Sabado, Oktubre 15, 2016

ANG TANDA NG DIOS AT ANG TATAK NG HAYOP


Isang napakaliwanag na tanawin sa munting bahaging ito ng dimensiyong materiya ang pag-iral ng dalawang puwersa, na kung tawagin ay mabuti at masama. Anomang gawa na lubos ang pagsang-ayon sa natatanging kalooban ng kaisaisang Dios ng langit ay nabibilang sa dako ng mabuti. Kabaligtaran nito ay sa masama, palibhasa’y may kalakip na pagpapawalang kabuluhan, pagsuway at paghihimagsik sa mga batas ng Dios na matuwid sundin ng sangkatauhan.

Ang unang panig na kinatutuparan ng mabuti ay kilala sa tawag na mga anak ng pagsunod, na tumatayo bilang kawan ng Dios. Ang pangalawa ay dumadako naman sa hanay ng masama, na tanyag sa pagiging anak ng pagsuway(nadaya ng masama), at nabibilang sa malaking kalipunan nitong kawan ng diyablo.

Gayon pa man ay higit pa ring napakalaki ang bilang ng mga tao na nadadaya ng pangalawang panig. Iyan ay dahil sa sila’y mahilig magpakunwari at magbalatkayo, na siya nilang kadalubhasaan upang makalinlang ng marami at kaladkarin ang kaluluwa ng sinoman sa tiyak na kapahamakan.

Kaugnay niyan, lingid sa kaalaman ng marami ay may kanikaniyang pagkakakilanlan ang nabanggit na dalawaang hanay, at iyan ay ang tanda ng Dios(mark of God), at ang tatak o selyo ng hayop(seal of he beast). Ano pa’t mula sa husto at tamang pagkakilala sa mga nabanggit na tanda at tatak, ay hindi magiging mahirap na mapag-unawa kung saang hanay ang kinabibilangan ng sinoman sa kalupaan.