Martes, Hunyo 16, 2015

SI JESUCRISTO, O SI PABLO BA ANG SUSUNDIN?

Ang katotohanan hinggil sa larangan na tumutukoy sa tunay na kabanalan ay nasasalalay sa kung sino ang ating paniniwalaan at susundin. Nariyan si Jesus na naghayag ng katuruang Cristo (evangelio ng kaharian) at si Pablo na nagturo ng katuruang Pablo (evangelio ng di-pagtutuli).

Sa hindi inaasahang pangyayari ay pinaghalo ng marami ang dalawang katuruan na nabanggit. Dahil diyan ay nagkaroon ng napakalaking pagkalito ang sangkatauhan. Sukat upang iyan ay pagsimulan ng tila walang katapusan na pagtatalo sa pagitan ng mga denominasyong Cristiano. Gaya nila ang mga mababangis na hayop sa parang na nagsasakmalan sa isa't isa araw at gabil.

Kaugnay niyan 
ay minabuti ng katarungang sumasa Dios na bigyang linaw sa isipan ng lahat ang katotohanan na karapatdapat isabuhay, tangkilikin, itaguyod, ipagtanggol, ipangaral, at higit sa lahat ay sundin. Iyan ay walang iba, kundi ang KATURUANG CRISTO.

Sa dakong ibaba ay napakaliwanag ang nasasaad na paghahambing ng KATURUANG CRISTO at KATURUANG PABLO. Diyan ay hindi mahirap makita, kung paano walang pakundangan na pinaghihimagsikan nitong si Pablo ang mga salita (evangelio ng kaharian) na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig ng Cristo.

Gaya ng nasusulat,


Kautusan

KATURUANG CRISTO
KATURUANG PABLO
MATEO 5 :
17  Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan(Torah) o ang mga propeta(Nevi’im) ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang GANAPIN.

18  Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang TULDOK o isang KUDLIT, sa anomang paraan ay HINDI MAWAWALA SA KAUTUSAN(Torah), hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

ROMA 3 :
20  Sapagka’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay WALANG LAMAN na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka’t sa pamamagitan ng KAUTUSAN AY ANG PAGKILALA NG KASALANAN.

ROMA 4 :
15  Sapagka’t ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa’t KUNG SAAN WALANG KAUTUSAN AY WALA RING PAGSALANGSANG.

MATEO 19 :
17  At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa’t kung ibig mong pumasok sa buhay, INGATAN MO ANG MGA UTOS.

ROMA 7 :
6  Datapuwa’t ngayon tayo’y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo’y nangamatay doon sa nakatatali sa atin, ano pa’t NAGSISIPAGLINGKOD NA TAYO SA PANIBAGONG ESPIRITU, at hindi sa karatihan ng sulat.

JUAN 12 :
50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS(Torah) AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.GAL 5 :
18  Datapuwa’t kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, ay WALA KAYO SA ILALIM NG KAUTUSAN.

Sa KATURUANG CRISTO ay payak lamang ang sinasabi. Ang kautusan ay pinagtitibay bilang isang napakahalagang gawain na makapagliligtas ng kaluluwa at makapagpapatawad ng kasalanan.

Si Jesucristo nga ayon sa Ama ang ating susundin.
Samantalang sa KATURUANG PABLO ay niwawalang kabuluhan at pinawawalang saysay ang kautusan. Sapagka’t iyan ayon sa Roma 3:20 ay WALANG LAMAN, upang ang sinoman ay ariing ganap ng Dios. Sa madaling salita, ang kautusan ay pinalalabas ni Pablo na inutil sa kaniyang sarili.
  


Pananampalataya

KATURUANG CRISTO
KATURUANG PABLO
SANT 2 :
Gayon man kung inyong GANAPIN ANG KAUTUSANG HARI, ayon sa kasulatan, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili, ay NAGSISIGAWA KAYO NG MABUTI.

14  Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya’y may PANANAMPALATAYA, nguni’t WALANG MGA GAWA? (kautusan) makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?

17  Gayon din naman ang PANANAMPALATAYA NA WALANG MGA GAWA (kautusan), ay patay sa kaniyang sarili.

18  Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong PANANAMPALATAYA, at ako’y mayroong mga GAWA: ipakita mo sa akin ang iyong PANANAMPALATAYANG HIWALAY SA MGA GAWA (Kautusan), at ako sa pamamagitan ng aking mga GAWA ay ipakita sa iyo ang aking PANANAMPALATAYA.

20  Datapuwa’t ibig mo bagang maalaman, Oh TAONG WALANG KABULUHAN, na ang PANANAMPALATAYA NA WALANG MGA GAWA AY BAOG?

22  Nakikita mo na ang PANANAMPALATAYA AY GUMAGAWANG KALAKIP ANG KANIYANG MGA GAWA, at sa pamamagitan ng mga GAWA, ay nagiging SAKDAL ANG PANANAMPALATAYA.

24  Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga GAWA’Y INAARING GANAP ANG MGA TAO, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya LAMANG.

26  Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang PANANAMPALATAYA NA WALANG MGA GAWA AY PATAY.

MATEO 17 :
5  ........Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

GAL 2 :
16 Bagama’t naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang AYON SA KAUTUSAN, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo’y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at HINDI DAHIL SA MGA GAWANG AYON SA KAUTUSAN: sapagka’t sa mga gawang ayon sa kautusan ay HINDI AARIING GANAP ANG SINOMAN.

GAWA 13 :
39  At sa pamamagitan niya ang bawa’t nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito’y HINDI KAYO AARIING GANAP sa pamamagitan ng KAUTUSAN NI MOISES.

GAL 3 :
11  Maliwanag nga na sinoman ay hindi inaaring ganap sa KAUTUSAN sa harapan ng Dios; sapagka’t ang GANAP AY MABUBUHAY SA PANANAMPALATAYA.

ROMA 4 :
Datapuwa’t sa kaniya na hindi GUMAGAWA, nguni’t sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa MASAMA, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.

ROMA 3 :
28  Kaya nga MAIPASISIYA NATIN na ang tao ay inaaring-ganap sa PANANAMPALATAYA na   HIWALAY SA MGA GAWA NG KAUTUSAN.

Pagdating sa usapin ng pananampalataya ay madali lamang makilala ang KATURUANG CRISTO. Sapagka’t diyan ay itinuturo sa lahat na manampalataya sa kaisaisang Dios ng langit alinsunod sa mga gawa ng kautusan (Torah).

Ang mahigpit na utos ng Ama ay si Jesus ang ating pakinggan.
Gayon din naman na madaling makilala ang KATURUANG PABLO. Sa likhang aral ng taong iyan ay itinuturo niya, na ang lahat ay manampalataya kay Jesucristo, na walang gawa ng kautusan (Torah). Sapagka’t para sa kaniya ay walang silbi (inutil) ang kautusan, na kung lilinawin ay wala itong anomang kapakinabangan pagdating sa larangan ng tunay na kabanalan.

Bautismo

KATURUANG CRISTO
KATURUANG PABLO
MATEO 3 :
11  Sa katotohanan ay BINABAUTISMUHAN KO KAYO SA PAGSISISI: datapuwa’t ang dumarating sa hulihan ko ay LALONG MAKAPANGHARIHAN kay sa akin, na hindi ako karapatdapat magdala ng kaniyang pangyapak: SIYA ANG SA INYO'Y MAGBABAUTISMO SA ESPIRITU  AT APOY.

ROMA 6 :
O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga NABAUTISMUHAN KAY CRISTO JESUS AY NANGABAUTISMUHAN SA KANIYANG KAMATAYAN?
4  Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng BAUTISMO SA KAMATAYAN: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay.

MATEO 28 :
19  Dahil dito’y magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong BAUTISMUHAN sa PANGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.

20  Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, AKO’Y SUMASA INYONG PALAGI, HANGGANG SA KATAPUSAN NG SANGLIBUTAN.

MATEO 17 :
5  ........Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

GAWA 19 :
At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa PANGALAN ng Panginoong Jesus.

At nang MAIPATONG NA NI PABLO, sa kanila ang kaniyang mga KAMAY, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo; at sila’y nagsipagsalita ng mga wika, at nagsipanghula.

Sa KATURUANG CRISTO, ang bautismo na iniutos ng sariling bibig ni Jesus sa mga apostol ay bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung lilinawin ay bautismo sa tatlong pangalan.

Si Jesus ang ating pakinggan, iyan ang mahigpit na utos ng Ama sa sangkatauhan.
Ano pa’t si Pablo bilang isang Gentil ay nagsagawa ng kaiba sa bautismo na itinalaga sa mga tunay na apostol. Bagkus ay naggawad siya ng bautismo sa kamatayan ni Jesucristo. Kung lilinawin ay bautismo sa isang pangalan lamang. Saan man at kailan man, ang Cristo ay walang iniutos na bumautismo sa isang pangalan lamang.Nagtatag ng Iglesia

KATURUANG CRISTO
KATURUANG PABLO
JUAN 5 :
30  HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako ayon sa aking narinig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.EFE 5 :
23  Sapagka’t ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni CRISTO NA PANGULO NG IGLESIA, na siya rin ang TAGAPAGLIGTAS NG KATAWAN.

24  Datapuwa’t kung paanong ang IGLESIA AY NASASAKOP NI CRISTO, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanikaniyang asawa sa lahat ng mga bagay.

JUAN 12 :
29  Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.

COL 2 :
Na nangauunat at NANGATATAYO SA KANIYA, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.

MATEO 16 :
18  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng HADES ay hindi magsisi- panaig laban sa kaniya.

MATEO 17 :
5  ........Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

ROMA 16 :
16  Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng IGLESIA NI CRISTO.

Kung gayon ay hindi si Jesus ang nagsalita sa itaas, kundi ang Espiritu ng Ama, na nagbigay sa kaniya ng utos, kung ano ang dapat niyang sabihin at salitain. Sa makatuwid ay hindi siya ang nagtayo ng Iglesia, kundi ang Ama.

Kung ano ang utos ng Ama ay siya nating susundin, na si Jesus ang ating pakinggan.

Kung ang Ama ang nagtayo ng Iglesia ay matuwid lamang na pangalanan iyan na, Iglesia ng Ama, o kaya naman ay Iglesia ng Dios. Dahil diyan ay maliwanag na ang nilalaman ng Roma 16:16 ay hindi kailan man sinang-ayunan ng katotohanan.Likas na kalagayan ni Jesus

KATURUANG CRISTO
KATURUANG PABLO
JUAN 8 :
40  Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.

MATEO 26 :
38  Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, NAMAMANGLAW NA LUBHA ANG KALULUWA KO. Hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at makipagpuyat sa akin.

FIL 2 :
Na siya (Cristo), bagama’t nasa ANYONG DIOS, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang PAGKAPANTAY NIYA SA DIOS.

ROMA 9:
Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang CRISTO ayon sa laman, na siyang LALO SA LAHAT, DIOS NA MALUWALHATI MAGPAKAILAN MAN, SIYA NAWA.

JUAN 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t HINDI PA AKO NAKAKAAKYAT SA AMA, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa AKING AMA, at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.

MATEO 17 :
5  ........Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

COL 2 :
Sapagka’t sa kaniya’y (Cristo) nananahan ang BOONG KAPUSPUSAN NG PAGKA DIOS sa kahayagan ayon sa laman.
10  At sa kaniya kayo’y napuspos na siyang PANGULO ng lahat ng PAMUNUAN at KAPANGYARIHAN.

HEB 1 :
Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na LARAWAN NG KANIYANG (Cristo) PAGKA DIOS, ...

Napakaliwanag ng mahigpit na utos ng Ama, na si Jesus lamang ang ating pakikinggan. Dahil diyan, tungkol sa likas niyang kalagayan ay ang pahayag mismo ng sarili niyang bibig ang matuwid na pakinggan at sundin. Na siya ay tao na totoo, at kailan man ay hindi siya naging Dios. Sapagka’t iyan ang mahigpit na utos ng Ama, na siya ang ating pakinggan.
Samantala, sa likhang aral nitong si Pablo ay ipinipilit niya na si Jesus ay Dios. Yamang Ama na ang nag-utos na si Jesus ang ating pakinggan ay walang anomang balidong kadahilanan, upang pakinggan at sundin ang pilipit na aral ng taong ito hinggil sa likas na kalagayan ng Cristo.Ikapu baga o abuluyan sa mga banal?

Katuruang cristo
KATURUANG PABLO
Mat 10 :
At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na.
Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: gayon ang tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.
Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot:
10  Kahit supt ng pagkain sa pagalalakad, kahit dalawang tunika, kahit mga pangyapak, o tungkod: sapagka’t ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang pagkain.2 COR 11 :
8  AKING SINAMSAMAN ANG IBANG MGA IGLESIA, sa PAGTANGGAP KO NG UPA sa kanila, upang ipangasiwa ko sa inyo.

2 Cor 8 :
Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan sa kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob.

Sapagka’t ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban,

Na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal:

MATEO 19 :
17  At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa’t kung ibig mong pumasok sa buhay, INGATAN MO ANG MGA UTOS.

1 COR 16 :
1  Ngayon, tungkol sa AMBAGAN SA MGA BANAL, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia.
2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko.

MAL 3 :
10  Dalhin ninyo ang boong IKASAMPUNG BAHAGI sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang ISANG PAGPAPALA, na walang sapat na silid na kalalagyan.

MATEO 17 :
5  ........Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

2 COR 9 :
MAGBIGAY ANG BAWA’T ISA AYON SA IPINASIYA NG KANIYANG PUSO: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya. (Jer 17:9-10).
Narito, at ayon mismo sa KATURUANG CRISTO, maging sa aklat ng propeta Malakias ay madiing iniuutos ng Dios, na dalhin sa kaniyang bahay ang ikasampung bahagi. Ang ikapu kung gayon ay utos na mula sa Dios na matuwid sundin at isabuhay ng sangkatauhan.

Madiing wika ng kaisaisang Ama ng langit ay si Jesus ang ating pakinggan.
Ang ABULUYAN NA MULA SA PUSO ay utos na hindi galing sa Dios, kundi utos na galing sa taong si Pablo. Sasang-ayon baga kayo sa ginawang ito ng taong iyan? Inalis niya ang utos ng Dios at ang ipinalit niya ay ang sarili niyang utos. Iyan ang KATURUANG PABLO. Dinadagdagan at binabawasan ang salita ng Dios.


Ilan lamang ang kahayagang iyan sa itaas, upang ipakita ang harapang paghihimagsik ng KATURUANG PABLO sa KATURUANG CRISTO. Katunayan lamang ang mga nabasa ninyong iyan na paghahambing ng dalawang katuruan sa bagong tipan ng bibliya, na itong si Pablo ay hindi kailan man sumang-ayon sa evangelio ng kaharian. Sapagka't ang aral na itinuro niya ay ang evangelio ng di-pagtutuli, na aral ng mga paganong Romano, sa makatuwid baga'y ng diyablo.


Sa pagtatapos ay napakaliwanag na ang sinomang sumasalungat sa KATURUANG CRISTO ay hayagang tinatawag na ANTICRISTO. Itong si Pablo sa makatuwid, batay sa mga paghihimagsik niya sa katotohanan na iniluwal ng sariling bibig ng Cristo ay walang alinlangang napatotohanan, na isang ANTICRISTO na totoo. Si Pablo pa ba ang inyong susundin, gayong mismong Ama na ang nag-utos na kay Jesus lamang tayo makikinig? (Mat 17:5).


MATEO 17 :5  Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.

ITO ANG KATURUANG CRISTO


Suma bawa't isa nawa ang patuloy na pagpapala ng kaisaisang Dios ng langit. 1 komento:

  1. Sa mga nagsasabing sila ay nananampalataya sa panginoong Jesucristo, ay napapanahon na, na suriin nga niya ang kaniyang sarili kung ang aral nga ba ng Kaharian ng Langit ang kaniyang dinadala o baka naman hindi niya namamalayan na sa NT ay may dalawang katuruan at mapakarami nga dito ay sulat ni Pablo.

    TumugonBurahin