Linggo, Mayo 1, 2016

ANG UNA AT PANGALAWANG KAMATAYAN

Likas sa kaugalian ng tao ang pananaliksik sa layuning maka-alam ng hindi kakaunting bagay na makapagpapa-unlad ng kaniyang kasarinlan. Dulot nito ay ang pagsibol ng masiglang kamalayan sa iba’t ibang anggulo ng buhay. Gaya halimbawa ng pagnanais na maka unawa ng katuwirang sumasa Dios, na mula sa sari-saring usapin na may kinalaman sa banal na kasulatan.

Kaugnay niyan, ang simula ng ating buhay sa munting bahaging ito ng dimensiyong materiya ay dumadaan sa dakila at presisyong proseso ng kapanganakan. Tatamasahin ng sinoman ang masaganang daloy ng buhay na nagpapaigting sa taglay niyang entidad bilang kaluluwa na sumasa katawan. Ang kasaganaan nito sa kalaunan ay nawawala sa kahustuhan at unti-unti ay napaparam, hanggang sa lisanin nito ng tuluyan ang katawang pisikal. Iyan ay tinatawag natin na kamatayan.  Ang katumbas na katawagan nito sa balumbon ng mga banal na kasulatan ay "Unang kamatayan."