Sabado, Hulyo 15, 2017

PAANO TAYO NILILINIS NG DIOS

Bago ang lahat ay matuwid na maunawaan ng bawa't isa ang likas na kalagayan ni Jesus ng Nazaret, bilang isang sisidlang hirang (talaytayan) ng kabanalan na sumasa Dios ng langit. Siya'y masiglang pinamahayan at pinagharian nitong Espiritu ng Dios (Espiritu Santo), matapos bautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan nitong bautismo sa pagsisisi ng kasalanan.

Gaya ng napakaliwanag na nasusulat,

Mateo 3 :
16  At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang ESPIRITU NG DIOS na BUMABANG TULAD SA ISANG KALAPATI, at LUMAPAG SA KANIYA; 

Ito ngang si Jesus ng Nazaret ay kinasangkapan nitong Espiritu ng Dios, at mula sa kaluwalhatian ng langit gaya ng isang kalapati, sa ilog ng Jordan ay bumaba at lumapag sa kaniya. Ang Espiritu na nabanggit ay lumukob sa buo niyang pagkatao.

JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na TUMATAHAN SA AKIN ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan10:30).

Mula nga noon ay madiin na niyang ipinahayag sa buong sangbahayan ni Israel, na sa kabuoan niya ay ang nabanggit na Espiritu ng Dios ang masiglang namamahay at makapangyarihang naghahari sa buo niyang pagkatao, 

At dahil diyan, sa lahat ay madiing ipinag-utos  ng kaisaisang Dios ng langit,

Sabado, Hulyo 1, 2017

ANG PUNO NG UBAS

Nahahayag sa mga sumusunod na talata nitong evangelio ng apostol na si Juan ang sinaksihan na mga salita ng malinaw niyang pandinig. Pinatototohanan niya na ang mga iyon ay maliwanag na nangagsilabas mula sa sariling bibig ng Cristong si Jesus.

Gayon man ay hindi maaaring ituring na ang mga salitang iyon na ipinangaral ni Jesus sa buong sangbahayan ni Israel ay mula lamang sa sarili niyang kaisipan. Sapagka't may diin niyang sinalita, na ang aral (Katuruang Cristo) na kaniyang ibinahagi sa mga anak ni Israel ay hindi mula sa sarili niyang opinyon (pagmamatuwid), kundi doon sa kabuoan nitong Espiritu ng Dios, na sa kaniyang buong pagkatao sa panahon niyang iyon ay masigla at makapangyarihang namamahay at naghahari.

Kaniya pang mahigpit na ipinaunawa sa lahat, na anomang patotoo na magmumula lamang sa kaniyang sariling mga salita, o opinyon ay hindi katotohanan.