Martes, Mayo 1, 2018

ANG HIMALA SA DAAN NA MALAPIT SA DAMASCO

Sa aklat ng mga gawa na sinulat nitong si Lucas. Ayon sa kaniya ay may isang hindi pangkaraniwan at mahimala na pangyayaring naganap sa daang malapit sa siyudad ng Damasco (road near to Damascus). Na  ito aniya'y kinasasangkutan ni Pablo at ng iba pa niyang kasama at kasabay sa paglalakbay. 

Umano'y nagliwanag sa buo nilang paligid ang isang malaking ilaw mula sa langit (Gawa 22:6), at nadinig ni Pablo ang isang kamanghamangha at higit sa karaniwang tinig (supernatural voice), at ito'y nakipag-usap sa kaniya.