Lunes, Setyembre 15, 2014

SIYA ANG INYONG PAKINGGAN (sa Pananampalataya)


Ang Pananampalataya sa Ama

Tungkol sa pananampalataya ay anu-ano naman kaya ang utos nitong sariling bibig ng panginoong Jesucristo, na nararapat nating sundin at isabuhay ng may sigla at may galak sa ating puso?

Hinggil sa usaping iyan ay may tibay na sinalita ng kaniyang bibig, na ang sinasabi ay ito,

JUAN 5 :

24  Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo,  Ang dumirinig ng aking salita, at SUMASAMPALATAYA SA KANIYA NA NAGSUGO SA AKIN, ay may buhay na walang hanggan, at HINDI PAPASOK SA PAGHATOL, KUNDI LUMIPAT NA SA KABUHAYAN MULA SA KAMATAYAN.

Sinasabi nga ng talata ang katotohanang sumasa Dios, na ang sinomang dumirinig, o tumutupad ng kaniyang salita (katuruang Cristo), at sumasampalataya sa Ama nating nasa langit ay walang pagsalang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Siya ay hindi papasok sa paghatol ng Dios na inihahatol sa mga mapanghimagsik sa natatangi niyang kalooban (kautusan). Bagkus, mula sa kinalalagyan niyang dako ng kamatayan, siya ay nailipat na sa kabuhayan.

Lunes, Setyembre 1, 2014

SIYA ANG INYONG PAKINGGAN (sa Bautismo)


Dinalang bukod ng panginoong Jesus ang mga alagad na sila Pedro, Santiago, at Juan sa isang mataas na bundok. Doon nga’y may isang maningning na alapaap na lumilim sa kanila: at may tinig na nagwika mula sa kaluwalhatian ng langit, na nagsasabi

MAT 17 :
5  .... ITO ANG SINISINTA KONG ANAK, NA SIYA KONG KINALULUGDAN; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

Sa talatang nasa itaas ay ipinakilala nitong Espiritu ng Ama sa lahat, na ang panginoong Jesucristo ang sinisinta niyang Anak, at tayo ay inuutusan niyang makinig sa mga salita (evangelio ng kaharian) na ipinapangaral niya sa mga tao.

Ano pa’t sa katapusan ng kaniyang layunin sa sangbahayan ni Israel ay madiin niyang inihabilin sa mga orihinal at lihitimong mga apostoles ang ganito,

MAT 28 :
20  NA ITURO NINYO SA KANILA NA KANILANG GANAPIN ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA INIUTOS KO SA INYO: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan (ages).

Kung gayo'y mayroong mga utos (Kautusang Cristo) na sinalita ng sariling bibig ng Cristo Jesus, na nararapat nating pakinggan at isabuhay. Kung hindi ay mangangahulugan iyan ng paglabag sa partikular na utos na iyan ng Ama. Maituturing ngang iyan ay isang lubhang malaking kasalanan sa kaisaisang Dios ng langit. Sapagka’t nasasalalay sa evangelio ng kaharian (katuruang Cristo) na masiglang ipinangaral ng sariling bibig ng panginoong Jesucristo ang kaligtasan ng kaluluwa at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga, kung ang sinoma’y hindi magsasabuhay ng katuruang Cristo, ay maipasisiya na ang taong iyon ay ganap na dumadako sa kahabaghabag na kalagyan ng mga anak ng pagsuway.

Hinggil sa usapin ng bautismo ay ano naman kaya ayon sa Katuruang Cristo ang mga aral, o mga utos na nararapat ganapin ng lahat? Unahin nga muna nating sulyapan ang katuwiran na ipinangaral ng kagalanggalang na San Juan Bautista, at gaya ng nasusulat ay kaniyang winika,