Lunes, Pebrero 1, 2016

IPAHAYAG ANG WALANG HANGGAN NIYANG PANGALAN

Katotohanan na sinoman at anoman sa dimensiyon ng materiya at dimensiyon ng Espiritu ay nagtataglay ng pangalan. Kung gaano nga kahalaga sa dakong ito ng uniberso ang pangalan, ay gayon nga rin kahalaga iyon sa kaluwalhatian ng langit.

Sa artikulong ito ay tatanglawan namin ang usapin na may kinalaman sa pangalan. Higit sa lahat ay kailangan itong maunawaang mabuti ng sinomang nagnanais, na maglayag sa kalawakan ng larangang may ganap na kinalaman sa tunay na kabanalan.

Ang tungkol dito ay hindi madaling tanggapin, at dahil diyan ay hinihingi namin ang lawak ng inyong pang-unawa at makatuwiran ninyong pagtanggap sa mga katunayang biblikal, na dito ay ginamit naming patibayang aral. 

Hindi sa layuning baguhin, ni guluhin man ang nakagisnan na relihiyosong tradisyon ng higit na nakakarami. Kundi tanglawan nitong rayos ng liwanag ang ilang dako, na noon pa mang una ay nalalambungan na ng malalabo at mga di tiyak na unawa.Mga Depinisyon
Pangalan
Ang salitang (pangalan) iyan ay tumutukoy ng ganap sa panawag na nagpapahayag ng partikular na kaibahan sa kaninoman at sa anoman. Sa katawagang iyan nakikilala ang isang tao o bagay. Ang pangalan sa makatuwid ay salita na kapag sinambit ay gaya ng daliri na tumuturo sa sinoman, o sa anoman, na nagpapakita ng kaibahan

Palayaw
Ito naman ang pinahikling pangalan ng tao, na kinukuha mula sa ilang unang letra ng pangalan. O kaya naman ay sa ilang huling letra ng pangalan.  Sa gayo’y bilang palayaw (alias) ay Arman, o Mando ang maaaring itawag na palayaw sa pangalang Armando.

Bansag
Ang bansag ay hindi tumuturo sa pangalan, ito’y panawag na ginagamit upang tukuyin ang wangis o katangian ng tao, hayop, o anomang bagay. Binibigkas din upang ipahayag ang pagkakahawig, o pagkakatulad sa ibang tao, hayop, o sa anomang bagay.

“Tangkad” ang tawag ng lahat na nakakakilala kay Michael, sapagka’t taglay niya ang taas na lalong higit sa kaniyang mga kaanak at kakilala. Bagaman nalalaman nilang lahat ang kaniyang pangalan (Michael) ay tinatawag nila siyang “Tangkad,” na siya nilang ibinansag sa kaniya. Kapag binanggit nga nila ang bansag na iyan sa kaniya ay iisang tao nga lamang ang maaaring tuwirang tukuyin mula sa mga kaanak at kakilala, at siya ay walang iba, kundi si Michael.

Pamimitagang panawag
Ito ay salita na binabanggit bilang panukoy na paggalang sa sinoman. Halimbawa ay Itay, Inay, Ate, Kuya, Tiyo, Tiya, Boss, Amo,  etc. Nalalaman natin ang pangalan ng ating Ama at ina, gayon man ay hindi natin sila tinatawag sa kanilang pangalan, ni sa kanilang bansag kung mayroon man, kundi sa katawagan na nagpapahayag ng pamimitagan.

Binabanggit nga lamang natin ang kanilang pangalan, kung ang sinoman ay magtanong, kung ano ang pangalan nila. Sinoman sa kamatuwid na bumabanggit ng pamimitagang panawag na tumutukoy sa mga kaanak ay maliwanag na nalalaman nila ang eksaktong pangalan ng pinatutukulan nila nito.

Tulad nga rin ang sa kaisaisang Dios ng langit, na may taglay na pangalan na mismo ay ipinagkaloob niya upang malahad sa buong sanglibutan.  Siya ay may palayaw at bansag na ipinatungkol sa Kaniya ng mga tunay na banal. Higit sa lahat ay may pamimitagang panawag sa kaniya, na kapag binanggit ng sinoman ay tuwirang tumutukoy sa pangalan ng kaisaisang Dios ng langit.

