Linggo, Hunyo 5, 2011

SIMBOLISMO NG TUPA AT NG KAMBING Kilalanin ang mga Anti-Cristo?

A
ng tupa ayon sa banal na kasulatan ay tumutukoy ng maliwanag sa mga tao na nakikinig sa tinig (kautusan) ng Dios na siya nilang Pastor. Pinagpala ang mga tupa palibhasa’y nakikilala Niya sila at sa kanila’y inilalaan ang walang hanggang buhay sa kaharian ng langit, at yao'y sumisimbulo sa gawing kanan ng Dios, gaya mg nasusulat,

EZE 34
31 At kayong mga TUPA ko, na mga TUPA SA AKING PASTULAN ay mga TAO, at ako’y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios.

JUAN 10 :
27  Dinidinig ng aking mga TUPA ang aking TINIG, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin.
JUAN 10 :
16  At mayroon akong IBANG MGA TUPA, NA HINDI SA KULUNGANG ITO: sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang PASTOR.

MATEO 25:
32  At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng PASTOR sa mga TUPA  at sa mga KAMBING;

33  At ilalagay niya ang mga TUPA sa kaniyang KANAN, datapuwa’t sa KALIWA ang mga KAMBING.

34  Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang KANAN, Magsiparito kayo, mga PINAGPALA NG AKING AMA, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.

EZE 26 :
27  At AKING ILALAGAY ANG AKING ESPIRITU SA LOOB NINYO, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan (kautusan), at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa.

JUAN 10 :
28  At SILA’Y BINIBIGYAN KO NG WALANG HANGGANG BUHAY; at kailan ma’y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.

MATEO 25:
32  At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng PASTOR sa mga TUPA  at sa mga KAMBING;

33  At ilalagay niya ang mga TUPA sa kaniyang KANAN, datapuwa’t sa KALIWA ang mga KAMBING.

34  Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang KANAN, Magsiparito kayo, mga PINAGPALA ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan.

Samantalang ang kambing ay gayon din namang mga tao na nagpapawalang kabuluhan sa mga kautusan ng Dios. Sila’y hindi Niya nakikilala, sa gayo’y Kaniyang isinumpa at tinaguriang mga anghel ng diablo, dahil doo’y nagkatipon sa dako Niyang kaliwa, at yao’y tumutukoy sa apoy na walang hanggan, na sinasabi,

MATEO 25 :
41  Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa KALIWA, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Sa doktrinang pangrelihiyon na tinitindigan ninyo sa ngayo’y madali lamang ninyong matukoy kung sa kawan ng mga tupa, o sa kawan ng mga kambing ang inyong sarili ay nabibilang. Kaugnay nito, ang Espiritu ng Dios na namahay at naghari sa kalooban ni Jesus ay nagsabi,

JUAN 10 :
27  Dinidinig ng aking mga TUPA ang aking TINIG, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin.

Sa gayo’y tungkol baga sa anong bagay ang tinig ng Dios na dinidinig ng mga tupa. Ang pangunahin nga sa mga yaon ay ang pagpapatupad ng kautusan, gaya ng mga sumusunod,

MATEO 22 :
36  Guro, alin baga ang DAKILANG UTOS sa KAUTUSAN?
37  At sinabi sa kaniya, IIBIGIN MO ANG PANGINOON MONG DIOS  NG BOONG PUSO MO, AT NG BOONG KALULUWA MO, AT NG BOONG PAGIISIP MO, (Deut6:5) 
38  Ito ang DAKILA AT PANGUNANG UTOS.
39  At ang PANGALAWANG KATULAD ay ito, IIBIGIN MO ANG IYONG KAPUWA NA GAYA NG IYONG SARILI. (Lev 19:18, Mat19:19)
40  SA DALAWANG UTOS NA ITO’Y NAUUWI ANG BOONG KAUTUSAN, AT ANG MGA PROPETA.

MATEO 19 :
17  At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa’t kung ibig mong pumasok sa buhay, INGATAN MO ANG MGA UTOS.

JUAN 12 :
50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.

Sa gayo’y paano nga ba iibigin ang Dios ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pagiisip? Gaya nga ng nasusulat ay iniutos na huwag magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap niya, at huwag maglilingkod sa mga larawang diosdiosan na inanyuan ng mga kamay. Huwag babanggitin ang pangalan ng Dios sa walang katuturang mga bagay. Pakabanalin ang ikapitong (7) araw ng sanglinggo, sa makatuwid baga’y ang araw ng Sabado na siyang Sabbath ng kaisaisang Dios, at ang paggalang sa iyong ama at ina. Sapat ang mga nabanggit na paraan, upang madama ng Dios ang masigla mong pag-ibig sa kaniya. 

Ang pag-ibig sa kapuwa na gaya ng iyong sarili ay ginagawa sa pamamagitan ng hindi pagpatay ng kapuwa, ang hindi pangangalunya, ang hindi pagnanakaw, ang hindi pagsaksi ng kasinungalingan laban sa kapuwa, at ang hindi pag-iimbot sa anomang tinatangkilik ng kapuwa. Sukat upang maipadama sa lahat ang iyong pag-ibig sa kanila. Ano pa’t kung lubos na lumalapat ang iyong sarili sa simbolismo ng tupa ay may galak sa pusong tatalima ka sa mga nabanggit na kautusan sa itaas.
Datapuwa’t kung nalaglag ka naman sa kalagayan ng karumaldumal na kambing, pilipit ma’y tuwid ang iyong tingin gaya ng nasusulat,

ROMA 6 :
14  Sapagka’t ang KASALANAN ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka’t WALA KAYO SA ILALIM NG KAUTUSAN, kundi sa ilalim ng biyaya.

HEB 7 :
18  Sapagka’t NAPAPAWI ANG UNANG UTOS dahil sa kaniyang KAHINAAN at KAWALAN NG KAPAKINABANGAN.
19  (Sapagka’t ang KAUTUSAN AY WALANG ANOMANG PINASASAKDAL), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling (pananampalataya), na sa pamamagitan nito’y nagsisilapit tayo sa Dios.

1 COR 15 :
56  Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan.

ROMA 4 :
15  Sapagka’t ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa’t KUNG SAAN WALANG KAUTUSAN AY WALA RING PAGSALANGSANG.

ROMA 5 :
13  Sapagka’t ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang KAUTUSAN, nguni’t HINDI IBIBILANG ANG KASALANAN KUNG WALANG KAUTUSAN.

ROMA 7 :
21  Kaya nga nasumpungan ko ang isang KAUTUSAN na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang MASAMA ay nasa akin.

ROMA 3 :
28  Kaya nga MAIPASISIYA NATIN na ang tao ay inaaring-ganap sa PANANAMPALATAYA na HIWALAY SA MGA GAWA NG KAUTUSAN.  


Kung uunawaing mabuti ang mga inilahad naming mga talata sa itaas, ang lahat ng yao’y maliwanag na hindi sumasang-ayon sa mga salita (evangelio ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ni Jesus. Hindi maikakaila na ang sulat sa mga Hebreo, sa mga taga Corinto, at mga taga Roma ay binibigyang diin ang hayagang paghihimagsik at pagtatakuwil sa kautusan. Malinaw na tanda ang gayon upang mapag-unawang ang may akda ng mga sulat na yao’y dumadako sa malaking kalipunan ng mga anti-Cristo na totoo.              
Yamang ang mga talata na inilahad namin sa itaas ay pawang mula sa likhang aral na isinatitik ng kamay nitong si Pablo ay maipasisiyang ang taong ito’y ganap na lumalapat sa kalagayan ng isang anti-Cristo. Sa pagtatapos ng usaping ito’y matanong nga namin kayo. Kanino bang salita ang matuwid ninyong sundin, ang kay Pablo, o yung kay Jesus?

Kaugnay nito, kung ang salita ng bibig ni Jesus ang inyong susundin ay yayapusin ninyo ang kautusan upang isabuhay sa kalupaan, at kayo’y matatawag na mga tupa (anak ng pagsunod) sa kawan ng Dios. Datapuwa’t kung ang likhang katuruan (evangelio ng di pagtutuli) nitong si Pablo ang inyong gaganapin ay tatakuwil nga kayo at magiging masuwayin sa mga nabanggit na kautusan, at kayo’y tatawaging mga anti-Cristo (kambing).

6 (na) komento:

 1. Napakagaling na pagsasaliksik. At ang mensahe ay simple lang. Ang simbulo ng tupa ay masunurin sa Dios at ang simbolo ng kambing ay yung mga tao lumalapastangan sa kalooban, o utos ng Dios.
  Hay naku, kay dami ng kambing sa mundo.

  TumugonBurahin
 2. akoy lubos na humahanga sa inyong pagsasaliksik, naway gamitin pa kayo ng dakilang lumikha upang ipahayag ang katotohanan..

  TumugonBurahin
 3. Sa dinamirami ng nagsulputang nagsasaliksik bakit kayo lang po ang may lakas ng loob na isiwalat ang katotohanan sa sulat ni Pablo ito"y bombang sumambulat sakasaysayan ng ka kristiyanuhan ano po kaya ang kakahantungan nabulabog na mga sektang pang relihiyon hingil dito.

  TumugonBurahin
 4. Amen na lang ang comment ko. Wala na akong masami.

  TumugonBurahin
 5. Well said. Peace and Gods blessings be upon you friend. May God continue to bless you and shine his face upon you. AMEN!

  TumugonBurahin
 6. Very well said, May Gods blessings and peace be unto you. AMEN!

  TumugonBurahin