Lunes, Nobyembre 7, 2011

SINO ANG NAGTAYO NG IGLESIA


Sa kagsagsagan ng masigla at tila ba walang kapagurang pagsasagawa nitong si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa ilog Jordan ay isang lalaki ang lumapit sa kaniyang harapan, at nagsabing siya’y bautismuhan niya. Ang tao ngang ito ay walang iba kundi si Jesus ng Nazaret na anak ni Maria. Sa gayo’y nanaig ang ibig ng lalaki at siya’y ginawaran niya ng bautismo, at pag-ahon ng kaniyang ulo sa tubig ay nangyari,

MATEO 3 :
16  At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang ESPIRITU NG DIOS na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya;


Ang nabanggit na Espiritu ng Dios ay gayon ngang lumukob, namahay, at naghari sa kabuoan nitong si Jesus simula sa araw na iyon. At gaya ng nasusulat ay nagsimulang isatinig ni Jesus ang salitang ng Espiritu ng Dios na nasa kaniyang kalooban sa buong sangbahayan ni Israel, na sinasabi,

MATEO 4 :
17  Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit.

MATEO 9:
35  At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. (Mat 4:23)

Isang katotohanan na nararapat tindigan ng lahat, na si Jesus ay patuloy na pinamamahayan at pinaghaharian nitong Espiritu ng Dios sa natatanging kapanahunang yaon. Kaya naman gaya ng nasusulat ay mariin niyang sinalita ang mga sumusunod na katuwirang pangkabanalan.

JUAN 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t HINDI PA AKO NAKAKA AKYAT SA AMA, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA, at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.

Maliwanag pa nga sa sikat ng araw na ang winika ng bibig ni Jesus na Ama niya ay siya rin namang Ama nating nasa langit, at ang Dios niya’y siya nga rin nating Dios. Kaya kung gayon ang umiiral na katotohanan ay maliwanag din naman na ang lahat ng tao sa kalupaan ay anak ng Dios, kabilang na itong si Jesus at hindi maaaring ikaila ninoman na siya’y kapatid natin na totoo.

JUAN 8 :
28  Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang ANAK NG TAO, saka ninyo makikilala na ako  ang Cristo, at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.

JUAN 12 :
49  Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.

Ito ngang si Jesus na isang anak ng tao na taong totoo ay walang ginagawa, ni sinasalitang anuman sa kaniyang sarili. Sapagka’t ang Espiritu ng Dios, o yaong Espiritu Santo na namamahay at naghahari sa kaniyang kabuoan ang siyang naguutos sa kaniya kung anong mga salita ang kaniyang isasatinig.

Gaya ng nasusulat,

JUAN 14 :
24 ANG HINDI UMIIBIG SA AKIN AY HINDI TUMUTUPAD NG AKING MGA SALITA: at ANG SALITANG INYONG NARINIG AY HINDI AKIN, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

Ang salita nitong Espiritu ng Dios na nasa kaniya ay ito, ANG HINDI UMIIBIG SA AKIN AY HINDI TUMUTUPAD NG AKING MGA SALITA:” Aniya’y hindi sa sarili niyang pagmamatuwid ang mga salitang ito na nangagsilabas mula sa kaniyang bibig, kundi sa Amang nagsugo sa kaniya.

JUAN 8 :
26  Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ANG MGA BAGAY NA SA KANIYA’Y AKING NARINIGANG MGA ITO ANG SINASALITA KO SA SANGLUBUTAN.

JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa ama, at ang ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: KUNDI ANG AMA NA TUMATAHAN SA AKIN AY GUMAGAWA NG KANIYANG MGA GAWA.

JUAN 7 :
16  Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, ANG TURO KO AY HINDI AKINKUNDI DOON SA NAGSUGO SA AKIN.

Malinaw nga rin ang pahayag nitong si Jesus, na ang mga bagay na kaniyang narinig sa Espiritu ng Dios na nasa kaniyang kalooban ay yaon nga lamang ang isinasatinig niya sa sanglibutan. Gayon nga rin na ang turo, o mga aral (evangelio ng kaharian)  na isinasatinig niya sa mga anak ni Israel ay hindi sa kaniya, kundi doon aniya sa Ama na nagsugo sa kaniya.

Dahil dito ay katotohanang nagtutumibay na si Jesus ay isang “saro ng kabanalan,” o yaong tinatawag na “sisidlang hirang ng Dios,” (buhay na templo ng Dios). Totoong tao sa likas niyang kalagayan, at kailan ma’y hindi pumasok sa kalagayan ng Dios.  Ano pa’t hanggang ang Espiritu ng Dios ay sumasa kaniya’y hindi siya makakagawa, ni makapagsasalita ng ayon sa sarili niyang pagmamatuwid.

Dahil dito, nang isatinig ng kaniyang bibig ang mga sumusunod na salita,

MATEO 16 :
18  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng HADES ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

Mula sa mga katiwatiwalang katunayang biblikal na katatapos lamang naming ilahad sa inyo. Katotohanang katotohanan na nararapat tanggapin ng lahat, na kailan ma’y hindi nagtatag ng iglesia itong si Jesus. Hindi nga siya ang nagtayo nito, kundi yaong Espiritu ng Dios na sa natatanging kapanahunang yao’y namamahay at naghahari sa kabuoan ng kaniyang pagkatao. Komunidad o bayan ng Dios ang binigyang eksistensiya ng nabanggit na Espiritu sa panahong yaon. Na kung lilinawin ay yaong kalipunan ng mga anak ng pagsunod sa kalooban (kautusan) ng Ama nating nasa langit.

Masakit mang tanggapin ay kailangan naming bigyang diin sa mga sandaling ito, na ang Iglesia ni Cristo na sinimulan at itinatag ni Saulo ng Tarsus (Pablo) ay hindi inaari ng katotohanan. Ito’y dahil sa hindi maaaring ipangalan kay Jesus ang iglesia, dahil sa hindi naman siya ang may kinalaman sa pagkakatayo nito, kundi ang Espiritu ng Dios na noo’y masiglang namamahay at naghahari sa kaniyang kabuoan.

Ang matuwid na itawag sa iglesiang tatag mismo nitong Espiritu ng Dios ay “IGLESIA NG DIOS,” Samantalang ang iglesia na tatag nitong si Pablo ay hindi matuwid na tawaging “IGLESIA NI CRISTO,” kundi IGLESIA NI PABLO, palibhasa’y sariling tatag niya ang iglesiang nabanggit.

PAULINIANO sa makatuwid ang nararapat na itawag sa marami na may paninindigan sa katuruan (evengelio ng di pagtutuli) na pinaiiral ng taong ito sa kaniyang likhang relihiyon. CRISTIANO kung gayon ang maliwanag na maaaring itawag sa mga tao na nananatili sa mga katuruan (evangelio ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ni Jesus. Palibhasa, ang EVANGELIO NG DI PAGTUTULI nitong si Pablo ay hindi kailan man sinang-ayunan ang hindi kakaunting aral pangkabanalan na nilalaman ng EVANGELIO NG KAHARIAN nitong si Jesus.

Katotohanan pa rin na ang sinomang nagsasabing siya’y isang Cristiano, datapuwa’t hindi tumutupad ng mga aral (evangelo ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ni Jesus; Ang tao ngang ito ay maipasisiyang isang sinungaling na totoo. Siya nama’y isang anti-Cristo, kung ang ginaganap niyang aral pangkabanalan ay may paghihimagsik sa mga salita ng Dios (evangelio ng kaharian) na isinatinig ng bibig ni Jesus. Kaugnay nito ay may nakahanda ng ngang mga katiwatiwalang katunayang biblikal, na masigla naming ilalahad tungkol sa usaping kinakaharap namin mula sa nilalaman ng istansang ito.

Ngayon nga’y huwag naman kaming paratangan, na mga taong nabibilang sa mga bumbaluktot at pumipilipit ng katotohanan. Ang mga inilahad naming katiwatiwalang katunayang biblikal sa usaping ito ay mga patotoo na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig nitong si Jesus, at isa man sa mga yao’y walang napilipit, ni bumaluktot man mula sa aming paglalahad. Ano pa’t kung lalalawakan lamang ng sinoman ang kaniyang pang-unawa ay hindi mahirap makita, na katotohanan nga ang mga bagay na tinanglawan namin ng ilaw hinggil sa usaping ito.

2 komento:

  1. Napakaliwanag naman ang pagbanggit po ninyo ng katiwatiwalang katunayang biblikal ay kahustuhan na sa mga gaya naming sumusubaybay sa blog na ito.

    TumugonBurahin
  2. Ayun, lumitaw na nga ang totoo. Sabi ko na eh, duda ako sa aral ng pari tungkol dito. Kaya pala kapag napaguusapan ito ay parang mabigat sa kalooban ko na tanggapin. Yun pala'y mali ang turo ng simbahan, at dios talaga ang nagtayo ng iglesia, at maling sabihing si jesus. Bakit hindi ko paniniwalaan ang nabasa ko ngayon, eh si jesus na ang nagsabi nito. ano ang say nyo.

    TumugonBurahin