Lunes, Marso 16, 2015

TALA SA UMAGA

Sirius
Mula sa kasagsagan ng ministeriyo nitong Espiritu ng Dios na makapangyarihang namamahay at naghahari sa kalooban ni Jesus, ay naihayag sa mga alagad ang maraming bagay na tumutukoy sa larangan ng tunay na kabanalan. Nariyan ang pagbibigay ng kaukulang unawa sa mga salitang may ganap na kinalaman sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungang may unawa, at buhay.

Sa mga iyan ay naging isang kontrobersiyal na usapin ang salitang tumutukoy sa ilaw. Ito’y dahil sa hindi nagkakaisang pang-unawa ng marami sa hustong kahulugan ng nabanggit na salita, lalo na kung ito’y ini-uugnay kay Jesus bilang ilaw ng sanglibutan.

Batid ng marami na kapag sinabing ilaw ay nangangahulugan ito ng liwanag na humahawi ng kadiliman. Tanglaw na siyang dahilan kung bakit ang mga bagay sa dimensiyong ito ng materiya ay nakikita ng mga mata, na nagbibigay daan sa kaisipan upang mapag-unawa ang mga tanawin na nasisikatan nitong liwanag ng ilaw.

Kaugnay niyan ay may winika ang sariling bibig ni Jesus, na sinasabi,

JUAN 8 :
12  Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan.
(Then3767 spake2980 Jesus2424 again3825 unto them,846 saying,3004 I1473 am1510 the3588 light5457 of the3588 world:2889 he that followeth190 me1698 shall not3364 walk4043 in1722 darkness,4653 but235 shall have2192 the3588 light5457 of life.2222)


5  Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan.
(As long as3752 I am5600 in1722 the3588 world,2889 I am1510 the light5457 of the3588 world.2889)

Sa mga talata ngang iyan sa itaas ay binibigyang diin nitong Espiritu ng Dios na nasa kalooban at kabuoan ni Jesus, na siya ang ilaw ng sanglibutan. Mapapag-unawa sa talata na hindi lalakad sa kadiliman ang sinoman na susunod sa rayos ng kaniyang liwanag, na siyang ilaw ng sinoman tungo sa buhay na hindi nakakakilala ng katapusan, ni kamatayan man. Gaya nga ng nasusulat, siya na ilaw, samantalang nasa sanglibutan ay gumaganap na ilaw ng sanglibutan.

Linggo, Marso 1, 2015

PAGSUBOK NG DIOS

Karaniwan sa marami ang paniniwala na ang mga tao ay tunay na pinagdadaanan, o sumasa ilalim sa pagsubok ng Dios. Umano’y sa kadahilanan na nais Niyang (Dios) patunayan ang katatagan nila ng pananampalataya at mahigpit na kapit sa katuruang pangkabanalan (doktrinang pangrelihiyon), na sa paniniwala nila ay siyang tunay na daan ng pagpapakabuti at pagpapakabanal sa kalupaan. Ang ganyang kalakaran sa kalaunan ay naging masiglang kaugalian na nagpasalinsalin sa hindi kakaunting henerasyon ng mga tao sa nasasakupan ng apat (4) na direksiyong ng ating mundo.

Ang sali’t saling sabi na tumutukoy sa “pagsubok ng Dios” ay gayon pa ring matibay na nananatili sa pagtanggap ng lubhang nakakarami, at ang ganyang tradisyon ay siya ngang kadalasa’y masigasig na umiiral hanggang sa kasalukuyan nating panahon. Nguni’t kung paano nagsimula ang ganyang uri ng kaugalian noong una hanggang sa ngayon ay walang sinoman na makapagsabi. Gayon ma’y nagtutumibay mula sa balumbon ng mga banal na kasulatan (Tanakh) ang katotohanan hinggil sa komplikadong usapin na may kinalaman diyan.