Biyernes, Pebrero 22, 2013

ANG BABALA (Kapahamakan ng kaluluwa)Sa kasalukuyang panahon ay higit ng naging maingat ang karamihan sa pangsarili nilang kapakanan. Una-una ay sa kalusugan, kabuhayang pang materiyal at Ispirituwal, relasyong pampamilya, pagmamalasakit sa kapuwa at marami pang iba. Sa usaping ito ay tatalakayin natin ang ilang tanawin na may kinalaman sa pagmamalasakit sa kapuwa. Dahil maituturing na kabutihan ang gawaing, pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga tao, hindi nga lamang sa kanila na malalapit sa ating puso at damdamin.

Tungkol sa usapin ng kapakanan at proteksiyon ay likas sa lahat na unahin ang kanikaniyang sarili sa mga gawain na nabanggit sa itaas. Gayon man ay isa pa ring kalugodlugod na gawaing pangkabanalan na paalalahanan ang ating kapuwa, kung sa tingin natin ay nalilihis ang kanilang sarili sa umiiral na batas at palatuntunan tungo sa matuwid na landas ng buhay.

Dahil dito ay hindi naging tamad at makupad ang marami para bigyang katuparan  ang kahalagahan ng bagay na ito. Sa mga pabalat (label) ng pangunahing bilihin ay makikita ang mga paalala at babala na nagsasabing makasasama ang mga produktong iyon sa kalusugan ng mga tao, at nagdudulot ng pagkakasakit at sa dulo ay kamatayan.
Gaya halimbawa ng sigarilyo na may nakasulat na babala sa mga pakete nito. Sa gayo’y isang patas na pamamaraan, upang sa kamatayan o kapahamakan ng sinoman ay walang ibang sisihin kundi ang may katawan na nagsawalang bahala sa babala ng kapahamakan.

Gayon nga rin sa larangan ng kabanalan ay may kautusan, palatuntunan, kahatulan at mahihigpit na babala ng kapahamakan. Ang ganyang pamamaraan maging sa material man o sa espirituwal ay matuwid at patas, na nararapat ipagpasalamat ng lahat sa kaisaisang Dios na nasa langit. Upang ang sinoma’y walang maidahilang pagkukulang ang Dios, kung sakali na ang kanilang kaluluwa ay malugmok sa malawak na langsangan ng kahangalan at kapahamakan.

Sa kabila ng kautusan, palatuntunan, kahatulan, at mahihigpit na babala ay patuloy pa rin ang marami na isinasabuhay ang mga gawain na makapagdudulot ng kapahamakan at kamatayan ng sarili nilang kaluluwa.

Gaya rin naman nito – alam ng lahat na ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot ng mga grabeng karamdaman sa baga, at iba pang sangkap ng katawan. Gayon ma’y higit pa rin ang bilang ng mga tao na lulong at sugapa sa ganyang kasamang bisyo. Kaugnay nito ay kailangang din naman na lagyan ng babala ang anomang label na may kinalaman sa ilang kabawalan na kinahumalingan ng marami sa nakaraan at patuloy nilang kinababaliwang gawin hanggang sa kasalukuyang panahon.

BATAY SA KATURUANG BIBLIKAL (Messianic teaching) ay mahigpit na ibinabawal ng Dios ang mga bagay at gawain na tumutukoy ng lubos sa mga sumusunod:

Talisman? (anting-anting, mutya, baluti, panggayuna, bawal na kaalaman).
Ang salitang “talisman” ay nagmula sa “teleo,” pandiwang Griego (Greek verb) na ang pangunahing kahulugan ay tapusin (ganapin), o isakatuparan. Ito ay isang bagay na may marka ng mga tanda ng mahiko (magical signs) at pinaniniwalaang naghahatid sa humahawak nito ng kapangyarihang supernatural at proteksiyon. Sa katotohanan, bawa’t relihiyon nitong kasaysayan ng sangkatauhan ay kaakibat ang pag-aalok ng mga pangdekorasyong palamuti, na sinasabing may pakinabang sa maraming bagay, at di umano ay sinasaklaw nito ang pagtatamo ng kagalingan (lunas), proteksiyon at magandang kapalaran (suwerte). Ang kaugalian sa ritual na pag-usal ng mga orasyon, o tunog (huni) ay pinaniniwalaang nagtataglay ng epektong mahika (magical effect). May ilang nagsasabi na walang ibang bumubuhay sa talisman, kundi ang mga orasyon bilang pagkain, o ikabubuhay nito, na sa mga ito ay nagkakaloob di umano ng lakas at kapangyarihang.

Fortune-telling (panghuhula ng kapalaran, bawal na kaalaman)
Ito ay isang uri ng di-tiyak na pahayag sa hinaharap patungkol sa isang tao, o sa kalipunan nito. Ang gawaing ito ay karaniwang tumatalakay sa maganda at masamang kapalaran. Manghuhula ang tawag sa sinoman na nagsasagawa ng kaukulang rituwal na may kinalaman dito. Forecaster; predictor; prognosticator; soothsayer ang ibang katawagan nito.

Omen (pangitain, babala, tanda, palatandaan, bawal na kaalaman)
Ang salitang Omen ay ganap na tumutukoy sa isang pangintain, o isang di-pangkaraniwang bagay o palatandaan ng mabuti o masamang kaganapan. Karaniwan ang gayong phenomenon, o kababalaghan ay sinasabing nakikita sa mga panaginip. Tumutukoy din ang salitang ito bilang propesiya sa napipintong kaganapan sa hinaharap.

Medium (luklukan, o sinasaniban ng espiritu, alipin ng espiritu, bawal na kaalaman)
Ito’y isang tao na di umano ay taglay ang kapangyarihan upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at kaluluwa ng mga patay, o may kakayanan na maging kinatawan  ng mga tao sa dimensiyon ng Espiritu. Tinatawag na saykiko (psychic) ang tao na kinakikitaan ng ganyang di-kapanipaniwalang katangian.

Sorcery (Pangungulam, Paggamit ng Mahika, Bawal na kapangyarihang, bawal na kaalaman)
Itinuturing na sining (art), o kaugalian (tradisyon), o orasyon ng mahika, lalo na sa itim na mahika, na kung saa’y pinaniniwalaan na bumibigkis, o kumokontrol sa supernatural na lakas, o masamang espiritu para magpakita ng likas na epekto (kapangyarihan) sa daigdig. Ayon pa, ito’y paggamit ng supernatural na kapangyarihan patungkol sa ibang tao sa tulong ng espiritu; pangkukulam (panggagaway) ang tanyag na kahulugan ng salitang iyan.

Necromancy (orasyon, pagtawag sa kaluluwa, itim na mahika, panghalina, pangkukulam, bawal na kaalaman)

Ito ay paniniwala sa magical spells (orasyon) na di umano ay may layuning  bigkisin, o kontrolin ang supernatural na lakas, o masamang espiritu para magpakita ng likas na epekto (kapangyarihan) sa daigdig. Tumutukoy din ang salitang Necromancy sa pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay, lalo na sa propesiya.  Ayon pa, iyan ay sining (art) sa paghahayag ng pangyayari sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagkukunwaring pakikipag-ugnayan sa mga patay; mahika; panawagan (conjuration); umakit (enchantment).

Divination (Propesiya, interpretasyon ng panaginip, Bawal na kaalaman)
Ang salitang ito ay pinaniniwalaang isang sining o kasanayan (kaugalian) na makita ang hinaharap, o hulaan ang mga darating na kaganapan. Pagtuklas ng mga lihim na karunungan gamit ang interpretasyon ng panaginip o pangitain, o kaya naman ay mula sa tulong ng kapangyarihang supernatural. Hindi pangkaraniwang kaalaman, pananaw na walang batayan (intuitive perception).

Magic (incantasyon, makapangyarihang orasyong mahika, bawal na kaalaman)

Pinaniniwalaang isang sining na nagpapalabas ng epekto ng pagnanais o resulta sa pamamagitan ng paggamit nitong incantasyon, seremonya, rituwal, pag-usal ng mga orasyon, o iba't ibang paraan na pinaniniwalaang tiyak na sasailalim sa kapamahalaan ng tao ang kapangyarihang supernatural at puwersang kalikasan.  

Sa pagkakalahad ng mga angkop na kahulugan nitong mga nabanggit na kasanayan at kaugalian ay lumalabas na tila yata kahikahikayat na isabuhay ang gayon. Subali't sa katotohanan ay hindi kakaunti ang mga kabawalan na nasusulat hinggil sa mga gawaing iyan, gaya ng mga katunayang biblikal (Tanakh) na mababasa sa ibaba.

PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng masoretic texts. Imbis na LORD ay pangalang YEHOVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ng sinomang babasa ang wastong nilalaman ng ating teksto)

Deuteronomy 18:10-14 ESV
There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to YEHOVAH. And because of these abominations YEHOVAH your God is driving them out before you. You shall be blameless before YEHOVAH your God. For these nations, which you are about to dispossess, listen to fortune-tellers and to diviners. But as for you, YEHOVAH your God has not allowed you to do this.

2 Chronicles 33:6 ESV
And he burned his sons as an offering in the Valley of the Son of Hinnom, and used fortune-telling and omens and sorcery, and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of YEHOVAH, provoking him to anger.

2 Kings 21:6 ESV
And he burned his son as an offering and used fortune-telling and omens and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of  YEHOVAH, provoking him to anger.

Leviticus 19:31 ESV
“Do not turn to mediums or necromancers; do not seek them out, and so make yourselves unclean by them: I am YEHOVAH your God.

Jeremiah 14:14 ESV
And YEHOVAH  said to me: “The prophets are prophesying lies in my name. I did not send them, nor did I command them or speak to them. They are prophesying to you a lying vision, worthless divination, and the deceit of their own minds.

Leviticus 20:6 ESV
If a person turns to mediums and necromancers, whoring after them, I will set my face against that person and will cut him off from among his people.

Revelation 21:8 ESV
But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.

Revelation 22:15 ESV
Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.

Exodus 22:18 ESV
You shall not permit a sorceress to live.

Micah 5:12 ESV
And I will cut off sorceries from your hand, and you shall have no more tellers of fortunes;

Zechariah 10:2 ESV
For the household gods utter nonsense, and the diviners see lies; they tell false dreams and give empty consolation. Therefore the people wander like sheep; they are afflicted for lack of a shepherd.

Isaiah 47:12 ESV
Stand fast in your enchantments and your many sorceries, with which you have labored from your youth; perhaps you may be able to succeed; perhaps you may inspire terror.

Isaiah 47:9 ESV
These two things shall come to you in a moment, in one day; the loss of children and widowhood shall come upon you in full measure, in spite of your many sorceries and the great power of your enchantments.

Isaiah 44:25 ESV
Who frustrates the signs of liars and makes fools of diviners, who turns wise men back and makes their knowledge FOOLISH,

Isaiah 8:19 ESV
And when they say to you, “Inquire of the mediums and the necromancers who chirp and mutter,” should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living?


Karagdagang reperensiya:
Number 23:23; 2 Kings 17:17; 1Sam 15:23; Jeremia 14:14; Ezekiel 13:6, 23; Ezekiel 21:21-22.

Ang mga iyan ay hindi maikakaila na iba’t ibang sangay ng Occultism, na kung bibigyang kahulugan ay gaya nito. Ayon sa masusi at kapakipakinabang na pananaliksik ng WikipediA (The free encyclopedia) sa kasaysayang mundial, 

“Ang Occultismo ay isang pag-aaral ng kasanayang occult, kabilang dito ang (nguni’t hindi limitado sa) magic, extra-sensory perception, astrology, spiritualism, at ang divination. Ang interpretasyon ng okultismo at ng pananaw nito ay masusumpungan sa istraktura ng paniniwalang relihiyon, gaya ng Gnosticism, Hermiticism, Theosophy, Wicca, Thelema, Satanism,  at ng Neopaganism.”
Bagay na may kahigpitang tinututulan ng Masoretic text (mapapagkatiwalaang [authoritative] lubhang matandang manuskrito), na siyang ginamit na mapapanghawakang sagradong batayan (Jewish canon) ng mga Israelita sa pagbabalangkas nila ng Bibliyang Hebreo.

Noon at hanggang sa ngayon ay ang mga gawaing inilahad namin sa itaas ang malabis na kinahuhumalingan ng marami. Kahi man, mahigpit ang kabawalan sa mga iyan na masusumpungan sa Tanakh (Masoretic texts [five books of Moses]) ng kaisaisang Dios na si YEHOVAH. Ang nagtutumibay na katotohanan hinggil sa usaping ito ay may utos na, "HUWAG GAWIN." Walang anomang winika ang Dios, na kung ang Kaniyang "kabawalan" na nagpapatigil sa masamang gawa ay gagamitin sa mabuting layunin ay maaari na itong ituring na "kaayunan" upang ipagpatuloy na gawin ng mga tao. 

Dahil dito ay nararapat maunawaan ng lahat, na ang utos alinsunod sa pagkakawika ng Dios, ay sa paraan ding iyon matuwid na sundin ng mga tao. Hindi dahilan ang mabuting layunin ninoman, upang ang kautusan ay pawalang kabuluhan at huwag niyang sundin. Paghihimagsik sa kalooban ng kaisaisang Dios ang kahulugan ng gayong karumaldumal at kasuklamsuklam na gawain.

Karapatan ng lahat na mapag-unawa ng lubos ang mga kabawalan at kaayunan ng Dios sa lahat ng mga bagay na pinagkaka-abalahan nila sa kalupaan. Kaya nga sa inyo ay masigla naming nilapatan ng kaukulang biblikal na babala ang pagsasabuhay ng gayong mga paglabag sa particular na kautusan ng Dios na iyan. Kahi man magbulag-bulagan sa ngayon ang marami sa babalang nabanggit ng bibliya – ang mahalaga ay maluwalhati naming naipa-abot sa mga ganap na kinauukulan ang kahalagahan ng pagtalima sa kaloobang iyan ng kaisaisang Dios na nasa langit.


Sa pagtatapos ng usapin ay hindi kailan man naging layunin ng artikulong ito, ni ng Rayos ng Liwanag man, na gibain o lansagin ang matibay na paninindigan ng marami sa masalimuot at mapanganib na larangan ng okultismo. Ang sa amin ay ipa-alaala at ipa-unawa sa lahat, na ang peligrosong gawaing iyan ay mahigpit na ibinabawal ng kaisaisang Dios (YHVH) ng Tanakh. Dahil dito ay wala kaming anomang kadahilanang natatanaw, upang ang ilan diyan ay paratangan kami ng panghuhusga, paninirang puri, o pag-atake man sa doktrinang pangrelihiyon na sinasampalatayanan ninoman. Ang sa amin ay ang katiwatiwalang paglalahad lamang ng kung ano ang napakaliwanag na natatala sa balumbon ng mga banal na kasulatan (Masoretic Texts), na walang labis at walang kulang. 

Suma atin nawa ang lubos na pagpapala ni YEHOVAH, na siyang Ama at kaisaisang Dios ng lahat ng kaluluwa, ngayon, ngayon, at magpakailan man. 

Hanggang sa muli, paalam.


1 komento:

  1. Maliwanag na maliwanag yan mga bro at sis. Sangkatutak ang bible verses na ginawang evidence dito. Walang sisihan sa huli.

    TumugonBurahin