Huwebes, Pebrero 16, 2017

PATOTOO NI JESUS, HINDI KATOTOHANAN (Juan 5:31)

Mula pa sa kapanahunan ng mga totoong saksi ng Cristo ay isang napakatibay na paninindigan ng marami ang ganap nilang paniniwala sa mga salitang ipinangaral mismo ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Gayon man ay hindi maikakaila, na ang mga salitang iyon ay may pangangailangan ng kaukulan at presisyong unawa, upang makita ng maliwanag ang husto at makatotohanang konteksto ng mga iyon.

Una sa lahat ay matuwid na maging isang malinaw na kaunawaan sa lahat, na ang Cristo ng Nazaret ay nasa likas na kalagayang tao. Na sa natatanging panahon niyang iyon, sa kabuoan niyang pagkatao ay masigla at makapangyarihang pinamahayan at pinaghaharian ng Espiritu ng Dios (Espiritu Santo). Mula sa kaluwalhatian ng langit, ang nabanggit na Espiritu ay bumaba at lumukob sa kaniya matapos na ang bautismo sa pagsisisi ng kasalanan sa ilog ng Jordan ay matamo niya  mula kay Juan Bautista.

Isang bagay na hindi napag-unawa ng marami mula noong una at hanggang sa kasalukuyan nating kapanahunan. Ang personal nilang palagay ay kay Jesus mismo ang mga salita na namutawi mula sa sarili niyang bibig. Dahil diyan ay sa kaniya nila ibinaling ang lubos na tiwala at pananampalataya, na ang ganap na kaukulan ay tanging sa tunay na Dios lamang. Gayon ngang siya’y ganap na kinilala at lubos na sinampalatayanan ng higit na nakakarami hindi sa likas na kalagayang tao, kundi sa pinakamatayog na pagkilala bilang isang tunay na Dios.

Mula sa pagpapatotoo ng saksing si Mateo ay may madiing winika ang sariling bibig ni Jesus hinggil sa kaniyang sarili bilang isang sisidlang hirang (talaytayan o medium) nitong Espiritu ng Dios (Espiritu Santo), na ang malinaw na nasusulat ay gaya ng mga sumusunod.

JUAN 5 :
30  HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: HUMAHATOL AKO AYON SA AKING NARIRINIG: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't HINDI KO PINAGHAHANAP ANG AKING SARILING KALOOBAN, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.

31  KUNG AKO'Y NAGPAPATOTOO SA AKING SARILI, ANG PATOTOO KO AY HINDI KATOTOHANAN.

Sa mga talata ngang iyan ay napakaliwanag na si Jesus ay hindi kailan man gumawa, ni nagsalita man ng anomang bagay na mula sa kaniyang sarili, kundi iyon lamang na mga narinig niyang sinalita ng sa kaniya ay nagsugo na sumasa kaniya. Gayon ngang ang mga salita, o paghatol na winika ng sarili niyang bibig ay hindi mula sa kaniyang sariling pagmamatuwid, kundi ang mga iyon ay mula at ayon sa nabanggit na Espiritu ng kaisaisang Dios ng langit.

Isa ngang malinaw na katotohanan na karapatdapat maunawaan ng lahat, na kapag si Jesus ay magsimulang magpatotoo na sa kaniyang sarili ay sapat na nga iyon, upang siya’y tukuyin na isang sinungaling. Sapagka’t gaya ng nawika na ay isinasatinig lamang niya ang bawa’t salita na kaniyang narinig mula sa nabanggit na dakilang Espiritu na sumasa kaniya.

Sa higit na ikalilinaw ng usaping ito ay ihahayag ng maliwanag na tanglaw ang hindi kakaunting deklarasyon ng sariling bibig nitong Cristo ng Nazaret, na inakala ng marami bilang mga salita, o mga aral pangkabanalan na nagmula lamang sa sarili niyang pagmamatuwid.

Gaya ng mga maliliwanag na tila patotoo ni Jesus sa kaniyang sarili, na kinatisuran ng hindi kakaunting bilang ng mga tao nitong sangkatauhan.


PATOTOO BA NI JESUS, O SALITA NG ESPIRITU NG DIOS NA SUMASA KANIYA?

MATEO 24 :
35  Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa’t ANG AKING MGA SALITA AY HINDI LILIPAS.

MATEO 16 :
18  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng HADES ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

Mateo 28 :
18  At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

19  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

20  Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

JUAN 7 :
38  ANG SUMASAMPALATAYA SA AKIN, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. (JUAN 12:44).

Juan 10 :
30  Ako at ang Ama ay iisa.

Juan 11:
25  Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG PAGKABUHAY NA MAGULI, AT ANG KABUHAYAN: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya;

JUAN 12 :
26  Kung ang sinomang tao’y NAGLILINGKOD SA AKIN, ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko: kung sinomang tao’y maglingkod sa akin, ay siya’y pararangalan ng Ama.

JUAN 15 :
5 AKO ANG PUNO NG UBAS, KAYO ANG MGA SANGAAng nananatili sa akin, at ako’y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka’t kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.

Juan 17 :
24  ...AKO'Y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.

JUAN 20 :
21  Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: KUNG PAANONG PAGKASUGO SA AKIN NG AMA, AY GAYON DIN NAMAN SINUSUGO KO KAYO.
22  At nang masabi niya ito, sila’y HININGAHAN niya, at sa kanila’y sinabi, TANGGAPIN NINYO ANG ESPIRITU SANTO. (Apoc 5 :6)

JUAN 18 :
37  Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga’y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako’y hari. Ako’y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang BIGYANG PATOTO ANG KATOTOHANAN. Ang bawa’t isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig.

MATEO 15 :
24  Datapuwa’t siya’y sumagot at sinabi, HINDI AKO SINUGO KUNDI SA MGA TUPANG NANGALIGAW SA BAHAY NI ISRAEL.

JUAN 10 :
AKO ang PINTUAN; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya’y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

JUAN 10 :
14  AKO ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako.

JUAN12 :
46  AKO'Y NAPARITO NA ISANG ILAW SA SANGLIBUTAN, upang ang sinomang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. 

Ilan nga lamang ang mga naihayag na talata sa dakong itaas, na kinatisuran ng lubhang maraming tao sa kalupaan. Sapagka't sa buong akala nila, bilang pagpapatooo ay tunay na mga salita ng sariling pagmamatuwid ni Jesus ang mga iyon. Na kung ilalahad ang buod at lalapatan ng kaukulang bilang ay gaya ng mga sumusunod.

MGA PATOTOO NA MADIING SINALITA NG SARILING BIBIG NG CRISTO

1.     ANG AKING MGA SALITA AY HINDI LILIPAS.
2.     ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA.
3.     ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.
4.     GAWIN NINYONG MGA ALAGAD ANG LAHAT NG MGA BANSA
5.     SILA’Y INYONG BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.
6.     ITURO NINYO SA KANILA NA KANILANG GANAPIN ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA INIUTOS KO SA INYO:
7.     AKO’Y SUMASA INYONG PALAGI, HANGGANG SA KATAPUSAN NG SANGLIBUTAN.
8.     ANG SUMASAMPALATAYA SA AKIN
9.     AKO AT ANG AMA AY IISA.
10. AKO ANG PAGKABUHAY NA MAGULI, AT ANG KABUHAYAN:
11. KUNG ANG SINOMANG TAO’Y NAGLILINGKOD SA AKIN, AY SUMUNOD SA   AKIN.
12. AKO ANG PUNO NG UBAS, KAYO ANG MGA SANGA; 

13. AKO’Y IYONG INIBIG BAGO NATATAG ANG SANGLIBUTAN.
14. KUNG PAANONG PAGKASUGO SA AKIN NG AMA, AY GAYON DIN NAMAN SINUSUGO KO KAYO.
15.TANGGAPIN NINYO ANG ESPIRITU SANTO.
16.DAHIL DITO AKO NAPARITO SA SANGLIBUTAN, UPANG BIGYANG PATOTO ANG KATOTOHANAN.
17.ANG BAWA’T ISANG AYON SA KATOTOHANAN AY NAKIKINIG NG AKING TINIG.
18.HINDI AKO SINUGO KUNDI SA MGA TUPANG NANGALIGAW SA BAHAY NI ISRAEL.
19.AKO ANG PINTUAN;
20.AKO ANG MABUTING PASTOR;
21. AKO'Y NAPARITO NA ISANG ILAW SA SANGLIBUTAN,

Ang lahat ng deklarasyon (1-21) na iyan ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret, mula sa padalosdalos na unawa ay aakalain ng sinoman na patotoo niyang lahat sa kaniyang sarili. Subali't, kung uulitin ang napakaliwanag niyang pahayag hinggil sa "patotoo" ay gayon nga ayon sa sumusunod na pananalita lamang ng sarili niyang bibig,

JUAN 5 :
31  KUNG AKO'Y NAGPAPATOTOO SA AKING SARILI, ANG PATOTOO KO AY HINDI KATOTOHANAN.

