Miyerkules, Hulyo 6, 2011

KATUWIRAN NG DIOS

            
S
a pagkakataong ito’y ikinagagalak namin na ipaglingkod sa inyo ang pagbibigay ng tanglaw sa hindi kakaunting usapin, na noong una ay ibinangon ng mga tampalasan. Yao'y mga katuruang malabis na nagpapawalang saysay sa mga sinalita ng mga propeta na inaring ganap ng Dios sa sangbahayan ni Israel
Bagay na kung uunawaing mabuti ay nagpapahiwatig ng paghihimagsik sa mga salita ng Dios. Ito’y sa layuning bigyang daan ang bagong simulain na umano’y kasusumpungan ng bagong pagasa, tungo sa tunay na kahulugan ng buhay na puspos ng kabanalan sa kalupaan.

Kaugnay nito’y nalalaman natin na ang mga anak ni Israel na hinirang ng Dios na pamahayan at pagharian ng kaniyang Espiritu ay nagsaad sa iba’t ibang panahon (henerasyon) ng mga bagay na tumutukoy sa katotohanan, ilaw, pagibig, lakas, paggawa, karunungang may unawa, at buhay. Dahil dito ay hindi nga nararapat pag-alinlanganan ng sinoman sa atin ang kadalisayan at kabanalan ng mga salita na nangagsilabas mula sa kanilang bibig.