Martes, Disyembre 13, 2011

OCCULT


OCCULT SHRINE
Paunang salita
“Hindi namin layunin na sirain ang reputasyon, ni ibilad man sa kahiyahiyang kalagayan ang aming kapuwa, kundi ang maglahad lamang ng mga bagay na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan (biblical facts). Dahil dito ay wala kaming nakikitang anomang kadahilanan, upang ang ilan ay magalit sa amin, at kami’y paratangan ng paninira, o panghuhusga sa aming kapuwa.

Alingawngaw lamang kami ng mga katotohanan na isinigaw ng mga totoong banal noong una. Ang mga yao’y hindi namin sariling likha, kundi katotohanang nananatili sa simula pa lamang at lumalagi hanggang sa kasalukuyan at patuloy na iiral sa mga darating pang kapanahunan. 

Dalangin nami’y kasihan nawa ng higit pang malawak na pang-unawa ang sinomang babasa ng lathalaing ito. Nang sa gayo’y hindi maging mahirap sa kaniya na makita at lubos na maintindihan ang kalooban ng Dios na binibigyang halaga sa artikulong ito.

Amulet
Ang salitang “OCCULT” ay may ganap na kaugnayan sa lihim na karunungan at ito’y mga gawa na tumutukoy sa supernatural o psychic phenomena, na kadalasa’y pinagsisikapang matutunan ng ilan sa layuning magkamit ng pangsariling kapangyarihan. Karamihan sa ganitong uri ng kaugalian ay mula sa pagtataguyod ng mga demonio, o masasamang espiritu. Kung bakit namin nawika ang gayon ay siya namin ngayong ipaglilingkod sa inyo, at ito’y sa pamamagitan ng masiglang saliw nitong mga katiwatiwalang katunayang biblikal.

Sa ibang dako, ang “CULT,” o kulto ay isang rituwal na kabilang sa sistema ng pagsamba, o isang dakilang debosyon na umano’y may kinalaman sa larangan ng kabanalan.

Mula sa WEBSTER COMPREHENSIVE DICTIONARY (International Edition) p.314, ay ganito ang ibinigay na kahulugan sa salitang “cult.” n. 1. Worship or religious devotion; especially, a form of religion. 2. A system of religious observances. 3. Extravagant devotion to a person, cause, or thing; also, the object of such devotion.

Gayon man, ito’y pinaniniwalaang may malaking kaugnayan sa occult. Gaya halimbawa, ang cult (kulto) ay ginagamit sa pagsasanay ng mga lihim na karunungan (occult). Ito ay inilihis sa tunay nitong layunin, at sa halip ay ginawang kasangkapan ng mga tao upang ang mga karumaldumal na rituwal ng ocultismo ay maluwag na mabigyang daan.

Sa pagpapatuloy ay may katunayan kaya na masusumpungan sa balumbon ng mga kasulatan (biblia) na nagsasabing mabuti ang mga gawa na inaari ng occult? Ang mariin naming tugon sa tanong ay WALA, sapagka’t tungkol sa bagay na ito ay nagtutumibay ang katotohanan na mababasa sa mga sumusunod na sitas ng biblia. Na sinasabi, (NKJV) (Y'HOVAH = 3068, in Strongs's Numbers)

DEUT 18 :
9  When you come into the land which LORD 3068 your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations.

10 "There shall not be found among you [anyone] who MAKES HIS SON OR HIS DAUGHTER PASS THROUGH THE FIRE, [or one] who practices WITCHCRAFT, [or] a SOOTHSAYER, or one who interprets OMENS, or a SORCERER,

11 "or one who CONJURES SPELLS, or a MEDIUM, or a SPIRITIST, or one who CALLS UP THE DEAD.

12 "For all who do these things [are] an ABOMINATION to the LORD, and because of these abominations the LORD 3068 your God drives them out from before you.

DEUT 5 :
7 YOU SHALL NOT HAVE OTHER GODS BESIDES ME.

8 YOU SHALL NOT CURVE IDOLS FOR YOURSELVES IN THE SHAPE OF ANYTHING IN THE SKY ABOVE OR ON THE EARTH BELOW OR IN THE WATERS BENEATH THE EARTH.

DEUT 4 :
16  not to degrade yourselves by fashioning  an IDOL  to represent any figure, whether it be the form of a MAN or a WOMAN.

Narito, at lubhang napakaliwanag ang tanglaw upang mapag-unawa ng lahat, na ang mga gawang may kinalaman sa : 
Deut 4:16
1.     Pagpaparaan ng mga anak sa apoy,
2. Pangkukulam, panghuhula, pagtawag sa   mga   patay, mahika negra (Necromancy)
3.     Pagmamasid ng mga pamahiin,
4.     Astrology (Deut 4:19, Isa 47:13-14))
5.     Nagsisitiwala sa mga oracion (spells),
6.  Nilalangkapan ng mapanlinlang na espiritu (Ispiritista).

Anting-anting
  7.  Nagsisisamba sa larawan ng babae (Maria at mga Santa) at lalake (Jesus at mga Santo).
   8. Ang mga nagsisitiwala sa mga anting-anting (agimat), medalyon (amulet), mutya, galing, at marami pang iba na may kaugnayan sa mga ito 

   Ilan lamang ang inilahad namin sa itaas na inaaring lubos ng ocultismo, at ang lahat ng yao’y katotohanang katotohanan na mga gawang karumaldumal at kasuklamsuklam sa paningin ng Ama nating nasa langit. Ano pa’t kung ito’y hindi sinasang-ayunan ng Dios na katotohanan, ay nararapat tanggapin ng lahat na ito’y mga kasinungalingan at pakana, o kagagawan lamang ng mga demonio, o masasamang espliritu.

Mariing kinokondena ng mga katotohanang masusumpungan sa biblia ang mga gawa na tumutukoy sa ocultismo. Kaya sinoma'y walang maaaring idahilan upang bigyang katuturan ang bagay na ito. Kasuklamsuklam sa tingin ng Ama nating nasa langit ang mga tao na nagsisigawa ng mga gayong karumaldumal, sapagka’t hindi nila sinusunod ang natatanging kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit. Na sinasabi,


Matthew 5:17-18, John 12:50
ISA 24:
5 The earth is also defiled under its inhabitants, Because they have TRANSGRESSED THE LAWS, CHARGED THE ORDINANCE, BROKEN  THE EVERLASTING COVENANT.

ISA 47 :
12  Stand now with your ENCHANTMENTS And the multitude of your SORCERERS. In which you have labored from your youth--Perhaps you will be able to profit, Perhaps you will prevail.

13  You are wearied in the multitude of your counsels; Let now the ASTROLOGERS, the STARGAZERS. [And] the MONTHLY PROGNOSTICATORS stand up and save you From what shall come upon you.

Gayon ngang sila na nagsisitiwala sa karumaldumal na ocultismo ay sumalangsang sa kautusan, binago nila ang mga dakilang alituntunin at sinira ang walang hanggang tipan ng Ama nating nasa langit. Sapagka’t hindi nila sinunod ang salita ng Dios, at sa halip ay ginawa nila ang mga bagay na mahigpit na ibinabawal sa kanilang gawin. Sa makatuwid ay kabilang sila sa malaking kalipunan ng mga anak ng pagsuway. Pangunahin nilang gawain ay ang sumamba at maglingkod sa nabanggit na larawan at rebulto ng lalake at babae (Deut 4:16)

Ang mga tao na gumaganap sa mga gawa na may kinalaman sa ocultismo, sa lupa pa nga lamang ay nahatulan na ng Dios. Na sinasabi,

ISA 47 :
14 Behold, they shall be as stubble, THE FIRE SHALL BURN THEM, THEY WILL NOT DELIVER THEMSELVES FROM THE POWER OF THE FLAME, [It shall] nor [be] a coal to be warmed by, [Nor] a fire to sit before!

Samantalang itong si Jesus ay kabaligtaran sa mga pangangatuwiran ng mga tampalasan ang sinalita ng kaniyang bibig, at gaya ng nasusulat ay ganito ang mababasa.

MATEO 5 :
17  Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang GANAPIN.

JUAN 12 :
50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.

Habang ang Ama nating nasa langit ay binigyang diin na siya lamang ang kaisaisang Dios na tagapagligtas at maliban sa kaniya ay wala na ngang iba pa. Madiin nga rin niyang winika na kinaawaan Niya ang libolibong umiibig sa Kaniya at tumutupad ng Kaniyang mga Utos (10 utos).
Na sinasabi,

ISA 45 :
21 .... WALANG DIOS LIBAN SA AKIN, isang GANAP NA DIOS at TAGAPAGLIGTAS; WALANG IBA LIBAN SA AKIN. ( Isa 46:13)

EXO 20 :
At pinagpapakitaan ko ng KAAWAAN ang libolibong UMIIBIG SA AKIN at TUMUTUPAD NG AKING MGA UTOS.

Sukat ang mga katiwatiwalang katunayang biblikal na aming inilahad sa inyo, upang mapag-unawa ng lubusan, na nararapat tayong lahat na tumiwala ng lubos sa kaisaisang Dios, na siyang Ama nating nasa langit. Siya ang ating kaligtasan, kaya walang dahilan upang tayo’y kumapit sa mga kabawalan, na ang isa sa mga yaon ay tumutukoy ng ganap sa ocultismo.

Isa 3:18-20
Hindi natin kailangan ang Agimat, Amulet, charm, orasyon at iba pang katulad ng mga ito. Sapagka’t ang paggamit ng mga gayong bagay (1-7) ay isang malinaw na tanda ng kawalang tiwala sa kakayanan ng  Dios na makapagligtas ng kaniyang mga anak sa sandali ng kagipitan. May sariling paraan ang ating Ama sa pagliligtas ng bawa’t isa sa atin, at katotohanang ito’y hindi sa pamamagitan ng mga nabanggit na karumaldumal na paraan.

Sa mga nagsisitupad ng kaniyang mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan ay lagi siyang naka-antabay para sa kanilang pangangailangan. Sapagka’t katotohanan na sila’y kaniyang kinakaawaan, at dahil dito ay nakakamit mula sa Kaniya ang kanilang kaligtasan at kasaganaan.

 EXO 20 :
At pinagpapakitaan ko ng KAAWAAN ang libolibong UMIIBIG SA AKIN at TUMUTUPAD NG AKING MGA UTOS.

DUET 27 :
26  SUMPAIN YAONG HINDI UMAAYON SA MGA SALITA NG KAUTUSANG ITO UPANG GAWIN.

Kaya nga ang gayong mga kasuklamsuklam at karumaldumal na bagay ay mahigpit Niyang ipinagbawal, nang dahil sa ang presensiya ng kaniyang Espiritu (Apoc 5:6) sa dimensiyong ito ng materiya ay lumalagi na magpasawalang hanggan. Layunin nito na maluwalhating tugunan ang kapakanan ng mga anak ng pagsunod.  

APOC 5 :
6 .... na siyang pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa boong lupa.


ISA 40 :
Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta: nguni’t ANG SALITA NG ATING DIOS AY MAMAMALAGI MAGPAKAILAN MAN. 

AWIT 111:
8 ...... NANGATATATAG MAGPAKAILAN KAILAN MAN. Mga yari sa KATOTOHANAN  at KATUWIRAN.

Sa makatuwid ay katotohanan na ang mga bagay na inaaring lubos ng ocultismo ay pawang walang kabuluhan at walang katuturan sa paningin ng kaisaisang Dios. Ano pa’t maliwanag na ang mga tao na nagsisitiwala sa gayong karumaldumal na mga bagay ay nag-aaksaya lamang ng kanilang panahon, at hayagang niyuyurakan ang natatanging kalooban (kautusan) ng Ama nating nasa langit.

Sa pagtatapos ng usaping ito ay mariin naming sinasabi sa inyo, na sa paglalahad ng mga katiwatiwalang katunayang biblikal ay wala kaming pinilipit isa mang salita. Kaya makaka-asa kayong pawang katotohanan lamang ang mga bagay na nagsidating sa inyo ngayon. Muli, alingawngaw nga lamang kami nitong mga salita ng Dios, na noong una ay may katapangang isinigaw ng mga taong dumadako sa masiglang larangan ng tunay na kabanalan.

