Maligayang Pagbati!

Sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataong makadaupang isip ang sinoman sa inyo sa pamamagitan ng paraang ito (blog). Gaya ng liwanag ay tatanglawan ng rayos nito ang bawa't isipan na dumadako sa gayong uri ng kalagayan, at yao'y maghahatid sa kaniya ng maluwalhating kaunawaan na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan. Sa gayong kalakaran, kayo na aming mga kapatid sa layunin ay mangyaring kami'y samahan at pagtulungan nating bigyang gabay at tanglawan ng ilaw ang marami sa dako pa roon, at sila'y palakarin ng dilat at may malay tungo sa masikip na pintuan ng kaligtasan.

Ang gayong bagay ay labis naming ikinagagalak, nang dahil sa muli ay mailalahad ang hindi kakaunting tanawin sa Biblia, na lubhang may kalabuan sa pananaw ng marami sa ating mga kapatid.

Layunin nito na palaguin at pasaganain ang kalamnan ng bawa't kamalayan, na siyang natatanging sasakyan sa pagpalaot ninoman sa larangan ng tunay na kabanalan.

Kaugnay nito ay mahalagang matutunan ninoman na papaghiwalayin ang salita ng Dios at ang salita ng tao. Sapagka't kapag naghalo ang dalawang nabanggit ay doon nangyayari ang pagkaligaw, o pagkatisod ng sinoman. Dahil doo'y matuwid na salita lamang ng Dios ang isabuhay, upang tayo'y patuloy na lumakad sa wastong landas tungo sa maluwalhating buhay sa langit na hinahangad ng marami.

Tungkol Sa Blog

Ang blog na ito ay masiglang naglalahad ng makatuwirang komentaryo ayon sa mga katiwatiwalang katunayang biblikal, na mismo ay madiing ipinangaral ng sariling bibig ng Cristo

Ricardo J. Morales

Author
Ricardo J. Morales
Ricardo J. Morales
Author

Pinakabagong Artikulo

 • ANG HIMALA SA DAAN NA MALAPIT SA DAMASCO

  Sa aklat ng mga gawa na sinulat nitong si Lucas. Ayon sa kaniya ay may isang hindi pangkaraniwan at mahimala na pangyayaring naganap sa daang malapit sa siyudad ng Damasco (road near to Damascus). Na  ito aniya’y kinasasangkutan ni Pablo at ng iba pa niyang kasama at kasabay sa paglalakbay. Umano’y nagliwanag sa buo nilang paligid ang isang malaking ilaw mula sa […]

  Read more ANG HIMALA SA DAAN NA MALAPIT SA DAMASCO

  REPORMA SA TRADISYONG ESPIRITISTA

  Taun-taon ay ginugunita natin ang mapait na pagkamatay at maluwalhating pagkabuhay ni Jesus. Iyan ay binubuo ng pitong (7) araw na pag-aalaala sa kaganapang iyon. Sa saliw ng pag-aayuno ng bawa’t isa ay naitutuon ng karamihan sa ating mga sarili ang sagradong kalagayan sa mga araw na iyan. Ito’y natataon kadalasan sa huling mga araw ng Marso hanggang ikalawang linggo ng Abril. […]

  Read more REPORMA SA TRADISYONG ESPIRITISTA
 • BUGTONG NA ANAK NG DIOS

  Mula sa tradisyonal, o yaong nakaugaliang laganap na katuruan hinggil sa tinatawag na “Bugtong na Anak ng Dios,” ay hindi pinag-aalinlangan ng sinoman na direktang tukuyin sa gayong kabanal na kalagayan si Jesus ng Nazaret. Siya nga ang ayon sa nakasanayang aral pangkabanalan ay ang kaisaisang Anak ng Dios. Sa tila katiwatiwalang pahayag at personal […]

  Read more BUGTONG NA ANAK NG DIOS

  TIPAN KAY MOSES NANANATILING BAGO

  Ang kaisaisang Dios (YHVH) ay hindi miminsan na nakipagtipan sa kaniyang mga banal. Iyan ay isang napakaliwanag na katunayang Siya ay umiral sa lubhang malayong nakaraan, at nananatili sa kasalukuyan, hanggang sa mga darating pang iba’t ibang kapanahunan. Ang tipan niya ay tunay, tapat, at totoong makapayarihan sa pagpapatupad ng mga pangako sa kaakibat nitong mga kautusan, palatuntunan, at […]

  Read more TIPAN KAY MOSES NANANATILING BAGO
 • PAGSAMBA KAY JESUS

  Dios nga lamang ba ang sinasamba ng mga tao? O, hindi baga ang mga diosdiosan ay sinasamba din ng mga relihiyoso at nilang mga kasapi nitong kulto ng Satanismo? Sa gayo’y hindi lamang eksklusibo na nauukol sa Dios ang salitang, “samba, o pagsamba,” kundi maaari din itong gamitin at ganap na lalapat sa mga huwad na dios at kay Satanas na siyang hari nitong sukdulan ng […]

  Read more PAGSAMBA KAY JESUS

  PAGSUBOK NG DIOS

  Karaniwan sa marami ang paniniwala na ang mga tao ay tunay na pinagdadaanan, o sumasa ilalim sa pagsubok ng Dios. Umano’y sa kadahilanan na nais Niyang (Dios) patunayan ang katatagan nila ng pananampalataya at mahigpit na kapit sa katuruang pangkabanalan (doktrinang pangrelihiyon), na sa paniniwala nila ay siyang tunay na daan ng pagpapakabuti at pagpapakabanal […]

  Read more PAGSUBOK NG DIOS
 • BUHAY NA WALANG HANGGAN

  BUHAY NA WALANG HANGGAN Ang lahat ay walang alinlangang naghahangad ng magandang pamumuhay hindi lamang sa kalupaang ito, kundi higit sa lahat ay sa tinatawag nating kabilang buhay, na kung saan ay kasusumpungan ng kawalang katapusan ang pag-iral. Ang mithiing iyan, kadalasan ang kinahihinatnan ay hindi tulad ng inaasam na kabuhayang walang hanggan. Sapagka’t marami […]

  Read more BUHAY NA WALANG HANGGAN

  AKO AT ANG AMA AY IISA

  JUAN 10 : 24  Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya’y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sa panahon ngang iyon ni Jesucristo ay hindi naging maliwanag sa mga Judio na nakapalibot sa kaniya, kung siya nga ba ang Cristo (Mesias), […]

  Read more AKO AT ANG AMA AY IISA
 • MULING PAGSILANG (Born Again)

  Lahat tayo ay dumaan sa masiglang proseso ng paglikha sa pamamagitan ng siyam (9) na buwang pamamalagi sa bahay bata na punongpuno ng tubig. Iyan ang mapag-arugang sinapupunan ng ating ina, na kung saan ay sinisimbolo ang buhay, upang sa natatangi at takdang kapanahunan ay kamtin  ng sinoman ang maluwalhating pagsilang sa daigdig nating ito. […]

  Read more MULING PAGSILANG (Born Again)

  ANG DALAWANG KATURUAN SA BAGONG TIPAN

  Mula pa sa kapanahunan ng mga totoong saksi ng Cristo ay isang napakatibay na paninindigan ng marami ang ganap nilang paniniwala sa mga salitang ipinangaral mismo ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Gayon man ay hindi maikakaila, na ang mga salitang iyon ay may pangangailangan ng kaukulan at presisyong unawa, upang makita ng maliwanag […]

  Read more ANG DALAWANG KATURUAN SA BAGONG TIPAN