Ang salitang LORDLord, at PANGINOON, o Panginoon ay napagkakamalan ng marami na pangalan ng Dios. Gayon man, ang mga iyan ay hindi pangalan, kundi pamimitagang panawag lamang. Siya sa pagiging kaisaisa na totoo ay taglay ang nag-iisa niyang pangalan, na 6,519  na ulit binanggit sa mga balumbon ng Tanakh. Ayon sa Kaniya ay iyon ang magpasawalang hanggan niyang pangalan (Exo 3:15), na Kaniyang ala-ala sa lahat ng mga lahi sa buong kalupaan.

Ang pangalan ay permanente, o pirmihan, na ang ibig sabihin ay hindi mababago. Oo, sinoman ay maaaring gumamit ng hindi kakaunting pangalan (alias). Magkagayon man ay pinatototohanan nitong Tanakh ng Dios, na Siya ay may iisang pangalan lamang na matuwid at karapatdapat na mahayag sa sangkalupaan.

Na sinasabi,

Exo 9 :
16  And in very deed for this cause have I raised thee up, for to shew in thee my power; and THAT MY NAME MAY BE DECLARED THROUGHOUT ALL THE EARTH. 
(Datapuwa't totoong totoo, na dahil dito ay pinatayo kita, upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at UPANG ANG AKING PANGALAN AY MAHAYAG SA BUONG LUPA.)

Eze 39 :
7  So WILL I MAKE MY HOLY NAME KNOWN IN THE MIDST OF MY PEOPLE ISRAEL; and I will not let them pollute my holy name any more: and the heathen shall know that I am the LORD3068, the Holy One in Israel.
(At ANG AKING BANAL NA PANGALAN AY IPAKIKILALA KO SA GITNA NG AKING BAYANG ESRAEL; at hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan: at malalaman ng mga bansa na ako si Yehovah, ang banal sa Israel.)

Zec 13 :
9  And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: THEY SHALL CALL ON MY NAME, and I will hear them: I will say, It is my people: and they shall say, The LORD 3068 is my God.
(At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. SILA'Y MAGSISITAWAG SA AKING PANGALAN, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Si Yehovah ay aking Dios.

Zec 14:9  And the LORD3068 shall be king over all the earth: in that day shall there be one LORD3068, and HIS NAME ONE
(At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ANG KANIYANG PANGALAN AY ISA.) 

Gaya nga ng nasusulat sa mga balumbon ng Tanakh, si Jesus ay pinatayo ng kaisaisang Dios, upang gawing isang kopa ng kabanalan, o, sisidlang hirang ng kabanalan (Medium). Iyan ay upang masaksihan sa panahon niyang iyon ang kadakilaan ng kaisaisang Dios ng langit, at ihayag sa pamamagitan ng bibig ni Jesus ang nag-iisa Niyang pangalan sa buong sangbahayan ni Israel. Malugod niyang ibinigay sa mga ganap na kinauukulan ang pangalan, upang maging lubos ang kanilang pagkakilala sa kaisaisang Dios na siyang Ama ng lahat ng kaluluwa.

Gaya ng nasusulat,

Joh 17 :
26  AND I HAVE DECLARED UNTO THEM THY NAME, AND WILL DECLARE IT: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
(AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN, AT IPAKIKILALA KO; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.)

Joh 17 :
6  I HAVE MANIFESTED THY NAME unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
(IPINAHAYAG KO ANG IYONG PANGALAN sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at TINUPAD NILA ANG IYONG SALITA.)

Hindi mahirap unawain ang isinasaad na katotohanan ng dalawang talata (Juan 17:6, Juan 17:26) sa itaas. Na silang lahat ay natamo mula sa tinig ng sariling bibig ng Cristo ang pangalan ng kaisaisang Dios ng langit.ANO ANG KANIYANG PANGALAN?

YHVH ang orihinal na pangalan na nasusulat sa mga balumbon ng Tanakh. Nguni’t iyon ay may nakaugaliang tatlong (3) bigkas, na ngayon ay nakalimbag sa iba’t ibang salin ng bibliya.

Gaya ng mga sumusunod,

1. KJV ASV   JHVH [JEHOVAH [JAH])    - Exo 6:3Psa 68:4

2. PHHNB     YHVH [YEHOVAH [YEH]) -  Exo 6:3, Exo 17:16 - LORD3068

3. HCSB        YHWH  [YAHWEH [YAH]) - Exo15:3Isa 12:2Isa 26:4

Mula sa masusi na pagsusuri ng pamunuan nitong RAYOS NG LIWANAG (Katuruang Cristo) BIBLE MINISTRY ONLINE ay kinilingan namin ang pangalang YEHOVAH, na salin nitong PROCLAIM HIS HOLY NAME BIBLE (PHHNB)
Ref. http://www.proclaimhisholyname.org/article_3.html

Psa 34 :
3  O magnify the LORD3068 with me, and let us exalt his name together.
(Oh dakilain ninyo na kasama ko si Yehovah, at tayo'y mangagbunyi na magkakasama ng kaniyang pangalan.)

Psa 33 :
20  Our soul waiteth for the LORD3068: he is our help and our shield. 21  For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his HOLY NAME.
(20 Hinintay ng aming kaluluwa si Yehovah: siya'y aming saklolo at aming kalasag. 21  Sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang BANAL NA PANGALAN.)

Psa 45 :
17  I WILL MAKE THY NAME TO BE REMEMBERED IN ALL GENERATIONS: therefore shall the people praise thee for ever and ever.
(AKING IPAAALAALA ANG IYONG PANGALAN SA LAHAT NG SALI'T SALING LAHI: kaya't ang mga bayan ay mangagpapasalamat sa iyo magpakailan-kailan man.)


Gayon man ay may mahigpit na utos ang Ama sa sinomang nag-iingat ng kaisaisa at walang hanggan niyang pangalan, at ang utos ay gaya ng mababasa sa ibaba,

Exo 20 :
7  Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
(HUWAG MONG BABANGGITIN ANG PANGALAN NI YEHOVAH MONG DIOS SA WALANG KABULUHAN; sapagka't hindi aariin ni YEHOVAH walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.)

Sa panahon ngang iniutos ng Dios ang gayon ay maliwanag, na ang kaniyang pangalan ay hayag sa buong sangbahayan ni Israel. Ang kaniyang pangalan ay nababanggit ng marami sa mga walang kapararakan na mga bagay, dahilan upang iutos Niyang huwag gawin ang gayong kasuklamsuklam sa kaniyang pandinig.

Kung ibinilang man ng kaisaisang Dios sa sampu (10) Niyang utos ang pagbabawal na banggitin ang kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyan ay hindi nangangahulugan na iyon ay ikukubli na sa kaalaman ng sangkatauhan, upang iyon ay maging isang lihim sa kaniya. Sa gayon ay napakaliwanag na nananatili pa rin ang mandato ng Ama, na ang kaniyang pangalan ay kailangang mahayag sa buong sangkatauhan.

Sa ganap na ikalilinaw ng usaping ito ay ang walang hanggang pangalan ng kaisaisang Dios ng langit ang ihahayag sa sangkatauhan. Hindi ang bansag na ibinansag sa kaniya ng mga tunay na banal. Hindi ang kaniyang palayaw na itinawag nila sa kaniya. Hindi ang mga alias na ipinatungkol sa kaniya ng mga Gentil na nagagapos sa kasuklamsuklam na kaugaliang pagano ng Italiya. Lalong hindi ang pangalang Jesus, sapagka't saan man at kailan man ay walang kautusan ang kaisaisang Dios, na sa sanglibutan ay maghayag ng ibang pangalan bukod sa Kaniyang pangalan.


SAAN IHAHAYAG ANG KANIYANG PANGALAN?
Sa pagpapatuloy ay SAAN baga ihahayag ang pangalan ng kaisaisang Dios ng langit? Hinggil sa tanong na iyan ay malinaw na tutugunin ng mga sumusunod na talata sa ibaba, na ang sinasabi ay ganito.

Psa 22 :
22  I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
(Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid: sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita.)

Psa 105 :
1  O give thanks unto the LORD3068; call upon his name: make known his deeds among the people.
(Oh magpasalamat kayo kay Yehovah, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan; ipabatid ninyo ang kaniyang mga gawain sa mga bayan.

Psa 18 :
49  Therefore will I give thanks unto thee, O LORD3068, among the heathen, and sing praises unto thy name.
(Kaya't ako'y magpapasalamat sa iyo, Oh Yehovah, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan.)

Psa 138 :
1  A Psalm of David. I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee. 2  I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.
(1  Ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso: sa harap ng mga dios ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. 2  Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo, at magpapasalamat sa iyong pangalan, dahil sa iyong kagandahang-loob at dahil sa iyong katotohanan: sapagka't iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan.)

Ihahayag ang pangalan ng kaisaisang Dios:

1. Sa kapulungan ng mga kapatid.
2. Sa mga bayan.
3. Sa mga paganong bansa.
4. Sa banal na Templo.

Ngayong nalaman kung sino, ano, at saan,   ay bakit nga ba kailangan nating gawin ang bagay na ito?  Hinggil diyan ay malugod at may galak sa puso na winika ni Haring David ang mga sumusunod.

Psa 61 :
8  So will I sing praise unto thy name for ever, THAT I MAY DAILY PERFORM MY VOWS.
(Sa gayo'y aawit ako ng pagpuri sa iyong pangalan magpakailan man. UPANG MAISAGAWA KO ARAW-ARAW ANG AKING MGA PANATA.)

Psa 61 :
5  For thou, O GOD, HAST HEARD MY VOWS: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.
(Sapagka't DININIG MO, OH DIOS, ANG AKING MGA PANATA: ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan.)

ISA 26 :
4  Trust ye in the LORD H3068 for ever: for in the LORD H3050 JEHOVAH H3068 is everlasting strength:
(Trust ye in YEHOVAH for ever: for in YAH YEHOVAH is everlasting strength.)
(Magsitiwala kayo kay YEHOVAH magpakailan man: sapagka't na kay YAH YEHOVAH ang walang hanggang lakas.)

Psa 118 :
3  Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
(Magsabi ngayon ang sangbahayan ni Aaron, na ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.)

Joel 2 :
32  And it shall come to pass, that WHOSOEVER SHALL CALL ON THE NAME OF THE LORD SHALL BE DELIVERED: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call.
(At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ni YEHOVAH ay maliligtas, sapagka't sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ni YEHOVAH, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ni YEHOVAH.)

1. Kailangan ng lahat na umawit sa kaniyang pangalan magpalakailan man.
2. Ibinibigay ng Ama ang mana sa nangatatakot sa kaniyang pangalan.
3. Na kay Yehovah ang walang hanggang lakas.
3. Walang hanggang kagandahang loob ng Ama ang natatamo ng nangakaka-alam ng kaniyang pangalan.
4. Ang sinomang tinawag ni Yehovah na tumatawag sa Kaniyang pangalan ay maliligtas. Na ang ibig sabihin ay buhay na walang hanggan ng kaluluwa.

Ihayag nga natin sa buong kalupaan ang pangalan ng Ama nating nasa langit. Huwag nating bayaan na ito ay patuloy na malihim sa mga higit na kinauukulan. Kaawa-awa ang sinoman, na hindi nalalaman ang kaisaisang magpasawalang hanggang pangalan ng sarili niyang Ama na nasa langit. 

Ihatid natin sa kaalaman ng ating mga kapatid ang Kaniyang pangalan, na siyang nag-iisang paraan upang mapukaw natin ang kaniyang pansin. Kung magkagayon ay Kaniyang lilingunin at didinggin ang hinaing ng bawa't isa sa atin.

Kamtin ng bawa't isa ang mga biyaya ng langit na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, pagggawa, karunungang may unawa, at buhay. 

Hanggang sa muli, paalam. Maaari din na i-click ang SUPPORT botton sa kaliwang itaas na bahagi ng artikulo.
Walang komento:

Mag-post ng isang Komento