ANG DALAWANG KATURUAN SA BAGONG TIPAN

ANG DALAWANG KATURUAN SA BAGONG TIPAN

jesus-vs-paulMula pa sa kapanahunan ng mga totoong saksi ng Cristo ay isang napakatibay na paninindigan ng marami ang ganap nilang paniniwala sa mga salitang ipinangaral mismo ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Gayon man ay hindi maikakaila, na ang mga salitang iyon ay may pangangailangan ng kaukulan at presisyong unawa, upang makita ng maliwanag ang husto at makatotohanang konteksto ng mga iyon.

Una sa lahat ay matuwid na maging isang malinaw na kaunawaan sa lahat, na ang Cristo ng Nazaret ay nasa likas na kalagayang tao. Na sa natatanging panahon niyang iyon, sa kabuoan niyang pagkatao ay masigla at makapangyarihang pinamahayan at pinaghaharian ng Espiritu ng Dios (Espiritu Santo). Mula sa kaluwalhatian ng langit, ang nabanggit na Espiritu ay bumaba at lumukob sa kaniya matapos na ang bautismo sa pagsisisi ng kasalanan sa ilog ng Jordan ay matamo niya  mula kay Juan Bautista. Read more about ANG DALAWANG KATURUAN SA BAGONG TIPAN