Isang napakaliwanag na katunayang biblikal, na kung pakikinggan ang madiing pahayag na nilalaman ng nakalatag na talata (Juan 5:31), ay gayon ngang ang lahat niyang patotoo sa dakong itaas bilang 1 hanggang 21 ay pawang hindi sinasang-ayunan ng katotohanan. Sa madaliang pananalita ay pulos na kasinungalingan lamang.

Hindi nga ang gayon, kundi ang mga nabanggit na bungkos ng patotoo sa kabuoan nito ay isang napakaliwanag at presisyong gabay ng kaisaisang Dios ng langit sa sinoman. Iyan ay upang ipa-unawa sa lahat na sa kalupaan, ang kaniyang Espiritu ay nakapamamahay at nakapaghahari sa kabuoang pagkatao ng mga kinikilala niyang banal. At sa gayo'y naisasatinig nila ang mga dalisay niyang salita ng kabanalan, gaya ng sa nabanggit na dalawampu't isang (21) bigkis ng mga talata ng patotoo sa itaas.

Tulad ng napakaliwanag na nasusulat,

Juan 17 :
14  IBINIGAY KO SA KANILA ANG IYONG SALITA: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 

Sa makatuwid ay napakaliwanag na hindi si Jesus ang nagsasalita, kundi ang nabanggit na Espiritu ng Dios na sumasa kaniya. Sa gayo'y patotoo ng nabanggit na Espiritu ang lahat ng iyon, at hindi kailan man nitong si Jesus

Ano pa’t mula sa mga katiwatiwalang katunayang biblikal (Katuruang Cristo) ay higit pang maliwanag ang mga salita na mismo ay namutawi mula sa bibig ng Cristo. Bagay na higit sa lahat ay makapaglalahad ng matuwid, hinggil sa totoong likas na kalagayan ng kaniyang kabuoan. Na siya ay katotohanan na hindi isang tunay na Dios, kundi makabuluhang kasangkapan (talaytayan o medium) nitong Espiritu ng Dios (Espiritu Santo) na sumasa kaniya sa kasagsagan ng kapanahunan niyang iyon.

HINDI AKO ANG NAGSASALITA AT ANG GUMAGAWA

Narito, at sa napakababaw na himig ng mga pananalita ay hindi mahirap maunawaan, kung sino sa kabuoan ni Jesus ang nagsasalita at gumagawa. Gayon nga rin na madali lamang maunawaan na tinig lamang ang kay Jesus, samantalang ang salita ay walang ibang pinanggalingan, kundi ang Espiritu ng Dios na sa panahong iyon ay masigla at makapangyarihang namamahay at naghahari sa kabuoan niyang pagkatao.

Na sinasabi,

JUAN 8 :
28  Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako  ang Cristo, at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.

JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).

JUAN 8 :
26  Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. (Juan 15:15Juan 17:8)

JUAN 12 :
49  Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN. (Juan 15:15, Juan 17:8)

JUAN 7 :
16  Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin(Juan 15:15)

JUAN 14 :
24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. (Juan 15:15)

Juan 17 :

14  IBINIGAY KO SA KANILA ANG IYONG SALITA: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 

Bawa’t isa sa atin ay nasa hustong kaisipan na, upang maunawaan ng luboslubusan ang ilang talata sa dakong itaas, na kung saan ay nagbibigay linaw sa hidwang pagka-unawa ng marami sa totoong likas na kalagayan ni Jesus ng Nazaret.

Saan man at kailan man, kung uunawaing mabuti ang mga nabanggit na talata ay hindi mahirap makita, na isinatinig lamang ni Jesus ang salita (evangelio ng kaharian) ng Espiritu Santo (Espiritu ng Dios) na sumasa kaniyang kabuoang pagkatao mula sa natatangi na kapanahunang iyon.

Kaugnay niyan ay madiin niyang sinabi,

JUAN 8 :
40  Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.

Mula sa talatang iyan ay maliwanag na ipina-uunawa ng Cristo sa lahat, na siya ay hindi lumalapat sa kataastaasang sagradong kalagayan ng Dios, kundi isang tao na sa kanila (mga Judio) ay naglalahad ng katotohanan na kaniyang narinig na winika nitong Espiritu ng Dios na sumasa kaniyang kabuoang pagkatao.

Kung sa ilang talata man ng bibliya (NT) ay nasulat na si Jesus ay sinamba ng ilan. Iyan ay hindi nangangahulugan na siya ay lumalapat na sa dakilang kalagayan ng isang Dios na totoo. Magkagayon man ay nalalaman nila na sa kalooban niya ay may Espiritu ng Dios na masiglang namamahay at naghahari. Sa gayo'y hindi si Jesus ang kanilang sinamba, kundi ang nabanggit na Espiritu. 

Sapagka't maliwanag niyang winika,


JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).

Napakaliwanag ng mga salitang iyan, upang sa kapanahunang iyon ay ganap na maunawaan ng marami. Na ang sinomang nagpahayag ng pagsamba kay Jesus ay hindi sa kaniya sumamba, kundi sa Espiritu ng Dios na sa kapanahunan niyang iyon ay makapangyarihang namamahay at naghahari sa buo niyang pagkatao.

Gaya din naman nito,

Juan 12 :
44  At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ANG SUMASAMPALATAYA SA AKIN, AY HINDI SA AKIN SUMASAMPALATAYA, KUNDI DOON SA NAGSUGO SA AKIN.

Gayon nga rin, na ang sumamba kay Jesus ay hindi sumamba kay Jesus, kundi sa kaisaisang Dios ng langit na sa kaniya ay nagsugo. 

Nalalaman ng mga Judio ang napakaliwanag na hangganan ng kanilang pagsamba gaya ng may kahustuhang na nasusulat.

Exo 20:3  Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap KO. 

Deut 4 :
15  Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili; sapagka't wala kayong nakitang anomang anyo nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy: 
16  Baka kayo'y MANGAGPAKASAMA, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang LARAWANG INANYUAN na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng LALAKE o BABAE, 
17  Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa, na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, 
18  Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa, na kahawig ng 
19  At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpu ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong SAMBAHIN, at paglingkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit.

Diyan nga ay napakaliwanag na winika ng kaisaisang Dios ng langit, ang mahigpit niyang kabawalan na sumamba sa ibang mga huwad na dios maliban sa Kaniya. Iyan ay maging sa larawan, ni sa tao man na inilalapat nila sa likas na kalagayan ni Jesus. Dahil diyan ay walang anomang balidong sintido, upang siya ay kilalanin, paglingkuran, at ipangaral na Dios. 

Ref:
JESUCRISTO, DIOS BA, O TAO? (Part 1 of 2)
JESUCRISTO, DIOS BA, O TAO? (Part 2 of 2)
SINO ANG ATING SUSUNDIN, KANINONG TURO ANG ISASABUHAY NATIN.

Pagdating sa usaping iyan ay wala tayong ibang paniniwalaan at susundin, maliban kay Jesus ng Nazaret. Hindi kay Marcos, hindi kay Lucas, hindi kay Pablo, at lalong hindi kay Allan Kardec tayo makikinig, at gayon din na hindi sa kanino pa man. Sapagka’t sa sangkatauhan ay may mahigpit na tagubilin, at utos ang Espiritu ng Dios na sinasabi,

MATEO 1 7:
5  Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

Ang utos ng Dios ay utos na matuwid sundin ng sinoman na kinauukulan nito. Gaya ng matuwid na mababasa sa Mateo 17:5. Isang mahigpit na kautusan ng Dios, na kailangang sundin at isabuhay ng lahat sa kalupaan. Alinsunod diyan ay katotohanan nga na pinakinggan natin si Jesus, kung ang sinoman sa atin ay maluwalhating tatangkilikin, itataguyod, may katapangang ipagtatanggol, at may galak sa puso na susundin ang Katuruang Cristona kung saan ay masusumpungan ang mga bukal ng buhay na tumutukoy ng ganap sa Kautusang Cristo. Na mga dakilang salita ng kabanalan nitong Espiritu ng Dios, na isinatinig lamang niya. Sa gayo'y isinatitik naman ng mga tunay na alagad (apostol), na mga totoo at matutuwid niyang saksi.


KONKLUSYON:
1. Alinsunod sa mahigpit na kautusan ng Dios (Mateo 17:5) na iyan ay matuwid sa lahat na pakinggan si Jesus bilang isang sisidlang hirang (talaytayan, o medyum) ng Espiritu ng Dios. Pakinggan nga natin at tindigang matibay, na kung ang lahat ng patotoo na madiing winika ng sarili niyang bibig ay mula lamang sa kaniyang sariling pangangatuwiran at hindi galing sa nabanggit na Espiritu ng Dios, ang lahat ng iyon kung gayon ay pawang kasinungalingan lamang.

2. Siya (Cristo) lamang ang ating pakinggan (Mat 17:5). Matuwid sa paningin ng kaisaisang Dios ng langit, na ang sangkatauhan ay maglagak ng ganap niyang tiwala at hustong pananampalataya sa kaluwalhatian na hatid nitong pagsunod sa Katuruang Cristo. 


"Ang kaisaisang kaparaanan lamang na iyan ang siyang maaaring sumupil ng may kahustuhan sa laganap na kamangmangan sa ating panahon at sa sukdulang pagkapanatiko sa mga hidwang katuruan ng napakalaking bilang ng mga tao sa kalupaan." 

3. Ang Katuruang Cristo nga lamang ang ating pakikinggan, at bukod diyan ay wala ng iba pa. Hindi ang turo ni Lucas, hindi rin ang turo ni Marcos, hindi rin naman ang turo ni Pablo, at lalong hindi ang turo ni Allan Kardec, na nagsisipaglahad ng mga hidwang katuruan na pikit-matang tinatangkilik, itataguyodipagtatanggol, at may kamangmangang sinusunod ng malaking kalipunan ng mga Gentil. Ang tampok at pangunahin nilang layunin ay pilipitin sa lahat ng oras ang katuwiran ng mga aral pangkabanalan na namutawi ng napakaliwanag mula sa sariling bibig ng Cristo at ng mga banal ng Tanakh.  

  

4. Katotohanan, na hindi si Jesus ang nagsasalita, at gumagawa, kundi ang Espiritu ng Dios na bumaba sa kaniya matapos na siya ay bautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan nitong bautismo sa pagsisisi ng kasalanan. Sa panahong iyon, ang salita ng kabanalan (Evangelio ng Kaharian) at ang mga makapangyarihang gawa na narinig at nasaksihan ng marami ay nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan lamang ng katawang pisikal nitong si Jesus ng Nazaret. Gayon man, ang mga iyon ay salita at gawa ng Espiritu ng Dios, na sa panahon niyang iyon ay namamahay at naghahari (namumusesyon) sa kabuoan niyang pagkatao. 

5. Ang Dios na matuwid sambahin ng sangkatauhan ay ang Espiritu ng Dios na bumaba kay Jesus matapos na siya ay bautismuhan ni Juan Bautista mula sa ilog ng Jordan. Hindi si Jesus na ginawa lamang na sisidlang hirang, o talaytayan (medium) ng nabanggit na Espiritu.

6. Si Jesus ay maliwanag na nabibilang sa mga naging sisidlang hirang ng kabanalan (talaytayan/medium) na sumasa Dios. Isang katotohanan, na sa panahon niyang iyon ay maliwanag sa kalooban at kabuoan ng kaniyang pagkatao ay ganap na namumusesyon ang Espiritu ng Dios. Siya kung gayon ay walang alinlangan na isang talaytayan (medium) ng nabanggit na Espiritu

7. Maliwanag din, na kaisaisang kabuoan ng Espiritu Santo lamang ang namusesyon sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus. Hindi ang inaakala ng marami na espiritu ng mga patay, ni ang pinaniniwalaang espiritu na tumutukoy sa mga anghel, at lalong hindi ang inaakala at pinagkakamalan ni Allan Kardec na mga maunlad na espiritu (evolved spirits)

ULAT NG LANGIT
Masiglang tangkilikin, walang kapagurang itaguyod, may katapangang ipagtanggol, at may galak sa puso na ganapin ang pagsasabuhay ng Katuruang Cristo, na kung saan ay matiwasay na kasusumpungan ng mga nagtutumibay na Kautusang CristoTayo nga ay makibahagi sa kadalisayan ng perpektong kaayusan at dakilang balanse, na siyang larawan at totoong anyo nitong dimensiyon ng Espiritu (kaluwalhatian ng langit). 


ITO ANG KATURUANG CRISTO.


Patuloy nawang tamuhin ng bawa’t isa ang masaganang biyaya ng langit na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan, at buhay.


Maaari din na i-click ang SUPPORT botton sa kaliwang itaas na bahagi ng artikulo.


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento