Lunes, Enero 16, 2017

Pamumusesyon ng Espiritu (Spirit Possession)


Mula pa sa lubhang malayong nakaraan na tumutukoy sa panahon ng mga antigong kasaysayan, na masusumpungan sa balumbon ng banal na Tanakh ng Dios. Isang hayag na kaalaman ang pamumusesyon ng Espiritu ng Dios at ng espiritu ng diyablo sa mga tao.

Kung paano ginagawa ng Espiritung banal ang gayon ay iyon din naman ang kaparaanan na ginagamit ng diyablo. Iyan ay dahil sa siya'y tanyag sa pagiging manggagaya at sikat sa walang tigil na paglulubidlubid ng mga kasinungalingan, na siyang dumadaya sa marami tungo sa kanikanilang pagkatisod at pagkapahamak.

Ang Espiritu ng Dios na bantog sa katawagang "Espiritu Santo" ay may mga hinihirang na kasangkapan (sisidlang hirang ng kabanalan [medium]) sa kalupaan. Iyan ay sa layuning maghatid ng mga salita ng kabanalan sa mga tao na pinagsisikapang maging karapatdapat sa mabuting pagtingin ng kaisaisang Dios ng langit. Gayon din sa kanila na itinuturing Niyang nabibilang sa mabubuting binhi na nangalihis lamang sa matuwid na landas ng sagradong buhay sa kalupaan.


Maliwanag kung gayon, na sa kalakarang iyan sa larangang tumutukoy sa tunay na pagpapakabanal, ang balidong kaalaman hinggil sa pamumusesyon ay nasa dalawang panig lamang. Ang una ay maliwanag na mula sa Espiritu Santo at ang pangalawa ay mula sa sukdulang kadiliman, na kubling dako na pinagkakatipunan ng masasamang espiritu, o ng diyablo.KABAWALAN NG DIOS SA UGNAYANG TAO AT YUMAO
Hindi kailan man pinahintulutan ng kaisaisang Dios ng langit, na ang sinomang nabubuhay sa kalupaan ay umugnay sa mga yumao, o sila na binawian na ng taglay nilang buhay (patay) sa kalupaan. Iyan ay ayon sa mga sumusunod na saligan ng makatuwirang kadahilanan na inilalahad ng larangang tumutukoy sa tunay na kabanalan.

Gaya nga ng napakaliwanag na nasusulat ay madiing winika,


10  Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sordery, interpret omens, engages in witchcraft,
Deut 18 :

11 or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead.
12 Anyone who does these things is detestable to the LORD; because of these same detestable practices the LORD your God will drive out those nations before you.
13. You must be blameless before the LORD your God.
(10 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, 
11  O enkantador ng mga ahas, o MIDYUM, o ESPIRITISTA, o SUMASANGGUNI SA MGA PATAY
12 Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay KARUMALDUMAL sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ni YEHOVAH na iyong Dios sa harap mo.)
13 Ikaw ay magpapakasakdal kay Yehovah na iyong Dios. 

Lev 19 :
31  "'Don't turn to those who are MEDIUMS, nor to the SPIRITISTS. Don't seek them out, to be defiled by them. I am YEHOVAH your God. - NIV
(Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu(Midyum) ni ang mga espiritista: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako si YEHOVAH na inyong Dios.) 

Isa 8:
19 When someone tells you to consult MEDIUMS and SPIRITISTS who wisper and mutter," should not a people inquire of their God?  Why consult of the dead on behalf of the living? - NIV
(At pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang mga MIDYUM at mga ESPIRITISTA, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay?

Ang mahigpit na kabawalan sa pakikipag-ugnayan sa mga yumao (patay) ay gayon ngang maliwanag na ipina-uunawa ng kaisaisang Dios ng langit sa buong sangkatauhan. Palibhasa'y maliwanag na hindi isang kabawalan, bagkus ay malinaw na kautusan sa lahat na umugnay ang sinoman sa Espiritu ng kaisaisang Dios ng langit. Iyan ay tulad ng napakaliwanag na nasusulat, na ang madiing wika ay gaya ng mga sumusunod,

Mat 6 :
9 This, then, is how you should pray: Our Father in heaven, hallowed by your name.
(Magsidalangin nga kayo ng ganito: AMA NAMIN na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.) 

Mula sa padron ng katotohanan, sa simula pa lamang ay tanging Espiritu lamang ng Dios ang Siyang nakaka-ugnayan ng mga tunay na banal. Hindi ang di umano ay espiritu ng mga namatay na tao, banal man o hindi. Ni ang sinasabing mga evolved spirits, na sa katha, likha, o imbentong turo ni Allan Kardec sa kaniyang mga sinulat na aklat ng espiritismo, ay nakikipag-ugnayan umano sa mga tao sa pamamagitan ng mga medium (talaytayan).UGNAYANG TAO AT ESPIRITU NG DIOS

TORAH (Limang aklat ni Moses)

Pansinin natin ang banal na kalakaran sa Torah ng Dios (limang [5] aklat ni Moses), na mismong Espiritu ng Ama na nasa langit ang siyang kaugnayan ni Moses. Hindi anghel, hindi espiritu ng mga namatay na, at lalong hindi ang sinasabing evolved spirit.


SA UNANG (1st) AKLAT NI MOSES (Genesis)
Gen 7 :
1  And Yehovah said to Noah, You and all your house come into the ark, for I have seen you righteous before Me in this generation.
(At sinabi ni Yehovah kay Noe, Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan; sapagka't ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito.) 

SA PANGALAWANG (2nd) AKLAT NI MOSES (Exodus)
Exo 7 :
14  And Yehovah said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go.
(At sinabi ni Yehovah kay Moises, Ang puso ni Farao'y nagmatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan.) 

SA PANGATLONG (3rd) AKLAT NI MOSES (Leviticus)
Lev 21 : 
And Yehovah said to Moses, Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, There shall none be defiled for the dead among his people.
(At sinabi ni Yehovah kay Moises, Salitain mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, at sabihin mo sa kanila, Sinoman ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay, sa gitna ng kaniyang bayan,) 

SA PANG-APAT (4th) NA AKLAT NI MOSES (Numbers)
Num 11 :
23 And Yehovah said to Moses, Has Yehovah's hand become short? You shall see now whether or not My word shall come to pass to you.
(At sinabi ni Yehovah kay Moises, Umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? ngayo'y makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi.)  

SA PANGLIMANG (5th) AKLAT NI MOSES (Deuteronomy)
Deu 2 : 
31 And Yehovah said to me, Behold, I have begun to give Sihon and his land before you. Begin to possess it so that you may inherit his land.
(At sinabi sa akin ni Yehovah, Narito, aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sehon at ang kaniyang lupain: pasimulan mong ariin upang iyong mamana ang kaniyang lupain.) 


NEVI'IM (18 na aklat ng mga Propeta)

Mula sa Nevi'im na siyang mga minor at mayor na propeta ay gaya nga ng mga sumusunod na talata, na mismong Espiritu ng Dios ang direktang kaugnayan nila.

Jos 6 :

2  And Yehovah said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, and its king, and the mighty men of war.
(At sinabi ni Yehovah kay Josue, Tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jerico, at ang hari niyaon, at ang mga makapangyarihang lalaking matapang.) 

Jdg 1 :

2  And Yehovah said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand.
(At sinabi ni Yehovah, Ang Juda ang sasampa: narito, aking ibinigay ang lupain sa kaniyang kamay.) 

1Sa 3 :

11  And Yehovah said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of everyone who hears it shall tingle.
(At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawa't isa na nakikinig ay magpapanting.)

1Ki 8 :

12  And Solomon said, Yehovah said that He would dwell in the thick darkness.
(Nang magkagayo'y nagsalita si Salomon, si Yehovah ay nagsabi na siya'y tatahan sa salimuot na kadiliman.)  

1Ch 14 :

10  And David asked of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And will You deliver them into my hand? And Yehovah said to him, Go up, for I will deliver them into your hand.
(At si David ay sumangguni sa Dios, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? at iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi  ni Yehovah sa kaniya, Umahon ka: sapagka't aking ibibigay sila sa iyong kamay.)  

Isa 18 :

4  For so Yehovah said to me, I will take My rest, and I will look on in My dwelling place, like a clear heat in the sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest.
(Sapagka't ganito ang sinabi ni Yehovah sa akin, Ako'y tatahimik, at aking mamasdan mula sa aking dakong tahanan, gaya ng malinaw na init sa sikat ng araw, gaya ng ulap na hamog sa init ng pagaani.) 

KETUVIM (11 na aklat ng Kasulatan)
Mula naman sa Ketuvim (kasulatan) ay gayon din na Espiritu ng Dios ang kaugnayan ng mga tunay na banal, gaya ng napaka matuwid na nasusulat,

Job 42 :

7  And it happened after Yehovah had spoken these words to Job, Yehovah said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against you and your two friends. For you have not spoken of Me what is right, as My servant Job has.
(At nangyari, na pagkatapos na masalita ni Yehovah ang mga salitang ito kay Job, sinabi ni Yehovah kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka't hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.) 

1Ch 14 :

10  And David asked of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And will You deliver them into my hand? And Yehovah said to him, Go up, for I will deliver them into your hand.
(At si David ay sumangguni kay Yehovah, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? at iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ni Yehovah sa kaniya, Umahon ka: sapagka't aking ibibigay sila sa iyong kamay.)

Ang katunayang Torah (limang [5] aklat ni Moses). ang katunayang Nevi'im (mga propeta), at ang katunayang Ketuvim (kasulatan) ay mga napakaliwanag na tanawin, na siyang nagpakita ng higit na makatotohanang pahayag hinggil sa kadalisayan ng nag-iisang kabuoang Espiritu ng Dios, na Siyang tanging nakikipag-ugnayan sa kaniyang mga kinikilalang banal sa kalupaan. 

Saan man at kailan man sa mga balumbon ng mga nabanggit na kasulatan ay hindi iniutos, ni ipinahiwatig man ng Ama nating langit, na ang sangkatauhan ay sumangguni sa,


1. Mga patay.

2. Mga espiritu na nagpapakilalang mga sugo ng Dios.

3. Mga espiritu na umano'y nagpapakilalang sila'y mga maunlad na espiritu (evolved spirit).Bagkus ay binigyang diin ng kaisaisang Dios ng langit ang mahihigpit niyang kabawalan hinggil sa karumaldumal na gawaing iyan ng kapatirang espiritista ng buong kapuluan at ng ibayong dagat. (Deut 18:10-13, Lev 19:31, Isa 8:19)UGNAYANG CRISTO AT ESPIRITU NG DIOS
Mula naman sa natatanging kapanahunan na nilakaran ng Cristong si Jesus ng Nazaret ay binigyan niya ng diin ang pakikipag-ugnayan nitong kabuoan ng kaniyang pagkatao sa Espiritu ng Dios, na sinasabi,

John 5:
30 I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my Judgment is just, because I seek not my own will but the will of him who sent me.
(HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako ayon sa aking narinig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.) 

31 If I alone bear witness about myself, my testimony is not true.
(Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili. ANG PATOTOO KO AY HINDI KATOTOHANAN)

John 8:
28 So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me."
(Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo,  at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.)

John 14:
10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.
(Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO'Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa [Juan 10:30])

John 8 :
26 I have much to say about you and much to judge, but he who sent me is true, and I declare to the world what I have heard from him.
(Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglubitan. [Juan 15:15, 17:8])

John 12 :
49 For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment - what to say and what to speak.
(Sapagka't AKO'Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN. [Juan 15:15, 17:18])

Mula sa kaliwanagan ng katotohanan na inilalahad ng Torah (Kautusan), ng Nevi'im (propeta), at ng Ketuvim (kasulatan) na mga napakahahalagang sangkap ng bibliya (OT), ay nag-iisang Espiritu lamang mula sa iba't ibang kapanahunan ang nakaka-ugnayan, o nakaka-usap ng mga tunay na banal ng Dios.

Walang ipinagka-iba sa natatanging kapanahunan ng Cristong si Jesus ang kaisaisang kabuoang Espiritu, na binabanggit ng Tanakh ang Siya niyang ganap na tinutukoy. 

Maliwanag kung gayon, na sa natatanging Espiritismo nitong Tanakh ng Amang nasa langit, ay walang ibang Espiritu na nakaka-ugnay ang mga tunay na banal (talatayan), kundi ang Espiritu lamang ng kaisaisang Dios ng langit. 


GAGAWIN DIN NAMAN NATIN
Kailan man ba'y hindi naging malinaw sa atin ang madiing wika ng sariling bibig ng Cristo, gaya ng napakaliwanag na nasusulat.

