Orasyon (spell, incantation)

                               

lgtriskellnew
The Occult and Spells

                                                       

 

Paunang salita

Hindi namin layunin na dungisan ang karangalan, ni ibilad man sa kahiyahiyang kalagayan ang aming kapuwa, kundi ang maglahad lamang ng mga bagay na sinasang-ayunang lubos ng katotohanan (biblical facts). Dahil dito ay wala kaming nakikitang anomang kadahilanan, upang ang iba ay magalit sa amin, at kami’y paratangan ng paninirang puri, o panghuhusga, ni pag-atake man sa aming kapuwa. Inaasahan namin ang lawak ng inyong unawa sa mga may kalabuang usapin na ngayo’y lalapatan namin ng kaukulang tanglaw.

Ang salitang “Orasyon” ay hanay ng mga salita na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihang mahika. Ito umano’y isang uri ng kapangyarihan na nilikha gamit ang mga salita sa wikang Latin, Sanskrit, Hebrew, Aramaic, at iba pang semitic na lengguwahe sa gitnang silangan (middle east), at mula sa iba’t ibang wika ng kalakhang Europa, America, at Asia.

Ang Orasyon (incantation) ay karaniwang inere-recite na padasal o paawit bilang pangtawag ng pansin, o pagbibigay puri sa pinaniniwalaang dios ng mga pagano. Sa ocultismo (magic, witchcraft/Sorcery) ay ginagamit ito sa layuning ituon (ipukol) sa isang bagay o sa tao. Karaniwan ay pinaniniwalaang nakapagbibigay ng proteksiyon at magandang kapalaran (suwerte) sa sinomang may taglay nito, at sinasabing nakakakontrol at nakapangyayari ang kakaibang lakas nito sa kalikasan, sa tao, at sa mga hayop.

st-peters-square-vatican-city
Rome

Sa Italiya na bansang sinilangan nitong Emperiong Roma ay gamit ang salitang Latin bilang pambansang wika ng mga katutubo (mamamayan) doon. Mula sa kanilang wika, noong una pa ay nilikha ng mga relihiyoso at ng mga espiritistang Romano ang iba’t ibang orasyon patungkol sa kinikilala nilang napakaraming dios, gaya ni Sol Invictus (sun god), Jupiter, Mars, Quirinus at lubhang marami pang iba.  Na kalaunan ay pinaniwalaang mga makapangyarihang salita na umano’y magagamit na pananggalang at tagapaghatid ng mabuting kapalaran sa sinomang nag-iingat ng mga iyon. Dahilan kung bakit ginamit na mga kasangkapan sa pagsasagawa ng rituwal nitong ocultismo (mahika, panggagaway etc). 

Gayon din naman sa India na may wikang Sanskrit, sa Israel na ang gamit na lengguwahe ay Hebreo at iba pang diyalekto, at mga wika sa iba pang panig ng kalakhang Europa, America, at Asia. Mula sa kani-kanilang wika ay inaawit at idinadasal ang mga likhang orasyon at gaya ng isang panalangin ay nagiging taimtim sa kalooban ng gumagawa ng gayon. Palibhasa’y lubos ang pagka-unawa sa bawa’t salita ng dasal ay may mababanaag na tila kasagraduhan sa gawaing nabanggit.

Anoman sa makatuwid na uri ng pagpupuri sa Dios ay natutunang iugnay ng mga tao sa pangsariling pananggalang, kapangyarihan, at mabuting kapalaran. Halimbawa ay ang sumusunod na orasyon sa ating wika,

“OH AMA NG LAHAT NG KALULUWA, GANAP NA MAKAPANGYARIHAN, MAY LALANG NG LANGIT AT LUPA, TAGAPAGLIGTAS AT MANUNUBOS NG LAHAT.” 

Ito’y isang pagpupuri sa kaisaisang Dios na nasa langit. Na ng lumaon ay iniuugnay ng tao sa pangsariling kaligtasan, at dahil dito ay ginawang orasyon ng kaligtasan sa paglalakbay. Ang masama nito’y ginamit ding orasyon ng mga magnanakaw at mga tulisan, upang maligtasan ang masugid na pagtugis ng mga may kapangyarihan.

Ang halimbawa sa itaas ay orasyon na likha ng tao, at hindi dasal (Mat 6:9-13) na ibinaba ng Dios upang  maging isang mabisang panalangin. Kaya sa kalipunan ng mga minor na kautusan ng Ama nating nasa langit ay may kahigpitan niyang sinalita at iniutos mula sa bibig ng mga totoong banal ang mga sumusunod.

DEUT 18 :

9  When you come into the land which the LORD your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations.

10 “There shall not be found among you [anyone] who MAKES HIS SON OR HIS DAUGHTER PASS THROUGH THE FIRE, [or one] who practices WITCHCRAFT, [or] a SOOTHSAYER, or one who interprets OMENS, or a SORCERER,

book_of_shadows
Book of the Occult

11 “or one who CONJURES SPELLS, or a MEDIUM, or a SPIRITIST, or one who CALLS UP THE DEAD.

12 “For all who do these things [are] an ABOMINATION to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you.

Bawa’t isa sa mga nabanggit na personalidad o karakter na tinutukoy sa Deut 18:9-12 ay iba’t ibang orasyon (enkantasyon) ang ginagamit na patibayang lakas. Dahil dito ay itinuring sila (anak ng pagsuway) ng Dios na mga kasuklamsuklam at itinaboy palayo sa dako na pinagkakatipunan ng mga anak ng pagsunod (tupa).

Sukat, upang ang gayong gawain ay samantalahin ng mga higit pang tampalasan sa paningin ng Ama. Sapagka’t sila’y nagsigawa ng mga aklat ng mali-maling orasyon, at yao’y ibinilang sa mga pinagkakakitaan nilang paninda. Ang lahat ng iyon sa makatuwid ay mabibili sa kaukulang halaga. Ang matuwid na nalalaman namin ay ipamamahagi na walang bayad ang anomang bagay pangkabanalan, at hindi nararapat ipagbili gaya ng karaniwang kalakal (Mat 10:7-10).

Ang mga gayong bagay ay nakarating sa ibayong dagat at napasa-kamay ng mga banyagang tao. Ang problema nito ay hindi sila marunong magsalita ng Latin, Hebreo, Sanskrit, at iba pa. Kaya wala silang anomang nalaman sa mga kahulugan ng mga salita ng aklat. Ang sumunod nito ay pawang haka-haka na lamang ang ginawang kaayunan at kabawalan ng mga salita. Palibhasa nga’y ginawang malaking pagkakakitan ng mga masasamang tao ang pagbebenta ng mga bagay na may ganap na kinalaman dito.

Tila nga nasisiraan ng bait ang mga tao sa pag-usal ng mga orasyon na hindi kailan man nila naunawaan ang kahulugan ng bawa’t salita. Kaya sila’y kay daling nadaya ng masasamang espiritu, at sa huli ay kinasangkapan sa karumaldumal na adhikain ng kasamaan. Sapagka’t nahumaling ang marami sa mga gawaing may hayagang paghihimagsik sa kalooban ng Ama nating nasa langit.

Gaya ng mababasa sa ibaba,

  1. Nangatuto sila na sumamba at maglingkod sa larawan ng lalake at babae bilang mga dios.
  2. Nangatuto sila na maging manghuhula, espiritista, at luklukan ng masasamang espiritu.
  3. Nangatuto sila na maging manggagaway (mangkukulam).
  4. Nangatuto sila na maging astrologio, at umugnay sa mga patay.
  5. Nangatuto sila na sampalatayanan ang hindi kakaunting orasyon (incantations).
  6. Nangatuto sila na sampalatayanan ang anting-anting (talisman) at iba pang katulad nito.
  7. Nangatuto sila na sumambit ng paulit-ulit na dasal at orasyon.

Dulo nito’y naging isang napakalaking banta sa kaluluwa ng mga tao ang gayong kalakaran, sapagka’t ang umano’y nagbibigay sigla at buhay sa pitong (7) nabanggit na karumaldumal sa itaas ay mga banyagang orasyon, na habang paulit-ulit na sinasambit ay patuloy na niwawalang kabuluhan ang mga salita ng Dios na iniluwal ng sariling bibig ni Jesus, na sinasabi,

rosary
Way of the Gentiles (Pagans)

MAT 6 :

7 At SA PANANALANGIN NINYO AY HUWAG NINYONG GAMITIN ANG WALANG KABULUHANG PAULIT-ULIT, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.

8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka’t TALASTAS NG INYONG AMA ANG MGA BAGAY NA INYONG KINAKAILANGAN, BAGO NINYO HINGIN SA KANIYA.

Hindi nga lamang sa rosario (rosary) ng paganong Romano ipinatutungkol ang nilalaman ng sitas (Mat 6:7-8) sa itaas, kundi sa mga orasyon din naman na inuusal ng paulit-ulit. Ano pa’t kung ang lahat ng ito ay totoong sumasa Dios ay hindi na kailangan pang sambitin ng gayong kadalas, at ang minsan ay sapat na nga. Dahil sa ang ating kailangan ay iniisip pa nga lang natin at hindi pa sinasalita ng ating bibig ay talos na ng Ama nating nasa langit. Kaya tila mga nahihibang sa kanilang sarili ang mga taong bumibigkas ng paulit-ulit na dasal at orasyon.

Kaugnay nito ay maliwanag pa sa sikat ng araw na lalong higit na marami ang masasama kay sa mabubuti, at dahil doo’y lalong higit ding marami ang gawang masama kay sa gawang mabuti.  Ang orasyon (spell) o pag-usal ng orasyon (conjuration of spells) ay katotohanang likha ng masama at yao’y tahasan naming sinasabi sa inyo, palibhasa’y kabilang sa mga gawang mahigpit na ipinagbabawal ng Dios sa Deut18:9-12. Kailan man nga’y hindi naging katanggap-tanggap sa mga karumaldumal na Gentil ang “AMA NAMIN,” na kaisaisang panalangin na itinuro ng tinig ni Jesus upang dasalin ng lahat sa kalupaan.

Sa paniwalaan nyo man  o hindi, 99 % sa mga nag-iingat ng mga banyagang orasyon sa buong kapuluan ay hindi kailan man naunawaan ang bawa’t salita na nilalaman nito. Sa gayo’y paano makatitiyak na ang gayong bagay ay umaayon sa layunin, kung ni isa mang salita sa orasyon ay hindi mo nauunwaan?

banner_rome_gods_goddesses1Sa karamihan ng dios na kinikilala ng mga Romanong pagano ay nagsigawa ang marami sa kanila ng mga orasyon patungkol sa iba’t ibang dios na kinikilala nila. Kaya isa ring napakalaking banta sa kaluluwa ninoman na umuusal ng orasyon, na sa hindi niya pagkabatid ay patungkol sa maraming diosdiosan ng sinaunang Italya. Ang akala’y ukol kay Jesus o sa Ama, yun pala kung isasalin sa sariling wika ang orasyon ay patungkol iyon sa mga diosdiosan na kinikilala ng mga pagano. Kaya nadadaya ang marami at sila’y pinapaging hangal sa kanilang kawalang kaalaman sa pagsasalin ng banyagang mga lengguwahe sa sariling wika. Ang katotohanan na hindi maitatanggi ng lahat ay marami sa kasapi ng simbahang katoliko sa buong kapuluan ay nahuhumaling sa mga orasyon, anting-anting, mutya at iba pang karumaldumal na katulad nito.

Halos lahat nga sa mga nahihilig sa ganitong larangan ay ibinatay lamang ang kanilang nalalaman sa mga sukat di mapaniwalaang banyagang orasyon na nilalaman ng mga local na limbag ng libreto at libro secreto. Latin, Hebreo, o kaya nama’y Sanskrit ang karaniwang wika na mababasa sa libro, at ang kadudadudang paliwanag lamang sa gamit nito ang nasa ating wika, gaya ng mababasa sa ibaba,

13955_book_of_ceremonial_magic
Conjuration of Spells

Mga Orasyon

Ito ay galing sa libreto ng 27 kapangyarihan ng Verdacabala:

Makapangyarihang Orasyon upang mapatigil mo ang isang tao sa pagsugod sa iyo na may masamang tangka sa iyong buhay. Kung pasugod sa iyo ang isang tao at ikaw ay sasaktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito sa kanyang harapan at siguradong hindi na maitutuloy ang pagsugod saiyo:

EIGSAC EIGMA E.  E. PROCULTIS B. TE IJITUR C. PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM D.  N. SUPLICES R. AC PETIMUS UTI ACCEPTA HABEAS ES B. DOMINE DEUS MEUS INTE S. CONFITETOR TIBI DOMINE INTOTO CORDE MEO Q.  DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOROD L. BALDACH ANERETHON M.

Paalala: 

Sa Hebrew, Greek, English at Latin alphabet ay hindi eksistido ang letrang “J.” Nagsimula lamang na mapasama sa alpabeto ng Ingles at Latin ang nabanggit na letra (J) nitong ika-17 siglo. Kaya  ang pinakamatandang pangalan at salita na nagsisimula, o kalakip ang letrang ito (J) ay itinatayang umiidad lamang ng humigit kumulang sa tatlong daan at limangpung taon (350) taon. Ang pangalang “JEHOVAH” kung gayon ay imbentong pangalan lamang ng mga Ingles. Isa rin sa mga dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga historian, na ang pangalang “JESUS” ay palsipikadong (huwad) pangalan ng panganay na lalakeng anak ni Maria.

Sino sa mga nag-iispirituwal sa panahong ito ang makapag-bibigay ng husto at tamang salin (word by word) nito sa ating wika? Paano matitiyak na yaon nga’y totoong orasyon ukol sa pagsupil nitong masamang hangarin, gayong ito’y hindi naman naiintindihan? Malibang ang sinoma’y maging isang dalubhasa sa wikang Latin ay hindi mapapatunayan, kung ang nabanggit bang orasyon ay tama at walang anomang mali sa bawa’t salita, at akma kaya sa umano’y nabanggit na kaukulang layunin nito. Gayon ma’y lihis ang lahat ng iyan sa katotohanan, palibhasa’y mahigpit na ipinagbabawal ng kautusan (Deut 18:10-13).

Mangmang nga ang tawag ng Dios sa tao na naniwala kapagdaka sa kaniyang nabasa o sa mga salita na kaniyang narinig. Kabaligtaran nito ay matalino sa Kaniyang paningin ang sinomang matapos bumasa at makarinig ay nagsiyasat at nagsaliksik. Sa gayo’y walang pagsalang masusumpungan ng taong iyon ang katotohanan. Samantalang babaunin ng una ang kaniyang kahangalan at kamangmangan sa kaniyang kamatayan.

Sa kawalang malay ng marami sa kahulugan ng mga banyagang orasyon.  Lingid sa kanilang kaalaman, ang layon nito’y igapos ang sinoman sa pagka-alipin ng masasamang espiritu, at walang awang kaladkarin sa sheol (dako ng mga patay) ang kaniyang kaluluwa. Bakit nga hindi, dahil sa napakaliwanag na sinasabi ng mga katunayang biblikal sa nauunawaan nating wika, na ang lahat ng yaon ay lalang lamang ng masama.

Ano’t ang pinaniwalaan at isinabuhay ng ilan ay ang mga banyagang engkantasyon na ni isang salita ay hindi nila napapag-unawa. Sa gayo’y maliwanag na sila’y binulag at ginawang bingi sa katotohanan ng mga masasamang espiritu na nagsisidating habang paulit-ulit nilang inuusal ang mga hindi nauunawaan at mapanganib na mga banyagang orasyon.

ten_commandments_2Anomang bagay o gawa na hindi inaari ng katotohanan ay nilalapatan ng Ama nating nasa langit ng kaukulang kabawalan (Deut18:912).

Samantalang alin mang may kaugnayan sa katotohanan ay iniuutos Niya na sundin at isabuhay ng mga tao sa kalupaan. Ang kaligtasan ng kaluluwa at katubusan ng sala kung gayon ay ang pagtalima sa mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan. Sa makatuwid baga’y ang pagbabalik loob sa katuwiran ng mga salita ng Dios? Iyan nga at wala ng iba pa ang nagtutumibay na katotohanan na karapatdapat tindigan ng lahat.
Sa pagtatapos ng usaping ito ay katotohanan na binibigyang diin ng banal na kasulatan, na ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga orasyon ay maliwanag na pakikipag-ugnayan, o pagtawag sa mga di kilala at masasamang espiritu. Sapagka’t ang gawaing tumutukoy dito ay mahigpit na ibinabawal ng Dios sa Deut 18:9-12. Ang pakikipagsapalaran sa larangang ito kung gayon ay isang landas na lubhang mapanganib, sapagka’t may katiyakan na mapapariwara at mapapahamak ang kaisaisa ninyong kaluluwa.
Mga minamahal na kapatid, tungkulin namin na kayo’y ganap na paalalahanan, kung nakikita namin na may paghihimagsik ang inyong mga gawain sa mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan ng Ama nating nasa langit.
Nalalaman namin na ang marami ay hindi napag-unawa ang mahihigpit na kabawalan ng Dios hinggil sa bagay na ito. Palibhasa’y kinurap ang mura nilang kaisipan ng mga karumaldumal na tradisyong pangrelihiyon ng mga paganong Romano. Gayon ma’y hindi pa huli ang lahat upang iwasto ang pagkakamaling iyan. Gaya ng nasusulat,
EZE 18 :

21  Nguni’t kung ang MASAMA ay humiwalay sa kaniyang lahat na kasalanan na kaniyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga PALATUNTUNAN, at gumawa ng TAPAT at MATUWID, siya’y hindi mamamatay.

22  Wala sa kaniyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kaniya: sa kaniyang KATUWIRAN na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.

ISA 43 :

25  Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.

KAW 7 :

ANAK KO INGATAN MO ANG AKING MGA SALITA, AT IMPUKIN MO SA IYO ANG AKING MGA UTOS,

INGATAN MO ANG AKING MGA UTOS AT MABUHAY KA; AT ANG AKING KAUTUSAN NA PARANG ITIM NG IYONG MATA.

ITALI MO SA IYONG MGA DALIRI; IKINTAL MO SA IYONG PUSO.
Ang sinoman ngang nagsasabing siya’y sumasa Dios, gayon ma’y hindi inaaring katotohanan ang kabawalan at kaayunan ng Dios – ang taong iyan ay isang nuno ng sinungaling, magdaraya, at walang alinlangang matatawag na kampon ng kasamaan. Gayon nga rin siya na sinasadyang pawalang kabuluhan ang nilalamang kautusan ng Deut 18:9-13. Kabilang ang taong iyan sa malaking hukbo na walang kapagurang naglulunsad ng malawakang paghihimagsik at pakikidigma sa katuwiran (kautusan) ng kaisaisang Dios na nasa langit.
Ang taong tunay na sumasa Dios ay masigla at may galak sa puso na tumatalima sa mga kautusan ng Dios. Iyan lamang ang bagay na nalalamang gawin ng sinomang totoong sumasa Dios.

Suma atin nawa ang kapayapaan, hanggang sa muli, paalam.

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *