MULING PAGSILANG (Born Again)

MULING PAGSILANG (Born Again)

b3a80-embryo-oLahat tayo ay dumaan sa masiglang proseso ng paglikha sa pamamagitan ng siyam (9) na buwang pamamalagi sa bahay bata na punongpuno ng tubig. Iyan ang mapag-arugang sinapupunan ng ating ina, na kung saan ay sinisimbolo ang buhay, upang sa natatangi at takdang kapanahunan ay kamtin  ng sinoman ang maluwalhating pagsilang sa daigdig nating ito.

Ang sinoman nga’y ipinanganganak sa pamamagitan ng tubig na lumalagaslas mula sa sinapupunan ng isang ina. Sa gayo’y nagaganap ang pagsilang ng isang sanggol sa maliwanag, upang siya’y lumaki at maging isang anak na kalugodlugod sa paningin ng kaniyang ama at ina. Iyan sa makatuwid ang kung tawagin ay unang pagsilang, o pisikal na pagsilang, na kung lilinawin ay ang pagsilang sa tubig.

Kaugnay niyan, sa mga banal na kasulatan ay may sinasabi tungkol sa pagsilang na muli, at iyan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang una nga ay ang pisikal na pagsilang (tubig) at ang pangalawa sa makatuwid ay ang pagsilang sa Espiritu.

Ang kaisaisang Dios ay umaasa ng lubos na ang lahat ay hahantong at magtatapos sa banal na kalagayang iyan. Sapagka’t ang pagsilang na muli ng sinoman sa Espiritu ay sinasabi ng kasulatan, na kalagayang makapaghahatid sa kaniya sa kaluwalhatian ng langit. Read more about MULING PAGSILANG (Born Again)