Huwebes, Pebrero 16, 2017

PATOTOO NI JESUS, HINDI KATOTOHANAN (Juan 5:31)

Mula pa sa kapanahunan ng mga totoong saksi ng Cristo ay isang napakatibay na paninindigan ng marami ang ganap nilang paniniwala sa mga salitang ipinangaral mismo ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Gayon man ay hindi maikakaila, na ang mga salitang iyon ay may pangangailangan ng kaukulan at presisyong unawa, upang makita ng maliwanag ang husto at makatotohanang konteksto ng mga iyon.

Una sa lahat ay matuwid na maging isang malinaw na kaunawaan sa lahat, na ang Cristo ng Nazaret ay nasa likas na kalagayang tao. Na sa natatanging panahon niyang iyon, sa kabuoan niyang pagkatao ay masigla at makapangyarihang pinamahayan at pinaghaharian ng Espiritu ng Dios (Espiritu Santo). Mula sa kaluwalhatian ng langit, ang nabanggit na Espiritu ay bumaba at lumukob sa kaniya matapos na ang bautismo sa pagsisisi ng kasalanan sa ilog ng Jordan ay matamo niya  mula kay Juan Bautista.

Isang bagay na hindi napag-unawa ng marami mula noong una at hanggang sa kasalukuyan nating kapanahunan. Ang personal nilang palagay ay kay Jesus mismo ang mga salita na namutawi mula sa sarili niyang bibig. Dahil diyan ay sa kaniya nila ibinaling ang lubos na tiwala at pananampalataya, na ang ganap na kaukulan ay tanging sa tunay na Dios lamang. Gayon ngang siya’y ganap na kinilala at lubos na sinampalatayanan ng higit na nakakarami hindi sa likas na kalagayang tao, kundi sa pinakamatayog na pagkilala bilang isang tunay na Dios.

Miyerkules, Pebrero 1, 2017

AYUNO, KAILANGAN BA NATIN ITO?

AYON SA ABOT-SABI NG BANAL NA ESPIRITU.

Sa larangan ng tunay na kabanalan ay isa sa mga bagay ng Dios na nararapat bigyan ng kaukulang pansin ay ang pag-aayuno. Ang gawaing tumutukoy diyan ay lubos na sinasang-ayunan ng mga balumbon ng mga banal na kasulatan (Tanakh). Diyan ay makikita na ang AYUNO ay isang kautusan sa sinomang TAO na nagnanais na makipag-isa sa natatanging kalooban ng Dios.

Sa panahon nating ito, kung masusing sisiyasatin ang kaalaman ng marami ay makikita ng napakaliwanag na ang pagka-unawa sa gawaing iyan ay wala sa kahustuhan. Dahil diyan ay niloob ng Espiritu ang maalab na pagnanais na bigyan ng kaukulang tanglaw ang usaping may ganap na kinalaman sa salitang iyan.

ANO ANG AYUNO (FAST)?
Ang ayuno na tinutukoy sa bibliya ay nag-ugat sa salitang Hebreo na, sum, na ang kahulugan ay”upang takpan (to cover)” ang bibig. Sa wikang Griego ay nesteuo, na ang ibig sabihin ay “upang magpigil (to abstain). Karaniwan itong ginagawa sa espiritual na layunin sa pamamagitan ng hindi pagkain at hindi pag-inom (Esther 4:16).  Ang araw ng pag-aayuno (day of atonement) ay tinatawag din na “the fast” (Lev 23:27). Sa bagong tipan ay nabanggit, na ang mga apostol ay gagawa ng personal na ayuno (Mat 9:14-15).

BAKIT NGA BA KAILANGAN NATIN ANG AYUNO?