Lunes, Hunyo 18, 2018

ANG MGA TINAWAG (ecclesia [iglesia])

Noon pa mang una, at hanggang sa panahon nating ito'y lubhang napakarami sa kalipunan ng mga denominasyong Cristiano ang nagpipilit na umangkin sa sagradong kalagayan ng mga tunay na iglesia.  Sila anila'y naaayon sa pagkatawag na mababasa sa Mateo 16:18.

Gaya ng napakaliwanag na nasusulat, 

Mat 16 :
18  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking IGLESIA (MGA TINAWAG); at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

Sa talata (Mat 16:18) ngang iyan sa itaas ay napakaliwanag na madiing winika nitong Espiritu ng Dios, na nasa kalooban ni Jesus, na itatayo Niya ang kaniyang mga "tinawag", o ang "iglesia" (ecclesia). Ano pa't sa halip na ang salitang iyan ay lapatan ng mga paganong Romano ng husto at wastong salin, ay sinadya nilang ito'y bigyan ng maling kahulugan.

Sabado, Hunyo 2, 2018

ANG "IGLESIA (Ecclesia)" NG BIBLIYA

Ang katagang “ecclesia” sa wikang Griego ay may kahulugan na “called-out” sa lenguaheng Ingles. “Tinawag” naman ang translasyon, o pagkakasalin nito sa ating salita. Sa bibliyang Griego, isang halimbawa ng salitang iyan ay maliwanag na mababasa sa nilalaman ng Mateo 16:18.

Kaugnay niyan ay lumikha ng isang napakalaking problema ang mga translator, nang kanilang ihalili ang salitang “church” sa “called-out”, na siyang husto at wastong salin ng salitang “ecclesia” sa wikang Ingles. Samantalang ang katagang Griego na may kahulugang “church” ay walang iba, kundi ang “kuruakos, o kuriakon”. Diyan ay makikita ng napakaliwanag, na ang orihinal na kahulugan ng salita (ecclesia) sa wikang Ingles ay binago.