Joh 14:12  Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, THE WORKS THAT I DO SHALL HE DO ALSO; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
(Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay GAGAWIN DIN NAMAN NIYA ANG MGA GAWANG AKING GINAWA. at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama.)

Gaya ng napakalinaw na sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Itong si Jesus ng Nazaret sa natatangi niyang kapanahunan ay walang alinlangang tuloy-tuloy na nakipag-ugnayan sa Espiritu ng Dios, at hindi kailan man sa espiritu ng mga patay, ni sa anghel man, ni sa mga evolved spirit man na inilalako ni Allan Kardec. Sa gayo'y isang napakarangal, napakasagrado, at napakadakilang gawain ang mga ginawa ni Jesus ng Nazaret, partikular ang pag-ugnay niya sa nabanggit na Espiritu ng Dios.

Bilang pagtalima sa sinalitang iyan ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Mapapatotohanan ng sinoman na siya ay lubos na sumasampalataya sa kaisaisang Dios ng langit, kung ang mga ginawa ng Cristo, partikular sa usaping ito hinggil sa pag-ugnay sa Espiritu ng Dios ay ginagawa din naman niya. 

Kabaligtaran niyan ay isang tunay na anti-cristo at nuno ng kasamaan ang sinoman na imbis umugnay sa Espiritu ng Dios ay minabuti na kausapin ang pinaniniwalaan niya na espiritu ng mga patay, ng mga espiritu na inaakalang anghel, at ng kathang isip ni Allan Kardec na umano'y tumutukoy sa mga evolved spirit.

Sa pagpapatuloy ay tila langit at lupa ang kaibahan nitong Espiritismo ng banal na Tanakh ng Dios, kaysa kaugaliang Espiritismo ng malaking kalipunan ng mga Gentil (pagano) na ang pasimuno ay si Allan Kardec. Sapagka't ang uri ng espiritismo na itinuturo ng nabanggit na kalipunan ng mga Gentil (pagano) ay espiritu ng mga patay, espiritu ng mga angel, ng mga evolved spirit, etc, ang umano ay nakaka-ugnay nila bilang mga protector spirits, na di umano ay mga sugo ng Dios, na kumakatawan anila sa espiritu santo.

Ano pa't sa kabila ng mahigpit na kabawalan ng Dios hinggil sa pag-ugnay sa mga patay ay tila mga bingi sila na walang narinig, at gaya ng mga bulag na hindi nakabasa ng utos nitong kaisaisang Dios ng langit, na nagbabawal sa gayong karumaldumal na gawa. Katunayan nga, hanggang sa kasalakuyang panahon ay patuloy nilang ginagawa ang kasuklamsuklam na pakikipag-ugnayan sa mga patay.

Ayon sa napakaliwanag na katuwiran ng Dios na paulit-ulit na binibigyang diin ng Katuruang Cristo, ay dalawang (2) pamumusesyon lamang ang maaaring mangyari sa kalupaan. Iyan ay walang iba kundi ang pamumusesyon ng kaisaisang kabuoan ng banal na Espiritu, at ng hindi banal na espiritu (diyablo)

Ano pa't kung Espiritu ng Dios lamang ang kumakatawan sa banal na Espiritu gaya ng nasasaad sa sagradong Tanakh ng Dios, ay matuwid isipin at tindigang mabitay, na ang pamumusesyon lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ang ganap na sinasang-ayunan ng katotohanan nitong kaluwalhatian ng langit.

Kaugnay niyan, ang anomang pagsanib, o paglukob ng espiritu na hindi lumalapat sa Espiritu ng Dios ay maipasisiyang isang maliwanag na pamumusesyon ng masasamang espiritu, o ng malaking kalipunan ng diyablo, na nagpapakunwaring mga banal na Espiritu

O kaya naman ay kagagawan lamang ng mga huwad na medium (talaytayan), na nagpapakunwaring may sanib ng banal na Espiritu. Nguni't sa katotohanan ay wala, at iyon ay bunga lamang pala ng magdarayang salagimsim ng sarili niyang kaisipan.


KALAKARAN NG BANAL NA PAMUMUSESYON
Ang banal na kalakaran ng pamumusesyon nitong Espiritu ng Dios ay maliwanag na nangyari sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus, na sinasabi,John 8:
28 So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me."
(Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo,  at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.)

John 14:
10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The sords that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.
(Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO'Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa [Juan 10:30])

Gaya nga rin sa pamumusesyon nitong espiritu ng diyablo ay makapangyarihan nitong pinamamahayan at pinaghaharian ang kabuoang pagkatao ng kanilang mga hinirang (medium). Gamit ang katawang pisikal ng kanilang mga medium ay sila nga rin ang nagsasalita at gumagawa. Gayon ngang nagsisipagsabi, na sila ay mga banal na espiritu ng langit, at sa gayo'y malayang napapaniwala, nadadaya, at madaling naipapahamak ang kaluluwa ng marami sa kalupaan.


Madali nga lamang malaman kung ang pamumusesyon ay mula sa banal na Espiritu, o kung ito'y galing sa masasamang espiritu.

Kung ang sinoman ngang nagpapakilalang sumasa Dios na medium o talaytayan ay may Espiritu na nangangaral ng pagtangkilik, pagtataguyod, pagtatanggol, at pagtalima sa mga katuruang Cristo, partikular sa pagtalima ng kautusan (Torah) ay isang munting tanda na ang medium na iyon ay kinakasihan ng banal na Espiritu

Datapuwa't sinomang medium (midyum) na nagsasabing pinaglipasan na ng panahon ang mga utos ng Dios. O siya na ipinangangaral ang kawalang kabuluhan ng kautusan hingggil sa usapin ng kaligtasan at katubusan ng kasalanan ay maliwanag na pahiwatig, na siya ay hindi sa dako nitong liwanag ng Dios. Kungdi sa kalaliman ng karimlan (dilim), na kung saan ay pinagkakatipunan ng diyablo at ng kaniyang mga kasuklamsuklam na kampon ng kasamaan.

Anomang katuruan sa makatuwid ng sinomang medium, o talaytayan na hidwa sa mga sagradong aral (katuruang Cristo), na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig ng Cristo ay walang alinlangan na hindi sumasa Dios. Ang pamumusesyong iyon kung gayon ay kagagawan lamang ng diyablo, na nagpapakunwaring siya'y espiritung sugo ng Dios. 

Maaari ding iyon ay galing lamang sa sariling isipan ng naka-aktong talaytayan, na nagpapakunwaring may panauhing banal na espiritu sa kaniyang kalooban at kabuoan. 


ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN
Ang pagpapa-unlad ng sariling kaluluwa ay hindi sa pamamagitan ng napakahabang proseso nitong pag-aaral ng karunungan sa kalupaang ito. Sapagka't ang idinudulot niyan ay kapalaluan at kahangalan lamang sa sinoman. Datapuwa't kung ang nais ng bawa't isa ay maging ganap sa paningin ng kaisaisang Dios ng langit bilang pagpapaunlad ng sarili niyang kaluluwa. Wala nga siyang dapat na gawin, kundi sundin lamang ang kautusan ng Dios.

Gayon man, kung ang hinahangad ng sinoman ay ang buhay na walang hanggan ng kaisaisa niyang kaluluwa, ay wala nga rin siyang ibang dapat gawin, kundi ganapin ang nabanggit na kautusan ng kaisaisang Dios ng langit. Sa sinoman ngang naghahanap nitong kaharian ng Dios ay iyan nga lamang ang matuwid niyang gawin.

Kaakibat niyan, ang Espiritu ng Dios na nasa kalooban at kabuoan nitong si Jesus ay madiing nagsabi, kung ano ang kaisaisang kaparaanan na makapaghahatid ng sinoman sa buhay na walang hanggan. 


Na sinasabi,


John 12 :
50 And I KNOW THAT HIS COMMANDMENT IS ETERNAL LIFE. What I say, therefore, I say as the Father has told me.
(At nalalaman ko na ang KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.)

Napakaliwanag ng katotohanan na nasasaad sa talata, na 

"Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan", 

ay sinalita ng Espiritu ng Ama, na sa panahong iyon ay makapangyarihan at masigla na namumusesyon sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus ng Nazaret.


Ang lahat ng aral na nagmula sa bibig ng Cristo, o ang katuruang Cristo, ni ng mga kautusang Cristo man, ayon sa banal na Tanakh ng Ama ay hindi nanggaling sa espiritu ng mga namatay na propeta ng Dios at mga apostol ng Cristo, ni ng mga tinatawag na santo. Gaya halimbawa ng espiritu nila propeta Isaias, propeta Ezekiel, propeta Jeremias at marami pang iba. Gayon din naman na ang aral ng mga propeta ay hindi galing sa espiritu ng mga namatay na kapuwa nila propeta, kundi pawang nagmula na lahat sa kaisaisang kabuoan nitong Espiritu ng Dios.


Ano't nang umeksena ang "Katuruang Gentil" na kilala rin sa katawagang "Katuruang Pagano, o Katuruang Pablo" ay ipinakilala ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga patay, na kinikilala nila bilang mga banal at hindi banal.

Dahil diyan ay isang napakaliwanag na kasinungalingan at hayagang panglilinlang sa kapuwa, kung igigiit ng sinoman na ang turo (katuruang Cristo) mula sa pitong (7) nabanggit na Espiritu ng Dios ay katungkulan na ipangaral ng mga namatay na banal (mga propeta partikular ang mga apostol ng Cristo at sila na mga kinikilalang santo ng simbahang Katoliko) sa mga buhay na gaya natin. 

Sa makatuwid ay yaong tinatawag ng maraming hindi nangakakaunawa, na, "espiritu ng mga patay", kahi man ang inilalako ni Allan Kardec na mga "evolved spirits".Ang kasuklamsuklam na katuruan, o kaugalian na iyan ng mga Gentil (pagano) sa makatuwid, saan man at kailan man ay hindi sinang-ayunan ng buong katotohanan na masusumpungan sa balumbon ng mga banal na kasulatan nitong Tanakh ng DiosGayon din, na ang mapanganib na aral na iyan ng mga pagano ay hindi kailan man nakabilang sa mga aral pangkabanalan na may diing ipinahahayag ng Katuruang Cristo sa atin. 


Iisa lamang ang ating kaluluwa at kapag napahamak iyan ay siya na ngang wakas ng lahat sa atin. Wala na ang pag-asa na kamtin pa ang kabuhayang walang hanggan sa siping ng Ama nating nasa langit.

KONKLUSYON
Ang padron ng katotohanan na matuwid isabuhay at panghawakang matibay ng lahat ay walang iba, kundi ang mga aral pangkabanalan na mismo ay sinalita ng Espiritu ng Dios, mula sa bibig ng mga tunay na banal. Halimbawa niyan ay ang mga salita, o mga aral (evangelio ng kaharian) na siyang itinuro ng sariling bibig nitong Cristo ng Nazaret. Iyan sa makatuwid ang kaisaisang kalipunan ng mga aral pangkabanalan na tumutukoy ng ganap sa Katuruang Cristo.

Mula sa libolibong taon na pinagdaanan nitong kabuoan ng Torah (kautusan), Nevi'im (propeta), at ng Ketuvim (kasulatan) ay maliwanag na tanging kaisaisang kabuoan ng Espiritu ng Dios lamang ang siyang paulit-ulit na nakaka-ugnayan ng mga tunay na banal, mula sa sagrado at masiglang kalagayan ng mga tunay na talaytayan (medium) nitong Espiritu ng Dios (Espiritu Santo). 

Sa hindi kakaunting pag-inog ng mundo, mula sa kaisaisang kaparaanang iyan ng pamumusesyon ng Espiritu ng Dios ay maluwalhating nakamit ng marami ang kaligtasan. At iyan ay sa pamamagitan lamang ng pagtalima sa mga kautusan ng kaisaisang Dios ng langit. Sa paraan ngang iyan ay hindi nangangailangan ang Dios ng iba't ibang espiritu, upang agapayanan Siya sa kaganapan ng mga dakila niyang layunin sa munting bahaging ito ng dimensiyong materiya.

Ang napakaliwanag na ibig sabihin niyan ay makakamit ng sangkatauhan ang lahat sa pamamagitan lamang ng banal na pamumusesyon ng sariling Espiritu ng Dios. Sa gayo'y walang anomang pangangailangan sa sinasabi ng marami na espiritu ng mga patay, sa mga espiritu na pinaniniwalaang anghel, ni ng alin man sa mga inaakala at hinahaka ni Allan Kardec na mga evolved spirit.

Sino man sa kanila kung gayon ay katotohanan, na saan man at kailan man ay hindi kinilala ng nabanggit na kabuoan nitong Espiritu ng Dios, na siyang Ama ng lahat ng kaluluwa.

Bilang pagpapatuloy ay isang nagtutumibay na katotohanan ang presensiya nitong Espiritu ng Dios sa lahat ng kapanahunan. Maging ito man ay sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap man. 

Sa madaling salita ay sa Espiritu lamang na iyan masusumpungan ang totoong anyo ng kaisaisang Dios ng langit. Larawan at wangis Niya na tumutukoy ng ganap sa katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan na may unawa, at buhay na walang hanggan. 

ULAT NG LANGIT
Ang kaluwalhatian ng langit ay namamanhikan sa lahat, na habang may natitira pa tayong mga sandali ng ating buhay, ay iwaksi na natin ang pakikipag-ugnayan sa mga patay at sa mga espiritu, na ang tanging layunin ay lasingin lamang ang marami mula sa matatamis at mabubulaklak nilang mga pinaglubidlubid at pinagtagnitagni na kasinungalingan. 

Huwag tayong magsipaniwala sa mga ipinangangaral na mga salita ng mga kinikilala nating medium (talaytayan). Sapagka't isa man sa kanila ay hindi kailan man naging awtentikadong sisidlang hirang ng kabanalan na sumasa Dios. Bakit? Iyan ay dahil sa lantaran nilang pagsuway sa mga utos ng kaisaisang Dios ng langit. Gayon din ang napakaliwanag na paghihimagsik sa kadakilaan at kasagraduhan nitong Kauturuang Cristo at ng Kautusang Cristo. 

Gaya ng napakaliwanag na nasusulat.


Deut 18 :
10 There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer 11 or a charmer or a MEDIUM or a necromancer or ONE WHO INQUIRES OF THE DEAD, 
12 for whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominatons the Lord your God is driving them out before you.
13 Thou shalt be perfect with the LORD thy God. 
(10 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, 
11  O enkantador ng mga ahas, o MIDYUM, o mahiko, o SUMASANGGUNI SA MGA PATAY
12 Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay KARUMALDUMAL sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.)
13 Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Dios.   

Ang mahigpit na kabawalang iyan ng kaisaisang Dios na may lalang ng lahat ay niwalang kabuluhan at walang anoman nilang nilabag, na nangagpapakilalang mga medium (talaytayan) ng kapatirang espiritista. Ano pa't ang karumaldumal na gawaing iyan ay napakaliwanag na tanda ng sukdulang pagpapakahangal, pagpapakahibang, at pagpapakamangmang sa paningin ng kaisaisang Dios ng langit.

Kung ang pag-ugnay sa mga patay etc ay iwawaksi (ititigil) ay katotohanan na ang sinoman ay matiwasay na lulunsad sa dakilang larangan nitong matuwid na landas ng pagpapakasakdal sa harapan ng Ama nating nasa langit.

Magsi-iwas nga tayo sa mga medium (talaytayan) na bukas palad na tumatangkilik sa mga kaluluwa ng mga patay, at sa mga espiritu na nangagpapakilalang emisaryo ng kabanalang sumasa Dios. Unawain nga natin na silang lahat ay hindi gayon, kundi pawang tagapagpalaganap lamang ng hidwang katuruan, na sa bawa't isa ay walang awang kumakaladkad sa una at pangalawang kamatayan.

Magsibangon nawa sa kahustuhang pagkatao natin ang kabuoang presensiya ng Espiritu Santo, na tumutukoy ng ganap sa Espiritu ng Katotohanan, sa Espiritu ng Ilaw, sa Espiritu ng Pag-ibig, sa Espiritu ng Kapangyarihan, sa Espiritu ng Paglikha, sa Espiritu ng karunungan, at sa Espiritu ng Buhay na walang hanggan.

Ang mga nabanggit na Espiritu ay larawan at wangis ng Dios sa kanino mang kaluluwa sa munting bahaging ito ng dimensiyong materiya, na masusumpungan sa kabuoan ng sinomang namasdan Niya na may masigla at ganap na kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan.

Ito ang Katuruang Cristo.

Hanggang sa muli, paalam.


Para sa inyong pakikibahagi at suporta sa sagradong gawaing ito. Click here

Maaari din na i-click ang SUPPORT botton sa kaliwang itaas na bahagi ng artikulo.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento