Lunes, Enero 16, 2017

Pamumusesyon ng Espiritu (Spirit Possession)


Mula pa sa lubhang malayong nakaraan na tumutukoy sa panahon ng mga antigong kasaysayan, na masusumpungan sa balumbon ng banal na Tanakh ng Dios. Isang hayag na kaalaman ang pamumusesyon ng Espiritu ng Dios at ng espiritu ng diyablo sa mga tao.

Kung paano ginagawa ng Espiritung banal ang gayon ay iyon din naman ang kaparaanan na ginagamit ng diyablo. Iyan ay dahil sa siya'y tanyag sa pagiging manggagaya at sikat sa walang tigil na paglulubidlubid ng mga kasinungalingan, na siyang dumadaya sa marami tungo sa kanikanilang pagkatisod at pagkapahamak.

Ang Espiritu ng Dios na bantog sa katawagang "Espiritu Santo" ay may mga hinihirang na kasangkapan (sisidlang hirang ng kabanalan [medium]) sa kalupaan. Iyan ay sa layuning maghatid ng mga salita ng kabanalan sa mga tao na pinagsisikapang maging karapatdapat sa mabuting pagtingin ng kaisaisang Dios ng langit. Gayon din sa kanila na itinuturing Niyang nabibilang sa mabubuting binhi na nangalihis lamang sa matuwid na landas ng sagradong buhay sa kalupaan.

Linggo, Enero 1, 2017

HANAPIN ANG KAHARIAN AT KATUWIRAN NG DIOS

Sa talata 33 nitong kabanata 6 ng evangelio ni Mateo ay sinabing, 

“Hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.”  

Sa gayo’y ano nga ba ang kaharian ng langit na hahanapin natin? Ano nga rin ba ang tinatawag na katuwiran ng kaisaisang Dios na kailangang hanapin ng mga tao sa kalupaan?

Hinggil sa usaping ito’y ayon sa mga sumusunod na pahayag ang mapapalad na nagsitalima sa katuwiran ng Dios at nakasumpong nitong kaharian ng langit.