Martes, Hunyo 26, 2012

ANG TUNAY NA CRISTO AT ANTICRISTO


Ang “ANTI,” at "VICAR" ay mga katagang Griego na ang pangunahing kahulugan ay “sa halip na” (instead of), o, “kahalili ng” (in place of). Kadalasan, ang ANTI ay ikinakabit sa titulo (Anticristo) nitong si Jesus. Karaniwan tawag sa sinoman na kinakikitaan ng mga huwad na katuruang pangkabanalan, VICAR naman ang gamit na salita ng mga tao na nagsasabing sila'y kahalili ni Jesus (vicar of Christ) dito sa lupa. Gayon ma'y maaari din naman silang lumapat sa ilang sumusunod na pagkakakilanlan.  

    1.      Maaaring siya yaong  nagtataglay ng pangalang “Anticristo.” (666)
    2.      Maaaring siya yaong tao na inaari ang pagiging Cristo (false Christ).
   3.     Maaaring huwad na Cristo, na itinatanyag ng marami, bilang kapalit, o kahalili ng tunay na Jesus (vicar of Christ).
 4.      Maaaring siya yaong nagsasabing angkin niya ang kapangyarihan (awtoridad) na mangaral at isagawa ang gawain ng tunay na Cristo.
5.      Maaaring siya  yaong pinasisinungalingan at pinipilipit ang mga salita ng Dios na iniluwal ng sariling bibig ni Jesus.
6.   Maaari ding tumukoy sa isang relihiyon na may pilipit na anyo ng katuruang pangkabanalan. Gumagamit ng Biblia at pangalan ni Jesus sa layuning ipakilala ang mga aral na laban sa mga salita (evangelio ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa sariling bibig ni Jesus.

Miyerkules, Hunyo 6, 2012

MALIGAYANG BATI SA LAHAT

N
arito, at sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataong makadaupang isip ang sinoman sa inyo sa pamamagitan ng paraang ito (blog). Ang gayong bagay ay labis naming ikinagagalak, nang dahil sa muli ay mailalahad ang hindi kakaunting tanawin sa Biblia, na lubhang may kalabuan sa pananaw ng marami sa ating mga kapatid. Kaya't gaya ng liwanag ay tatanglawan nito ang bawa't isipan na dumadako sa gayong uri ng kalagayan, at yao'y maghahatid sa kaniya ng maluwalhating kaunawaan na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan. Layunin nito na palaguin at pasaganain ang kalamnan ng bawa't kamalayan, na siyang natatanging sasakyan sa pagpalaot ninoman sa larangan ng tunay na kabanalan.

Sa gayong kalakaran, kayo na aming mga kapatid sa layunin ay mangyaring kami'y samahan at pagtulungan nating bigyang gabay at tanglawan ng ilaw ang marami sa dako pa roon, at sila'y palakarin ng dilat at may malay tungo sa masikip na pintuan ng kaligtasan. Kaugnay nito ay mahalagang matutunan ninoman na papaghiwalayin ang salita ng Dios at ang salita ng tao. Sapagka't kapag naghalo ang dalawang nabanggit ay doon nangyayari ang pagkaligaw, o pagkatisod ng sinoman. Dahil doo'y matuwid na salita lamang ng Dios ang isabuhay, upang tayo'y patuloy na lumakad sa wastong landas tungo sa maluwalhating buhay sa langit na hinahangad ng marami.

Muli, sa pagpalaot natin sa larangang ito'y kaluguran sa amin ang inyong presensiya, at mangyaring kami'y huwag ninyong kalimutang bahaginan ng inyong nalalaman tungkol sa katuwiran at katotohanan ng Ama nating nasa langit. Kasihan nawa kayo nitong Espiritu ng Dios na nagpapaging banal sa sinoman.

                                                                                                               Sumasa inyo,
                                                                                                          Yohvshva bar Yusuf

KAUTUSAN NG IKAPU


A widow giving tithe
MAL 3 :
NANANAKAWAN BAGA NG TAO ANG DIOS? Gayon ma’y ninanakawan ninyo ako. Nguni’t inyong sinasabi, Sa ano ka namin ninakawan? Sa mga IKASAMPUNG BAHAGI at sa mga handog.

Kayo’y nangagsumpa ng sumpa sapagka’t inyo akong ninakawan, sa makatuwid baga’y nitong boong bansa.

10  Dalhin ninyo ang boong IKASAMPUNG BAHAGI sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang ISANG PAGPAPALA, na walang sapat na silid na kalalagyan.

Datapuwa’t ang pinairal na paraan nitong mga Pauliniano ay taliwas sa itinadhana ng Dios sa kaniyang mga anak sa kalupaan. Ang ikapu ay nagtatalaga ng ikasampung bahagi (10 %) sa anomang tinatangkilik ng sinoman na ipagkaloob sa mga hinirang niyang manggagawa. Mula sa katuwiran ng Dios ay nalalaman niyang may kasapatan ito upang tugunan ang lahat ng maaaring maging pangangailangan nila na mga lingkod niya.