Lunes, Pebrero 1, 2016

IPAHAYAG ANG WALANG HANGGAN NIYANG PANGALAN

Katotohanan na sinoman at anoman sa dimensiyon ng materiya at dimensiyon ng Espiritu ay nagtataglay ng pangalan. Kung gaano nga kahalaga sa dakong ito ng uniberso ang pangalan, ay gayon nga rin kahalaga iyon sa kaluwalhatian ng langit.

Sa artikulong ito ay tatanglawan namin ang usapin na may kinalaman sa pangalan. Higit sa lahat ay kailangan itong maunawaang mabuti ng sinomang nagnanais, na maglayag sa kalawakan ng larangang may ganap na kinalaman sa tunay na kabanalan.

Ang tungkol dito ay hindi madaling tanggapin, at dahil diyan ay hinihingi namin ang lawak ng inyong pang-unawa at makatuwiran ninyong pagtanggap sa mga katunayang biblikal, na dito ay ginamit naming patibayang aral. 

Hindi sa layuning baguhin, ni guluhin man ang nakagisnan na relihiyosong tradisyon ng higit na nakakarami. Kundi tanglawan nitong rayos ng liwanag ang ilang dako, na noon pa mang una ay nalalambungan na ng malalabo at mga di tiyak na unawa.