Lunes, Setyembre 28, 2015

NAIBIGAY NA SA AKIN

Mula sa hindi matapostapos na usapang pangrelihiyon na tumutukoy sa kapamahalaan umano ni Jesus sa ibabaw ng lupa at sa langit. Ang dalawang panig na ayaw magpatalo sa isa’t isa ay lumikha ng malaking kaguluhan sa mga mananampalataya sa kalupaan. 

Hanggang sa kasalukuyan ngang panahon ay isa ang paksang iyan na kadalasa'y mitsa ng magulong usapan sa larangang nabanggit.

Ano pa’t kung pagmamasdan ang tanawing iyan ay tila mga mababangis na hayop na nagsasakmalan araw at gabi ang mga tao na pumapaloob sa ganyan uri ng walang katapusang mainit at maanghang na pagtatalo. Bunga iyan ng kawalang pagka-unawa sa katotohanan na binibigyang diin ng hindi kakaunting balumbon nitong mga banal na kasulatan (Tanakh/NT).

May umiiral na likhang doktrinang pangrelihiyon ang bawa’t samahan na kumakatawan sa larangan ng kabanalan sa bawa’t bansa ng mundo na ating tinatahanan. Ang mga iyon ay batay nga lamang sa kanilang unawa sa nilalaman ng kasulatan (Bibliya). Gayon man, marami sa mga iyon ay napatunayang hindi sinasang-ayunan ng mga katuruang pangkabanalan na nilalaman ng bibliya.


Isang halimbawa sa mga iyon ay ang sinalita mismo ng bibig ni Jesucristo, na ang wika ay ganito,

MAT 28 :
18  At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.

Mula sa mabilis na unawa, ang talata sa itaas ay tahasang naghahayag, na ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na pala kay Jesucristo. Gayon ma’y matuwid na iyan ay saliwan, o lapatan ng higit at malawak na unawa, nang sa gayo’y makatiyak, kung iyan nga ang tunay na tanawing ipinakikita ng nabanggit na talata.

Tungkol sa pagbibigay ng kaukulang paliwanag hinggil sa usaping iyan ay,

1.  Nandiyan ang personal na opinyon ng ilang karakter ng bibliya (NT) na HINDI kabilang sa mga tunay na saksi ni Jesucristo.
2.    Nandiyan din ang matapat na opinyon ng mga tinatawag na nangakasama ni Jesus sa pagpapalaganap niya nitong evangelio ng kaharian(Katuruang Cristo) sa buong sangbahayan ni Israel.
3.   Higit sa lahat ay mababasa sa kasulatan ng mga saksi ng Cristo ang mismong aral (katuruang Cristo) na masigla at may katapangan niyang ipinangaral sa kabuoan ng Israel.

Kung ang sinoman nga ay papipiliin sa tatlong (3) batayan na nakalahad sa itaas ay magiging isang matuwid na pagpili, kung ang mismong may katawan (Jesus) ang siyang kukunan ng kaukulang paglilinaw hinggil sa sinalita ng kaniyang bibig sa Mat 28:18.

Ang opinyon ay opinyon na pangsariling pahayag ng sinoman, at ito ay maaaring tumama, nguni’t malamang ang kamalian. Palibhasa’y haka-haka lamang ang ginawang batayan at walang naging anomang pagsang-ayon ng kasulatan.

Sa mga tinatawag na saksi ay isang katiwatiwalang pahayag ang kanilang pagpapatotoo sa anomang pangyayari na kanilang nakita, narinig, naamoy, nalasahan, at naramdaman.

Pagdating sa mismong may katawan (Jesus) na lumikha ng isang gawain, ay higit kay sa saksi ang maaari niyang maging patotoo. Iyan ay dahil sa siya (Jesus) lamang ang nakakaalam, kung bakit niya ginawa, o sinalita ang isang bagay, kahi man iyan ay nasaksihan ng isa, ng ilan, o ng marami man. Sa puntong iyan ay hindi pa din maaaring pagkatiwalaan ang sinomang saksi sa pangyayari, kung salita ang pag-uusapan, dahil wala siyang anomang napapag-unawa sa laman ng isipan nitong taong nagbitiw ng salita.

Dahil diyan ay isang matuwid at makatarungang pasiya, kung ang tungkol sa Mat 28:18 ay mismong si Jesus na nagsalita ang ating kunan ng kaukulang pagpapalawak hinggil sa usaping nabanggit.

Bago nga sinalita ng sariling bibig ni Jesus ang nabanggit na talata, sa nakaraan ay madiin niyang pinatotohanan ang mga sumusunod na katuwiran, na sinasabi,

JUAN 5 :
30  HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako ayon sa aking narinig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. 

31 Kung ako’y nagpapatotoo sa aking sarili. ANG PATOTOO KO AY HINDI KATOTOHANAN.

Sa Mat 28:18 ay isang tanawing napakaliwanag, na pinatototohanan ni Jesus ang kaniyang sarili na siyang nagmana ng kapamahalaan sa langit at lupa. Ano pa’t kung susundan natin ang inihayag niyang katuwiran sa Juan 5:31 ay lalabas na isang kasinungalingan ang ginawang pagpapatotoo niya sa Mat 28:18.

Subali’t hindi nga ang gayon, sapagka’t si Jesus ay isa lamang sisidlang hirang (batlayan) ng Espiritu ng Dios. Ang Espiritu ng Dios na sa panahong iyon ay masigla at makapangyarihang naghahari sa kaniyang kabuoan ay nagwika, gaya ng nasusulat,

JUAN 12 :
49  Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN. (Juan 15:15, Juan 17:8)

JUAN 8 :
26  Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. (Juan15:15, Juan 17:8)

Ganyan ngang maliwanag pa sa katanghaliang tapat, na itong si Jesus ay kasangkapan lamang ng nabanggit na Espiritu ng Dios. Ang Espiritung iyan ang siyang isinugo ng Ama sa kalupaan at sa panahong iyon ay pinamamahayan nito ang kabuoan ng Cristo. Ang SALITA ay sa Espiritu kung gayon, samantalang ang TINIG ay mula naman sa sariling bibig ni Jesus.

Sa ikalilinaw ng usaping ito ay tunghayan nga natin kung saan mababasa ang pagkakaroon ng eksistensiya ng nabanggit na Espiritu ng Dios.

Gaya ng nasaksihan ni Juan sa kalagayang Espiritu nang siya'y nasa munting Isla ng Patmos, ay madiin niyang pinatotohanan ang mga sumusunod na katuwirang sumasa Dios, gaya ng nasusulat,

APOC 5 :
6  At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, NA SIYANG PITONG ESPIRITU NG DIOS, NA SINUGO SA BUONG LUPA.

Sa talatang ngang iyan ay maliwanag na ang tinutukoy na CORDERO ay walang iba, kundi ang pitong (7) Espiritu ng Dios, na isinugo sa buong lupa. Ano pa’t sa ilog Jordan ay may pangyayaring naganap, na gaya ng nasusulat,

MAT 3 :
16  At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at NAKITA NIYA ANG ESPIRITU NG DIOS NA BUMABABANG TULAD SA ISANG KALAPATI, AT LUMALAPAG SA KANIYA;

Narito, at pagka-ahon ni Jesus sa tubig ay nasaksihan ni Juan na nagbabautismo ang pagbubukas ng mga langit, at mula doon ay bumaba kapagdaka tulad ng isang kalapati ang Espiritu ng Dios, at lumapag kay Jesus. Ang isinugo na Espiritu ng Dios (pitong Espiritu) kung gayon ang siyang sumanib at namahay sa kaniyang kabuoan.

Sa susunod na talata bilang pagbibigay diin sa pagsanib ng pitong (7) Espiritu sa kabuoan nitong si Jesus ay gaya ng napakaliwanag na nasusulat, na sinasabi,

APOC 3 :
1  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: ANG MGA BAGAY NA ITO AY SINASABI NG MAY PITONG ESPIRITU NG DIOS, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.

Sa apocalipsis ni Juan ay wala ngang ibang entidad na tinutukoy sa Apoc 3:1, kundi itong si Jesus lamang. Taglay niya sa makatuwid ang pitong(7) Espiritu ng Dios, na siyang SALITA na isinatinig lamang ng sariling bibig ng Cristo. Iyan ang napakaliwanag na Espiritu ng Dios na lumapag kay Jesus, matapos na siya ay bautismuhan ni Juan na tagabautismo ng tubig sa ilog Jordan. Sapagka’t sa buong kasulatan ay wala ng iba pang kabuoan ng Espiritu na isinugo ang kaisaisang Dios, sa layuning pamahayan at makapangyarihang pagharian ang kalooban ng mga tunay na banal ng Dios.

Ang Espiritu ngang iyan ng Dios (pitong Espiritu) ang siyang nagsasabi, kung ano ang nararapat sabihin, at kung ano ang matuwid na salitain ni Jesus. Ang kabuoan ding iyan ang may ganap na kinalaman sa mga makapangyarihang mga gawa na nasaksihan ng marami sa pamamagitan niya.

Kaya nga pinatotohanan mismo ni Jesus, na kapag nagpatotoo siya sa kaniyang sarili, ang patotoo niya ay hindi katotohanan. Iyan ay dahil sa may isang nagpapatotoo sa kaniya, at iyan ay walang iba kundi ang pitong (7) Espiritu ng Dios na nasa kaniya.

Dahil sa katotohanang iyan ay sinabi niya,

JUAN 7 :
16  Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. (Juan15:15)

JUAN 14 :
24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. (Juan 15:15)

Sa ganap na ikalilinaw ng usaping ito ay mababasa sa ibaba ang mga persona na may ganap na kinalaman sa usaping ito.

1. Ang kasarinlan ni Jesus.
2. Ang Pitong Espiritu ng Dios na isinugo sa buong kalupaan.
3. Ang Ama na nagsugo ng pitong (7) Espiritu.

Sa Juan 7:16 na mababasa sa itaas ay maliwanag na ang nagsalita ay si Jesus (1st person), na nagsasabing ang turo ay hindi sa kaniya kundi sa Espiritu ng Dios (2nd person) na nagsugo sa kaniya sa sangbahayan ni Israel.

Samantalang sa Juan 14:24 na mababasa din sa itaas ay ang kabuoan ng pitong (7) Espsiritu (2nd person) ang nagsasalita, na nagsasabing ang salitang kanilang narinig mula sa 1st person (Jesus) ay hindi sa kaniya (2nd person), kundi sa Ama (3rd person) na nagsugo sa kaniya (2nd person).

Mula sa kaliwanagang iyan ay hindi na magiging kalituhan pa, kung sino ang tunay na nagsasalita sa mga sumusunod na pahayag ng sariling bibig ng Cristo. Na nagsasabi,

MATEO 16 :
18  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng HADES ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

JUAN 10 :
Ako ang PINTUAN; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya’y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

JUAN 10 :
14  Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako.

Juan 10 :
30  Ako at ang Ama ay iisa.

Juan 11:
25  Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG PAGKABUHAY NA MAGULI, AT ANG KABUHAYAN: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya;

JUAN 14 :
6  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: SINOMAN AY DI MAKAPAROROON SA AMA, KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

JUAN 14 :
13  At ang ANOMANG INYONG HINGIN SA AKING PANGALAN,  ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 
14  KUNG KAYO'Y MAGSISIHINGI NG ANOMAN SA PANGALAN KO, ay yaon ang aking gagawin. 

Juan 17 :
24  ...Ako’y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.

APOC 1 :
11  Na nagsasabi, AKO ANG ALPHA AT ANG OMERA, ANG UNA AT ANG HULI, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea.

Mateo 28 :
18  At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

Isang napakaliwanag na katotohanan sa makatuwid, na ang nagsaysay ng mga sumusunod na katuwiran ay hindi nga si Jesus sa kaniyang sarili, gaya ng nasusulat,

1. Itatayo ko ang aking iglesia.
2. Ako ang pintuan.
3. Ako ang mabuting pastor.
4. Ako at ang Ama ay iisa.
5. Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan.
6. Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
7. Anomang inyong hingin sa aking pangalan.
8. Ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.
9. Ako ang alpha at ang omega, ang una at ang huli.
10. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

Ang mga salitang iyan, kung gayon ay ilan lamang sa mga winikang katuwiran nitong Espiritung Dios (pitong Espiritu) na nasa kalooban ni Jesus mula sa kapanahunang iyon. Ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay sa pitong (7) Espiritu ibinigay ng Ama, at iyon ay hindi kailan man tinamo ni Jesucristo, na isa lamang sisidlang hirang (luklukan/medium/talaytayan/batlaya) ng pitong (7) Espiritu ngDios.

Sapagka’t maliwanag niyang sinabi,

JUAN 8 :
40  Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.

JUAN 8 :
26  Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan. (Juan15:15Juan 17:8)


JUAN 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t HINDI PA AKO NAKAKA AKYAT SA AMA, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA, at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.

Sa panahong ngang iyon ni Jesus ay marami ang nagsisikap na siya ay paslangin, palibhasa siya ang TAO na nagsasaysay ng katotohanan na kaniyang narinig na sinalita ng pitong (7) Espiritu ng DIOS na sumasa kaniya. Ano pa’t katotohanan din lang na ang mga bagay na kaniyang narinig na sinalita ng Dios ay ang mga iyon ang kaniyang itinasatinig sa buong sangbahayan ni Israel. Gayon ngang matapos na siya’y ibangon ng Ama mula sa dako ng mga patay ay winika niyang siya'y aakyat sa AMA, at iniutos sa babae na paroonan ang kaniyang mga KAPATID, at sabihin aniya sa kanila na, Siya ay aakyat sa kaniyang Ama, na ating Ama, at kaniyang Dios na ating Dios.”

Saan man at kailan man ay walang tao na karapatdapat na bigyan ng kapamahalaan sa buong kalupaan, ni sa kaluwalhatian man ng langit. Maging siya ay natutuntong sa kalagayan ng isang hari, propetahuwes, o Cristo man.

May nag-iisang Dios na umiiral sa kaluwalhatian ng langit, at siya’y nagsugo sa buong kalupaan ng pitong (7) Espiritu, na siyang namamahay at makapangyarihang naghahari sa kalooban at kabuoan ng mga tunay na banal ng Dios. Wala ngang ibang maaaring pagkalooban ng kapamahalaan sa kaluwalhatian ng langit, ni sa silong man nito na kung tawagin ay kalupaan, kundi ang kabuoang Espiritu lamang na isinugo niya sa lahat. Dahil diyan ay wala ng anomang sintido, o kabuluhan man ang presensiya sa kalupaan ng mga banal na nagsipagtamo ng pagtatagumpay na mapasa kaluwalhatian ng langit. Hindi na sila muli pang lalabas doon, upang gumanap o makibahagi man sa natatanging layunin ng pitong (7) Espiritu na isinugo ng Dios sa buong kalupaan.

Gaya ng napakaliwanag na nasusulat,

APOC 3 :
12  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at HINDI NA SILA'Y LALABAS PA DOON: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan 

Lahat ng mga banal ng Dios kabilang ang mga Propeta ng Tanakh at ang mga apostol ng Cristo ay nagsipagtagumapay na lahat sa larangan ng tunay na kabanalan sa kalupaan. Sa makatuwid ay maliwanag na sila'y ginawang haligi nitong templo ng Dios. Dahil diyan ay kasinungalingang igiit na sila'y lumalabas pa kaluwalhatian ng langit, upang bumaba sa lupa sa layuning magturo sa mga tao.

Ang pitong (7) Espiriu ng Dios ay katotohanan na may mga lingkod na anghel, at kung paano ang Cristo at ang iba pang banal ay nagsasalita ayon sa kaniyang narinig mula sa Dios ay gayon din naman sila, na hindi nagsasalita ng ayon sa kanilang sarili, at hindi nagsisigawa ng anomang sa kanilang sariling pagmamatuwid. Palibaha'y kaisa sila ng Ama, na kung saan sila ay masigla, matapat, at may galak sa kanilang kabuoan na nagsisipaglingkod sa Kaniya. 

Katotohanan kung gayon na walang halong pag-aalinlangan, na ang awtorisado lamang ng kaisaisang Dios sa kapamahalaang panglupa ay hindi ang talaytayang si Jesus, kundi ang nabanggit na pitong (7) Espiritu. Gayon ding sila sa kanilang kabuoan ang sa lupa ay sugong tagapagturo sa ikabubuti ng bawa't kaluluwa na sumasa katawan. Hindi ang alin man sa kaluluwa ng nangamatay na tao sa lupa, mabuti man o masama. Lalong hindi ang alin man sa nangamatay na apostoles ng Cristo, ni ang sinasabi man na mga evolved spirit.

ITO ANG KATURUANG CRISTO

Suma atin nawa ang kabuoan nitong pitong (7) Espiritu ng kaisaisang Dios na isinugo Niya sa buong kalupaan, na tumutukoy sa Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng ilaw, Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng kapangyarihan, Espiritu ng paglikha, Espiritu ng karunungang may unawa, at Espiritu ng buhay na walang hanggan.

Hanggang sa muli, paalam.


1 komento: