Lunes, Setyembre 28, 2015

NAIBIGAY NA SA AKIN

Mula sa hindi matapostapos na usapang pangrelihiyon na tumutukoy sa kapamahalaan umano ni Jesus sa ibabaw ng lupa at sa langit. Ang dalawang panig na ayaw magpatalo sa isa’t isa ay lumikha ng malaking kaguluhan sa mga mananampalataya sa kalupaan. 

Hanggang sa kasalukuyan ngang panahon ay isa ang paksang iyan na kadalasa'y mitsa ng magulong usapan sa larangang nabanggit.

Ano pa’t kung pagmamasdan ang tanawing iyan ay tila mga mababangis na hayop na nagsasakmalan araw at gabi ang mga tao na pumapaloob sa ganyan uri ng walang katapusang mainit at maanghang na pagtatalo. Bunga iyan ng kawalang pagka-unawa sa katotohanan na binibigyang diin ng hindi kakaunting balumbon nitong mga banal na kasulatan (Tanakh/NT).

May umiiral na likhang doktrinang pangrelihiyon ang bawa’t samahan na kumakatawan sa larangan ng kabanalan sa bawa’t bansa ng mundo na ating tinatahanan. Ang mga iyon ay batay nga lamang sa kanilang unawa sa nilalaman ng kasulatan (Bibliya). Gayon man, marami sa mga iyon ay napatunayang hindi sinasang-ayunan ng mga katuruang pangkabanalan na nilalaman ng bibliya.

HINDI AKO ANG NAGSASALITA, NI ANG GUMAGAWA

Una sa lahat ay nararapat maunawaang lubos ng lahat, na ang Ama nating nasa langit ay mahigpit na ibinilin at iniutos sa mga apostol, pati na rin sa atin ang gawang matuwid na karapatdapat tindigang matibay at isabuhay ng sinoman sa kalupaan. Hindi lingid sa ating kaalaman, na ang kaisaisang Dios (Yehovah) ay gumagawa ng kaniyang mga gawa sa pamamagitan ng Kaniyang mga sisidlang hirang, o mga buhay na templo ng kaniyang Espiritu (7 Espiritu). Dahil diyan ay naisasatinig ng mga banal ang Kaniyang mga salita, na siyang nagiging matibay na gabay ng sinoman na pumapalaot sa larangan ng tunay na kabanalan.

Kaugnay niyan, nang ang ilang apostol ay isinama ni Jesus sa taluktok ng isang bundok ay naganap ang isang kagilagilalas na pangyayari na hindi nila inaasahan. Iyon ay ang tinig ng Dios na kanilang nadinig mula sa isang alapaap na lumilim sa kanila, na sinasabi,

Martes, Setyembre 15, 2015

MGA UTOS NG CRISTO (Kautusang Cristo)


Kung sinasabi nga natin na tayo ay kay Cristo Jesus ay matuwid lamang sa sinoman sa atin, na tangkilikin, itaguyod, ipagtanggol, ipangaral, at sundin ang mga sumusunod na KAUTUSANG CRISTO.

Magiging isang napakalaking kasinungalingan, kung sasabihin natin na tayo’y sa KAUTUSANG CRISTO, gayong ang sinusunod naman natin ay ang KAUTUSANG GENTIL.

Sa ganap na ikalilinaw, sa kung sino nga ba ang nararapat nating sundin ay tunghayan nga natin ang mga sumusunod na talata,

Mat 17 :
5  Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, ITO ANG SINISINTA KONG ANAK, NA SIYA KONG KINALULUGDAN; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.