Ang sinoman sa makatuwid na pupukol sa amin ng panunuligsa at paninirang puri hinggil sa usaping ito ay tuwirang niwawalang kabuluhan at nilalapastangan ang buong nilalaman ng Deut 18:9-12, Deut 5:7-8, Deut 4:16, Isa 24:5, Mat 5:17, Juan 12:50, Isa 45:21, at Exo 20:6 Apoc 5:6, Isa 40:8 Awit 111:8. Sila'y maituturing ng mga kampon ng kadiliman, palibhasa'y kabaligtaran sa mga utos ng Dios ang minamabuti nilang gawin.

Huwag nyo ngang panatiliing kasuklamsuklam sa paningin ng Ama nating nasa langit ang inyong mga sarili. Bagkus ay iwaksi ang masama (okultismo) at pagsikapang sundin ang mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan. Sapagka’t ang pagtalima sa mga yaon ang siya lamang kaligtasan ng ating kaluluwa at katubusan ng ating mga sala.

ISA 60 :
16  Ikaw naman ay iinom ng gatas ng mga bansa, at sususo sa mga suso ng mga hari; at iyong malalaman na akong Panginoon ay TAGAPAGLIGTAS sa iyo, at MANUNUBOS sa iyo, Makapangyarihan ng Jacob.

Si wikang Ingles, sang-ayon sa orihinal na pagkakasulat ay gaya ng mababasa sa ibaba,

ISA 60 :
16 You will also suck the milk of nations, and suck the breast of kings; and you will know that I Y'HOVAH  (YHVH) your Savior and your Redeemer, the mighty One of Jacob. 

Divination
Dumating na nga ang katakdaan ng panahon upang iwaksi ang mga orasyon ng banyagang wika, at gayon din ang mga tinatangkilik na agimat, medalya, mutya, at iba pang galing na katulad ng mga ito. Sapagka’t silang lahat ay hindi sinasang-ayunan, bagkus ay ipinagbabawal ng Ama nating nasa langit na sampalatayanan ng sinoman. At kung ang mga ito’y hindi sumasa Dios ay maliwanag pa sa sikat ng araw na ang gayong mga bagay ay likhang lahat ng mga demonio, - sa layuning dayain ang marami sa ikapapahamak ng kanilang kaluluwa.

Ang babala na lumabas mula sa bibig ng mga totoong banal (propeta), may tatlong libo apat na raang taon (3,400) na ang nakararaan ay umalingawngaw sa pandinig ng marami sa bawa’t henerasyon ng mga tao. Kaya naman sa kasalukuyang kapanahunan ay isa lamang ang lathalaing ito sa mga babala na makararating sa pang-unawa at pandinig ng marami. Sapagka't ang taginting nitong sigaw ng katotohanan, takpan man ng libong kasinungalingan ang tainga ng lahat ay hindi mapipigilang manuot sa pandinig nilang mga ganap na kinauukulan (anak ng pagsunod).

Ano mang karumaldumal at kasuklamsuklam na gawa, kapag inulit-ulit na gawin ay minamana ng mga anak, at ng mga anak ng mga anak. Sa kalaunan, yao'y kinikilalang isang kaugalian at pinagkakamaliang ituring na katotohanan. Bagay na siyang kadalasan ay nagiging dahilan ng pagkaligaw at pagkapahamak ng marami sa ating mga kapatid. 

Huwag nyong ikagalit, kung sa katakdaan ng panahon ay supilin ang gayong mga bagay (ocultismo) ng mga salita ng Dios na binibigyang diin bilang katotohanan sa balumbon ng mga banal na kasulatan. Maging sapat  sana sa lahat ang panalangin (Mat 6:9-13) na itinuro mismo nitong Espiritu ng Dios na namahay at naghari sa kalooban ni Jesus, at ito ay ang orasyon na kung tawagin ng marami ay "AMA NAMIN."

Suma ating lahat ang kapayapaan, hanggang sa muli, paalam.

CLICK HERE TO CONTINUE (AMA NAMIN)
CLICK HERE TO CONTINUE (IPAMAHAGI NA WALANG BAYAD)


9 (na) komento:

 1. Bibliya na mismo ang nagpatotoo, na ang mga gawa na may kinalaman ocultismo ay sa demonio na lahat. Kung hindi ay bakit ito'y mahigpit na ipinababawal ng Dios?

  TumugonBurahin
 2. Anu mang bagay na pansariling interes gaya ng gayuma at anting-anting upang paluguran ang kanyang sarili ay lihis sa katotohan. Hindi kaya interes ng Diyos para sayo, upang gamitin ang pisikal na katawang ito para sa kalooban Niya? Ang Mateo 22:37 ay kasapatan upang hindi ka maligaw at ang puso mo ay sa Diyos lamang.

  TumugonBurahin
 3. Talagang masama ang mga bagay na iyan. Bakit? Kasi sa biblia ay mababasa na ipinagbabawal ng Dios, O, hindi ba lahat ng bawal sa Dios ay masama, at lahat ng gawain na pinapayagan niya ay mabuti. Kaya kung ang occultismo ay bawal sa Dios ay tama lang isipin na ito ay sa demoniyo.

  TumugonBurahin
 4. Baka naman may maglalakas pa ng loob na sabihing hindi masama ang occult. Para na rin ninyong sinabi na yung mga inilahad na katunayang biblikal sa artikulo ay kasinungalingan na lahat at ang mga ocultists ang nagsasabi ng katotohanan. Ibang usapan na yan mga kapatid.

  TumugonBurahin
 5. Di nman cguro masama gamitin ang anting anting bilang proteksyon s sarili.

  TumugonBurahin
 6. Maliwanag kapatid ang kalooban ng Dios na binibigyang diin sa kautusan, na sinasabi,

  DEUT 18 :
  10 "There shall not be found among you [anyone] who MAKES HIS SON OR HIS DAUGHTER PASS THROUGH THE FIRE, [or one] who practices WITCHCRAFT, [or] a SOOTHSAYER, or one who interprets OMENS, or a SORCERER,
  11 "or one who CONJURES SPELLS, or a MEDIUM, or a SPIRITIST, or one who CALLS UP THE DEAD.

  12 "For all who do these things [are] an ABOMINATION to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you.

  Mat 6:
  7 "And when you pray, do not use vain REPETITIONS as the heathen [do]. For they think that they will be heard for their many words.
  8 "Therefore do not be like them. FOR YOUR FATHER KNOWS THE THINGS YOU HAVE NEED OF BEFORE YOU ASK HIM.

  Ang lahat ay may tungkuling sundin kung ano ang nalalagay sa kautusan. Ano nga ba ang sintido na lalabag ka sa kautusan ng Dios, dahil sa inaakala mong maganda layunin? Ibinabawal ng Dios ang mga anting-anting, gayon ma'y gagawa ka nito dahil ito umano'y gagamitin mo sa mabuti. Hindi ganon kapatid, ang lahat ay nararapat tumupad sa kautusan. Higit na may katuwiran ang Dios kay sa atin na mga anak lamang niya. Kaya kung ano ang utos ay siyang sunod. Maging gaya sana ni Abraham ang lahat sa pagsunod.

  TumugonBurahin
 7. wala po sigurong tao ang nasunod lahat ang utos ng dios ama

  TumugonBurahin
 8. Sa lahat ng mga nagpadala ng anonymous comment. Ang ipina-publish lamang po namin sa ngayon ay yung naglalahad ng kanilang NAME/URL, gayon ma'y pinadadaan pa rin po namin ang lahat ng comment sa moderation process. Paumanhin po.

  Yohvshva bar Yusuf
  Patnugot
  Rayos ng Liwanag

  TumugonBurahin
 9. lahat naman ng tao ay may kasalanan kaya ok lang ang mga lihim na karunungan.ginagamit naman po sa mabuti..

  TumugonBurahin